Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eich Lles

Ymlacio

Gall y lawrlwytho am ddim ar y dudalen hon yn ddefnyddiol (teitlau eraill ar gael ar ostyngiad o 50% - cod daleb “wrexham”).

Cymryd Egwyl o’ch Rôl fel Gofalwr

Siopa, penwythnos i ffwrdd, i astudio neu fynd i’r gwaith; cwrdd â ffrindiau a chael amser i ymlacio… maent yn weithgareddau allweddol i’ch cefnogi i gynnal eich bywyd tu allan i’ch rôl fel gofalwr. Mae Gofalwyr wedi dweud bod hyn yn rhoi egni newydd iddynt, yn eu paratoi i fwrw ymlaen gyda’u rôl fel gofalwr ac mae ymchwil wedi dangos bod y gweithgareddau hyn o fudd mawr i’r gofalwr ‘wedi gofal’.

Mae’r dudalen Carers UK hon yn disgrifio beth all ‘gymryd egwyl’ olygu; y manteision i chi a’r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt a’r gwasanaethau sydd ar gael fel arfer: www.carersuk.org/help-and-advice/health/looking-after-your-health/taking-a-break (gwefan allanol)

Gall siarad â rhywun am eich amgylchiadau eich helpu i weld beth sydd ar gael ac a fyddai fwyaf defnyddiol i chi; bydd y Broses Asesu Anghenion Gofalwyr yn eich helpu i wneud hyn a gweithio allan beth fydd yn gweithio orau i’ch cefnogi chi i gynnal eich bywyd tu allan i’ch rôl fel gofalwr.

Gofal Ysbeidiol ar Gael yn Wrecsam?

Siaradwch â Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn Wrecsam parthed y cyfleoedd egwyl byrdymor uchod i gyd.

Egwyliau Byrdymor i Ofalwyr Wedi eu Darparu gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam

Gwasanaethau yng nghartref y sawl sy’n derbyn gofal

Mae Direct Health Homecare yn cynnig egwyliau byrdymor ar hyn o bryd i Ofalwyr yn Wrecsam ar ran Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam. Gwneir hyn trwy ddarparu gofal dros dro i’r sawl rydych yn gofalu amdanynt yn eu cartref eu hunain (trigfannol) gan roi amser rhydd i chi tu allan i’ch rôl fel gofalwr.

Lles gofalwyr yw ffocws y gwasanaeth hwn, gan gynnig gofal argyfwng ar fyr rybudd, gofal untro neu egwyl fyrdymor ac egwyliau tymor hirach: www.direct-health.co.uk/do-we-cover-your-area.html (safle allanol).

Gwasanaethau tu allan i gartref y sawl sy’n derbyn gofal

Mae Park View yn darparu egwyliau dros nos wedi trefnu ac argyfwng mewn eiddo wedi ei addasu ond cartrefol, ble anogir unigolion i gynnal ac ennill sgiliau byw annibynnol.

Mae Tŷ Agored yn wasanaeth dydd i bobl gyda diagnosis o Ddementia Cychwyn Cynnar sy’n ceisio helpu a chefnogi annibyniaeth unigolyn trwy sgiliau cymdeithasol a hamdden.

Mae Valley Day Service wedi ei leoli yng Nghanolfan Ceiriog yng Nglyn Ceiriog. Mae’n galluogi pobl sy’n byw yn ne’r Fwrdeistref i gael mynediad at wasanaeth dydd seiliedig ar weithgaredd yn eu cymuned leol.

Mae Trio Daytime Service yn gyfle i dri defnyddiwr gwasanaeth rannu diwrnod gyda’i gilydd, wedi eu cefnogi gan Weithiwr Prosiect, yn eu galluogi i fwynhau cinio, lluniaeth yn ogystal â detholiad o weithgareddau, gemau, trafodaethau ac ymweliadau. Mae Shared Lives yn ceisio cynyddu’r ystod o opsiynau a dewisiadau cefnogaeth i oedolion dros 18 oed sy’n ddibynnol ar gefnogaeth/gofal eraill.

Mae egwyliau byr hefyd ar gael mewn Cartrefi Gofal Preswyl a Nyrsio

Eich Gwaith, Dysgu a Hamdden

Gwaith

Gall fod yn anodd dod o hyd i’r amser ac egni i gydbwyso’ch ymroddiadau gwaith a’ch rôl fel gofalwr.

Dysgu

Gall datblygu eich gwybodaeth a sgiliau helpu eich rhagolygon gwaith, sydd â manteision mwy hirdymor i’ch lles yn y dyfodol.

Beth ddylech ei wneud os ydych yn meddwl bod rhywun hŷn, sy'n sâl neu efo anabledd yn cael ei gam-drin?

Mae trefniadau arbennig ar gyfer ymchwilio i honiadau bod pobl hŷn, rhai sy'n sâl neu efo anabledd, yn cael eu cam-drin. Mae'r camau hyn i ddiogelu oedolion sy'n agored i niwed yn cael eu galw'n POVA (Protection of Vulnerable Adults). Mae'r ymchwiliadau hyn yn cael eu cydgysylltu gan y gwasanaethau cymdeithasol a fydd yn cynnwys yr Heddlu, y GIG, AGGCC a sefydliadau eraill yn yr ymchwiliadau fel y bo angen.

