Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Angladdau Iechyd Cyhoeddus

Deddf Iechyd Cyhoeddus (Rheoli Afiechyd) 1984

Mae dyletswydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o dan adran 46 Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984 i "achosi i gladdu neu amlosgi corff unrhyw berson sydd wedi marw neu ei ganfod yn farw" ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam lle mae'n ymddangos "nad oes trefniadau addas wedi cael eu gwneud neu yn cael eu gwneud ar gyfer cael gwared ar y corff".

Dan yr amgylchiadau hyn, mae'r Cyngor yn gyfrifol am drefnu angladd unrhyw berson sydd wedi marw o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam.  Nid yw hyn yn berthnasol i unrhyw un sy'n marw yn yr ysbyty, neu mewn ambiwlans ar y ffordd i'r ysbyty. O dan yr amgylchiadau hyn, yr awdurdod iechyd fydd yn gwneud trefniadau.

Os bydd y person yn marw mewn cartref gofal, yna mae trefniadau’r angladd fel arfer yn cael eu gwneud gan berthnasau neu'r gwasanaethau cymdeithasol, a all fod yn rheoli cyllid yr ymadawedig. Gallwn hawlio costau'r angladd o’r ystâd lle mae digon o arian.

Yn anffodus, nid oes cymorth ar gael gan y Cyngor os yw’r angladd eisoes wedi digwydd, neu os oes rhywun eisoes wedi cymryd cyfrifoldeb am yr angladd.

Gofynnir yn aml i ni am wybodaeth am angladdau iechyd cyhoeddus, pobl sydd wedi marw heb unrhyw berthynas agosaf hysbys, ystadau Bona Vacantia ac ystadau sydd wedi eu cyfeirio at Gyfreithiwr y Trysorlys, neu Ddugiaeth Caerhirfryn neu Gernyw. Mewn ymateb i'r ceisiadau hyn, rydym yn rhyddhau'r wybodaeth ganlynol am angladdau iechyd cyhoeddus: (Noder nad yw’r angladdau hyn yn cynnwys y rhai a wneir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Awdurdod Iechyd)

Teitl Enw(au) Cyntaf Cyfenw Oedran Dyddiad Marwolaeth Cyfeiriwyd at Gyfreithiwr y Trysorlys
Mr Phillip Jones 65 12/05/2018 No
Ms Elizabeth Rosemary Smith 76 20/01/2018 No
Mr George Povey 66 17/12/2017 No
Mr Christopher Joseph Smith 67 25/11/2017 No
Mr Joao Manuel Marques 45 02/04/1972 Na
Miss Mavis Elizabeth Roberts 70 25/02/1947 Na
Mr Cesar Luis Ferreira Lopes 56 11/05/2017 Na
Mr Paul Keating 49 03/01/2016 Naddo
Mr Philip O’Reilly 82 01/07/2015 Naddo
Mr Edgar James Wood 67 25/08/2015 Naddo
Mr Mark Timothy Roberts 55 13/08/2015 Naddo
Mr Joseph William Satterley 69 03/08/2015 Do
Ms Carol Ann Hughes 52 19/10/2013 Naddo
Mr John Anthony Evans 51 13/06/2013 Naddo
Mr Michael Jeffrey Richardson 63 05/06/2012 Naddo
Mr Norman Blackwell 69 08/04/2012 Naddo
Mr Glyn Malcolm Davies 79 31/12/2011 Do
Miss Jean Margaret Davies 88 18/08/2011 Naddo
Mr Gary Edward Taylor 52 14/07/2011 Naddo
Mr Robert John Jones 69 01/06/2011 Naddo
Miss Auriel Samuelson 75 16/03/2011 Naddo
Mr William Boswell 69 22/11/2010 Naddo
Mr Athol Ernest Cowan 68 04/10/2010 Do
Reginald Noel Hughes-Davies 74 16/08/2010 Naddo
Mrs Vivianne Lewis 65 06/07/2010 Naddo
Mr Geoffrey Chesters 70 09/06/2010 Naddo
Mr Craig John Roberts 37 30/12/2009 Naddo
Mr Colin Terrance Roberts 63 28/11/2009 Naddo
Mrs Elise Douglas 85 14/10/2009 Naddo
Mr Bryan Clifford Thomas 56 20/01/2009 Naddo
Mr Lloydd Williams 78 02/01/2009 Naddo
Mr Michael Anthony Chestney 65 26/11/2008  Naddo
Mr Harold Barry Hopson 24/05/2008 Naddo
Mr David Phillip Thomas 57 17/01/2008 Naddo
Mr James Devline 68 26/12/2007 Naddo
Mr Matayas Schoffmann 76 28/11/2007 Do
Mr Kenneth Yates 60 14/09/2007 Naddo
Mr William Thomas Rowland Bibby 56 05/10/2006 Naddo
Mr Arthur Edward Roberts 80 20/06/2006 Do
Ms Marilyn Rushby 57 28/05/2006 Naddo
Miss Anne Catherine Maria Gordon 15/01/2005 Naddo
Mr Arno Heinz (Harry) Roitzsch 79 15/11/2004 Naddo
Miss Nellie Cross 90 05/12/2003 Naddo
Mr Percival Thomas Henry Vaughan Evans 83 24/09/2001 Naddo

“Mae'r Cyngor yn ystyried bod gwybodaeth fanwl (tu hwnt i'r hyn a gyhoeddwyd gan y Cyngor) wedi'i heithrio rhag cael ei datgelu o dan adrannau 31 (gorfodi'r gyfraith) a 41 (gwybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

O dan adran 31(1) (a) o Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, gellir dal gwybodaeth yn ôl pe bai neu’n debygol o niweidio'r posibilrwydd o atal neu ganfod trosedd.  Mae'r Cyngor yn credu, pe bai’n rhyddhau gwybodaeth fanwl am bobl sydd wedi marw yn y parth cyhoeddus, y byddai risg i eiddo’r ymadawedig ac effeithiau personol (e.e. preswylio anghyfreithlon, twyll hunaniaeth, ac ati) gydag effaith gysylltiedig ar unigolion, sefydliadau a'r pwrs cyhoeddus wrth fynd i'r afael â materion o'r fath.  Mae'r Cyngor o'r farn bod y prawf lles y cyhoedd o ran osgoi niwed i’r posibilrwydd o atal troseddu yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth hon.  

Mewn perthynas ag adran 41 y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, mae'r Cyngor yn ystyried, wrth ymdrin â'r materion yr ymadawedig, bod dyletswydd cyfrinachedd yn codi i gynrychiolwyr personol yr ymadawedig a byddai datgelu gwybodaeth fanwl bersonol felly’n torri ar y cyfrinachedd hwnnw. Mae Adran 41 yn eithriad absoliwt ac felly nid oes rhaid i'r Cyngor ystyried prawf lles y cyhoedd.

Cyfeirir aelodau'r cyhoedd at adran "Bona Vacantia" gwefan Cyfreithiwr y Trysorlys, sy'n delio ag ystadau penodol (fel arfer y rhai gyda gwerth net o £500 neu uwch) os nad oes ewyllys na pherthynas agosaf ar gael. Ceir rhagor o fanylion yn www.gov.uk/government-legal-department

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.