Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Gorfodi Iechyd a Diogelwch

Mae'r polisi hwn yn gyson â datganiad polisi gorfodi'r Comisiwn Iechyd a Diogelwch, i sicrhau bod gorfodi cyfraith iechyd a diogelwch yn cael ei arwain gan egwyddorion cymesuredd wrth ddefnyddio'r gyfraith a sicrhau cydymffurfiad; ymagwedd gyson; targedau gweithrediad gorfodi; eglurder o ran sut mae'r adran yn gweithredu a'r hyn ddylai'r rhai y rheoleiddir hwy ei ddisgwyl; ac atebolrwydd am weithrediadau'r Adran.

Mae'r Adran yn cydnabod ac yn cefnogi'n llawn hawl unigolion a bydd yn sicrhau y digwydd holl weithrediadau gorfodi'n unol â Deddf Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984, Deddf Hawliau Dynol 1998 a Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000.

Bydd archwiliadau a gweithrediadau gorfodi eraill yn unol â chodau ymarfer a chyfarwyddyd cymeradwyedig a gyhoeddir gan y Comisiwn Iechyd a Diogelwch (HSE), y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE) a Phwyllgor Gorfodi'r HSE/Awdurdodau Lleol (HELA).