Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Teuluoedd yn Gyntaf

Cyfrifoldeb dros Dderbyn

Bydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol, fel yr Awdurdod Lleol (ALl), yn gyfrifol am bennu'r meini prawf a threfniadau derbyn, ac am dderbyn plant i bob ysgol gynradd, uwchradd ac arbennig, ac ysgolion a reolir yn wirfoddol o fewn y sir. Bydd yr ALl yn ymgynghori’n flynyddol â chyrff llywodraethol ysgolion ac Awdurdodau Addysg yr Esgobaethau mewn perthynas â meini prawf derbyn.

Beth mae Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf ei darparu?

Pwy all gael mynediad at Wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf?

Gall plant a phobl ifanc a’u rhieni / gofalwyr o bob rhan o Wrecsam gael mynediad at Wasanaeth Teuluoedd Yn Gyntaf wedi asesiad o anghenion.

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu

Mae Tîm y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn rhedeg Rhaglen Datblygu'r Gweithlu gynhwysfawr ar gyfer gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr yn Wrecsam sy’n gweithio gyda theuluoedd agored i niwed.