Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cofrestru ar gyfer Tyllu Clustiau, Tatŵo ac Electrolysis

Ar gyfer y mathau canlynol o dyllu’r croen mae angen cofrestru â Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd y Cyngor:

Arlein

Rheolir cofrestru gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 2982 Rhan VIII (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003).

Rhaid i’r unigolyn sy’n cyflawni’r weithred a’r eiddo gael eu cofrestru.

Rhaid i’r ymgeisydd sicrhau bod y dulliau, yr offer a’r cyfleusterau a ddefnyddir yn ddiogel, yn lân, yn atal clefydau rhag lledaenu ac yn cydymffurfio’n llawn â’r ddyletswydd ofal gyffredinol sy’n ofynnol dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974.

Mae’n anghyfreithlon tyllu clustiau, tatŵo, lliwio’r croen, aciwbigo neu roi electrolysis oni bai bod cofrestru wedi’i gymeradwyo’n ffurfiol. Bydd hyn yn cynnwys ymweliad gan Swyddog Iechyd a Diogelwch.

Yn Mehefin 2012 mabwysiadwyd Cyngor Bwrdeisdref Sirol model is-ddeddfau ar gyfer aciwbigio, gwneud tatw, lliwio’r croen yn rhannol barhaol ag electrolysis.

Mae’r is-ddeddfau’n ymdrin â’r canlynol:

Am fwy o wybodaeth ar yr is-ddeddfau, gweler isod.

Sut i wneud cais

Arlein

I ddechrau rhaid i chi gwblhau ffurflen gais, talu ffi a bodloni gofynion archwiliad. Gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais.

Unwaith y bydd y cais wedi’i wneud a’r ffi wedi’i dalu byddwn yn arolygu eich eiddo. Os bydd yr arolygydd o’r farn bod dulliau’r ymgeisydd a’r eiddo’n addas, yna bydd yn cymeradwyo’r cofrestru. Bydd y swyddog yn rhoi cyngor neu arweiniad os nad ydych yn siŵr sut i fodloni’r gofynion hyn.