Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofal Cymdeithasol i Oedolion: Sut allwn ni helpu?

Gwybodaeth am beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cysylltu â Gwasanaethau Oedolion yn Wrecsam

Mae'r Adran Gofal Cymdeithasol Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio gyda phobl i wella'u lles. Rydym am gynorthwyo pobl pan fônt yn pryderu am eu lles eu hunain neu les pobl eraill neu maent am rannu pryder.

Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

Pan fydd person yn cysylltu â ni am y tro cyntaf, bydd un o'n staff hyfforddedig yn gofyn nifer o gwestiynau i ganfod mwy am sefyllfa'r person hwnnw - neu sefyllfa'r person maent yn ffonio yn ei gylch - a pha fath o gefnogaeth fyddai fwyaf defnyddiol.

Ein man cychwyn yw rhoi digon o wybodaeth i bobl ddiwallu eu gofynion personol, a chreu eu cynlluniau gofal a chefnogaeth eu hunain. Ceir dolenni i sefydliadau sy'n darparu cyngor a chefnogaeth drwy ein holl we-dudalennau.

Gall anghenion gofal cymdeithasol llawer o bobl gael eu diwallu gan wasanaethau a gweithgareddau a ddarperir yn y gymuned leol. Ein nod yw dweud wrth bobl am yr help sydd ar gael yn lleol, yn eu cymunedau.

Ein nod yw darparu gwybodaeth sy'n hawdd ei deall a chael mynediad iddi.

Asesiadau

Yn ogystal â sicrhau bod Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gael i ddinasyddion Wrecsam i helpu i hyrwyddo'u lles, mae'n rhaid i'r Gwasanaethau Cymdeithasol gynnig asesiad os ydynt yn meddwl bod angen gofal a chefnogaeth ar rywun, neu gefnogaeth ar ofalwr..

Gall asesiad helpu i weld a oes gan berson anghenion gofal a chefnogaeth, a ganfod a yw'n gymwys am help gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Efallai byddwn hefyd yn cynnal asesiad os ydym yn meddwl bod person mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod.

Wrth gynnal asesiad, byddwn yn siarad â chi a'ch teulu am yr hyn sydd bwysicaf i chi o ran gwella'ch bywyd a'ch lles. Yn ogystal â siarad am yr anawsterau rydych yn eu profi, mae'n bwysig ein bod yn darganfod eich cryfderau a'ch galluoedd a'r hyn sy'n gweithio'n dda yn eich bywyd..

Yna gallwn eich helpu i ddarganfod pa ganlyniad rydych yn gobeithio'i gyflawni drwy ein help, ac yna i gytuno ar ofal a chefnogaeth a all ddiwallu'ch anghenion lles orau.

Efallai bydd rhaid talu am rai gwasanaethau a ddarperir, neu gall y Cyngor ofyn i bobl dalu rhywfaint tuag at eu gofal a'u cefnogaeth. Mae rheoliadau cenedlaethol am y rhai sy'n gorfod talu, y tâl mwyaf y gall cyngor ei godi a'r amgylchiadau pan na all y cyngor godi tâl am y gwasanaethau mae'n eu darparu. Felly, cyn darparu rhai gwasanaethau, byddai angen i ni gynnal asesiad ariannol i weld faint o arian sydd gan berson fel incwm neu gynilion er mwyn gwneud penderfyniad teg ynghylch faint y byddai'r person hwnnw'n gorfod talu. Byddwn yn dweud wrthych am unrhyw daliadau cyn i ni ddechrau darparu gwasanaeth.

Yn aml, bydd y gofal a'r gefnogaeth rydym yn eu darparu'n angenrheidiol am gyfnod byr yn unig nes bod y person rydym yn ei gefnogi'n datblygu'r hyder a'r sgiliau i ymdopi ar ei ben ei hun neu gyda help eraill.

Sut i ofyn am apwyntiad

Er mwyn gofyn am asesiad ar gyfer oedolyn hyn neu anabl neu ar gyfer gofalwr, cysylltwch â (01978) 292066.