Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adran Gofal Cymdeithasol – Iechyd Meddwl

Pwy ydym ni?

Timau o weithwyr proffesiynol profiadol yn gweithio gyda phobl sy’n cael anawsterau gydag iechyd eu meddwl yw Timau Iechyd Meddwl Cymunedol Wrecsam (CMHT). Y tim yw Seiciatryddion Ymgynghorol, Gweithwyr Cymdeithasol, Nyrsys Seiciatrig Cymunedol a Therapyddion Galwedigaethol. Mae gennym dim gweinyddol profiadol yn gefn i ni.

Beth fyddwn ni’n ei ddarparu?

Mae CMHT yn annog agwedd gadarnhaol tuag at wella afiechyd meddwl difrifol, yn cynnig cyfle i chi roi sylw i’r materion all fod wedi cyfrannu at eich amgylchiadau presennol.

Yn dilyn asesiad o’ch anghenion byddwch yn cael Cydgysylltydd Gofal fydd yn brif gyswllt i chi. Byddwch chi a’ch Cydgysylltydd Gofal yn cytuno ar gynllun gofal sy’n manylu ar eich anghenion dynodedig a sut fyddant yn cael sylw. Fel arall, os byddwn yn teimlo y byddai eich anghenion yn cael eu helpu’n well trwy wasanaeth arall byddwn yn eich cyfeirio at y gwasanaeth hwnnw.

Mae Timau Iechyd Meddwl Cymunedol Wrecsam yn gweithio’n agos hefyd gydag amrywiaeth mawr o asiantaethau eraill yn Wrecsam. Yn ddiweddarach fe all eich cynllun gofal gynnwys cysylltiad ag unrhyw un o’r gwasanaethau hyn, os byddwch chi neu eich Cydgysylltydd Gofal yn teimlo bod hyn yn angenrheidiol. Bydd y gwasanaeth y cewch ei gynnig yn dibynnu ar eich anghenion unigol.

Bydd y cynllun gofal yn cael ei adolygu’n rheolaidd gennych chi, eich Cydgysylltydd Gofal a’ch Seiciatrydd Ymgynghorol er mwyn adolygu’ch gofal a hefyd i sicrhau bod y cynllun gofal yn ymateb i’ch anghenion. Cewch gynnig copi o’ch cynllun gofal os bydd yn cael ei adolygu. Bydd eich rhyddhau o’r CMHT yn cael ei drafod drwy gydol eich ymwneud a’r tim, a byddwch yn rhan o holl benderfyniadau.