Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tatŵio a'r Gyfraith

Mae tatŵio pobl ifanc dan 18 oed yn anghyfreithlon.

Rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf cyn i chi allu cael tatŵ; mae'n anghyfreithlon i unrhyw un gael tatŵ o dan 18 oed, hyd yn oed gyda chaniatâd rhiant.

Mae'n rhaid i datwyddion gofrestru gyda'r awdurdod lleol.

Mae'r awdurdod lleol yn cadw cofnod o'r holl datwyddion cofrestredig ac yn cyflwyno tystysgrifau cofrestru. Rhaid arddangos y dystysgrif - os nad yw'r tatŵydd yn arddangos tystysgrif, mae'n debygol nad yw wedi'i gofrestru.

Rhaid bodloni safonau hylendid.

Bydd yr awdurdod lleol yn arolygu tatwyddion cofrestredig er mwyn sicrhau bod safonau hylendid yn cael eu bodloni a bod yr offer yn cael ei ddiheintio yn y dull cywir.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi mabwysiadu is-ddeddfau enghreifftiol sy'n pennu'r safonau ar gyfer glanweithdra'r stiwdio.

Beth ydych chi'n ei olygu wrth sôn am datŵio anghyfreithlon?

Wrth sôn am datŵio anghyfreithlon, cyfeirir at ddau brif bwynt:

Fel y soniwyd, mae'n anghyfreithlon i unrhyw un datŵio rhywun ifanc dan 18 oed, hyd yn oed gyda chaniatâd y rhieni.  Bydd tatŵydd sy'n tatŵio rhywun ifanc yn cael ei erlyn a'i ddirwyo.

Rhaid i datwyddion fod wedi'u cofrestru gyda'r awdurdod lleol. Os nad ydynt wedi'u cofrestru, ceir rheswm am hynny fel arfer, a all gynnwys y canlynol:

Y Risgiau

Wrth lunio tatŵ, bydd y croen yn cael ei dyllu sawl gwaith gydag un nodwydd neu fwy a dafnau o inc yn cael eu gollwng i mewn iddo. Mae hyn yn golygu bod heintiau ar y croen a chymhlethdodau eraill yn bosibl. Dyma rai risgiau penodol:

Adweithiau alergaidd. Gallai hyn gael ei achosi gan lifynnau'r tatŵ a all achosi adweithiau alergaidd ar y croen, fel llid sy'n cosi o amgylch y tatŵ.

Heintiau croen. Mae haint ar y croen, a allai achosi cochni, chwyddo, cosi a phoen yn bosibl ar ôl tatŵ. Nid yw atal heintiau mor syml â defnyddio nodwydd newydd ar gyfer pob person.  Mae offer, inciau, glanweithdra, gofal dilynol ac ati oll yn rhan o'r arferion hylendid cyffredinol.

Problemau eraill gyda'r croen. Gall tatŵio hefyd arwain at geloidau, sef rhannau o'r croen sy'n codi'n uwch na gweddill y croen gan fod meinwe craith wedi gordyfu.

Clefydau a gludir yn y gwaed. Mae tatŵio yn debyg i fân lawdriniaeth. Os caiff ei wneud yn anghywir neu mewn sefyllfa nad yw'n hylan, ceir risg o gael eich heintio gan firysau a gludir yn y gwaed, gan gynnwys tetanws, hepatitis a HIV. Gall y rhain gael eu trosglwyddo i mewn i'ch corff os yw'r offer a ddefnyddir wedi'i halogi â gwaed rhywun arall. Hyd yn oed os ydych wedi cael eich heintio ag un o'r firysau hyn, efallai na fyddwch yn arddangos symtomau ar unwaith.

Gall heintiau wneud i chi deimlo'n sâl iawn a gallant achosi gwenwyn gwaed, a marwolaeth hyd yn oed mewn achosion difrifol.

Cysylltwch â'ch meddyg teulu ar unwaith os yw'r canlynol yn berthnasol ar ôl i chi gael tatŵ:

Bod y tatŵ o ansawdd gwael. Bydd tatwyddion sydd heb gofrestru yn aml yn defnyddio citiau rhad fydd o ansawdd gwael, ac na fyddant yn cynnwys cyfarwyddiadau ynghylch sut i lanhau'r offer yn effeithiol. 

Drwy rannu nodwyddau, defnyddio inciau tatŵ nad ydynt wedi'u cymeradwyo neu datŵio gartref lle na allwch sicrhau bod yr offer wedi'i ddiheintio'n ddigonol, rydych mewn perygl o gael haint ac o gael clefyd neu salwch a gludir yn y gwaed.

Ceir mwy o wybodaeth am y risgiau'n gysylltiedig â thatŵio yn:

Cysylltu

Os hoffech roi gwybod am rywun sy'n gweithio o eiddo sydd heb ei gofrestru, fel eu cartref, os yw eich tatŵ wedi troi'n heintus, neu os ydych wedi cael tatŵ a'ch bod dan 18 oed, neu os hoffech wybodaeth neu gyngor pellach, cysylltwch yn gyfrinachol a phreifat ag aelod o’r tîm Iechyd a Diogelwch yn Adran Iechyd yr Amgylchedd drwy ddefnyddio’r ffurflen ganlynol:

public_protection_service@wrexham.gov.uk neu llenwch ffurflen ar-lein yn:

Rhoi Gwybod Ar-lein