Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor ar Blâu

Bydd Isadran Diogelu’r Amgylchedd yn delio ag ymholiadau ynghylch plâu cyffredin sy’n peri pryder i’r cyhoedd.

Dalennau Cyngor

Mosgitos

Mewn rhannau o Fwrdeistref Sirol Wrecsam, gall mosgitos fod yn broblem yn ystod y misoedd cynhesach.

Lawrlwytho

Pycs

Trychfilod bach heb adenydd yw pycs sy’n bwydo’n unig ar waed anifeiliaid â gwaed cynnes.

Lawrlwytho

Chwilod y Bwm

Enw arall ar chwilen y bwm yw chwilen Mai neu chwilen Mehefin gan eu bod yn i’w gweld fel arfer yn hwyr yn y gwanwyn ac yn yr haf cynnar.

Lawrlwytho

Colomennod fel Plâu

Enw arall ar chwilen y bwm yw chwilen Mai neu chwilen Mehefin gan eu bod yn i’w gweld fel arfer yn hwyr yn y gwanwyn ac yn yr haf cynnar.

Lawrlwytho

Pryf Ceblau

Mae’r pryf ceblau, ffenomen na welwyd hyd yn ddiweddar, i’w gael yn yr amgylchedd adeiledig mewn swyddfeydd mawr, ystafelloedd cyfrifiaduron, cyfnewidfeydd ffôn ac ati. Bydd defnyddwyr adeiladau o’r fath yn cael marciau brathiad fel trychfilod ar groen agored. Nid yw ymchwiliad helaeth o adeiladau lle tybiwyd bod llawer o drychfilod brathog wedi dangos unrhyw dystiolaeth o weithgaredd arthropodau.

Lawrlwytho

Morgrug

Ni ddylai fod angen mesurau rheoli heblaw pan fo morgrug yn heidio i eiddo neu’n byw yno.

Lawrlwytho

Gwiwerod Llwydion

Y wiwer lwyd (Sciurus Carolinensis) yw cyfnither Americanaidd o amrywogaeth goch Prydain sydd mewn perygl. Yr amcangyfrif yw bod bron i bum miliwn o wiwerod llwydion ym Mhrydain.

Lawrlwytho

Cwningod Gwyllt

Mae’r gwningen i’w chael mewn cynefinoedd lle mae gwair addas neu blanhigion i’w pori. Bydd cwningod hefyd yn byw dan gytiau, ymysg rwbel ac mewn pentyrrau o wreiddiau a changhennau coed marw.

Lawrlwytho

Gwelwch hefyd Rheoli Plâu a Cwestiynau Cyffredin Rheoli Plâu

Arolygon Adar yn Wrecsam (Patrôl Parciau)

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rhan o Gynllun Patrôl Wardeiniaid sy’n cael ei redeg gan y Gwasanaeth Milfeddygol (VLA), un o asiantaethau gweithredol Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) (cyswllt allanol), trwy’r hwn y byddwn yn cynnal arolygon o adar gwyllt ymfudol drwy gydol misoedd y gaeaf.

Os tybiwch eich bod wedi dod ar draws marwolaethau anghyffredin o adar gwyllt, synnwyr y fawd yw:

Yna cysylltwch â llinell gymorth DEFRA ar 08459 335577. Wrth gysylltu â’r llinell gymorth hon, cofiwch fod â chymaint wybodaeth wrth law ag y gallwch fel bod modd gwneud asesiad dechreuol. Byddwch yn amyneddgar – gall y llinell fod yn brysur iawn ar adegau.

Yn gyffredinol nid yw aderyn marw unigol yn yr ardd yn cael ei weld fel problem a dylid cael gwared ar y rhain yn y ffordd arferol.

Fodd bynnag, os byddwch yn amheus, cysylltwch â’r llinell gymorth i gael cyngor, neu ein Hisadran Iechyd Anifeiliaid.

Cŵn Peryglus

Ffurflen Warden Cŵn Ar-lein

Cusylltwch a’r Heddlu are gyfer cwn peryglys ar 0845 607 1002.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.