Gallwch gysylltu â Thîm Cyswllt Asesu'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01978 265083 ynglŷn ag unrhyw gam-drin sy'n digwydd i oedolyn agored i niwed mewn unrhyw amgylchiadau.

Os yw'r cam-drin yr ydych yn ei amau mewn cartref gofal neu gan asiantaeth gofal cartref gallwch gysylltu ag AGGCC ar 01352 707 900.

Pan fydd y swyddfa wedi cau, gallwch gysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol Allan ar 01352 753 403.

Os ydych yn amau bod trosedd wedi ei chyflawni, rydych yn dal i fedru galw'r Heddlu ar 0845 607 1002.

Mewn argyfwng rydych yn dal i fedru galw 999 a rhoi gwybod i'r Heddlu am unrhyw drosedd yr ydych yn ei hamau.

Os nad ydych yn teimlo y gallwch chi gysylltu ag unrhyw un o'r uchod, ond bod rhyw weithiwr proffesiynol fel meddyg teulu, nyrs, gofalwr cartref neu rywun felly yn rhoi cymorth i chi, gallwch ddweud wrth hwnnw neu honno, a fydd wedyn yn rhoi gwybod i'r Gwasanaethau Cymdeithasol am y mater.

Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud yr ymholiadau agoriadol yn gyntaf. 'Trafodaeth strategaeth' maen nhw'n galw hyn, ac mae'n penderfynu a ddylai'r mater fod o dan adain polisi POVA. Os bydd, yna bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn trefnu cyfarfod strategaeth rhwng yr asiantaethau proffesiynol y bydd rhaid iddyn nhw ymchwilio i'ch pryderon. Byddan nhw'n trefnu cynhadledd achos er mwyn cytuno ynglŷn â chynllun diogelu i'w sefydlu er mwyn ymdrin ag unrhyw faterion y gwelir eu bod yn peryglu'r sawl sy'n agored i niwed.

Bydd rhywun yn cysylltu efo chi ynglŷn â chanlyniad yr ymchwiliad, ond bydd faint o wybodaeth y cewch chi yn dibynnu ar a oes gan y sawl sy'n agored i niwed y gallu meddyliol i ddeall yr hyn sy'n digwydd a'r hyn y mae o neu hi yn cytuno y gellir ei rannu.

Beth i'w wneud os bydd honiad o gam-drin yn eich erbyn chi.

Mae trefniadau arbennig ar gyfer ymchwilio i honiadau o gam-drin pobl hŷn, rhai sy'n sâl neu efo anabledd. Mae'r camau hyn i ddiogelu oedolion sy'n agored i niwed yn cael eu galw'n POVA (Protection of Vulnerable Adults). Mae'r ymchwiliadau hyn yn cael eu cydgysylltu gan y gwasanaethau cymdeithasol a fydd yn cynnwys yr Heddlu, y GIG, AGGCC a sefydliadau eraill yn yr ymchwiliadau fel y bo angen.

Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gwneud ymholiadau agoriadol yn gyntaf, sef trafodaeth strategaeth, i benderfynu a ddylai'r pryderon sydd wedi eu mynegi amdanoch chi ddod o dan adain polisi POVA. Os bydd, yna bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn trefnu cyfarfod strategaeth rhwng yr asiantaethau proffesiynol y bydd rhaid iddyn nhw ymchwilio i'r pryderon.

Bydd ymchwiliad i'r honiadau yn cael ei wneud gan yr Heddlu neu weithwyr proffesiynol eraill fel y bo angen. Efallai y bydd y sawl yr ydych yn gofalu amdano/amdani yn cael cynnig gofal arall neu rywle arall i fyw tra bydd hyn yn digwydd. Os nad oes gan y sawl yr ydych yn gofalu amdano/amdani'r gallu meddyliol i wneud penderfyniadau ar ei ran ei hun, efallai y gwneir penderfyniad er ei les ei hun ar ei ran, er mwyn ei symud i le diogel. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch y sawl yr ydych yn gofalu amdano/amdani ac nid yw'n golygu eich bod yn cael eich ystyried yn euog.

Byddan nhw'n trefnu cynhadledd achos i gytuno ynglŷn â chynllun diogelu i'w sefydlu i ymdrin ag unrhyw faterion y gwelir eu bod yn peryglu'r sawl sy'n agored i niwed. Gallai hyn olygu diogelu'r sawl yr ydych yn gofalu amdano rhagoch chi, yn dibynnu ar yr hyn a ddaw i'r amlwg, neu fe allai olygu rhoi cymorth i chi efo'r gofalu. Mae gweithwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ymwybodol o'r straen a'r pwysau sydd ynglŷn â gofalu a'r hyn sy'n gallu digwydd o ganlyniad.

Mwy o wybodaeth (Saesneg yn unig, cyswllt allanol)

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.