Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Darparu Lluniaeth Hwyr y Nos

Deddf Drwyddedu 2003 Darparu Lluniaeth Hwyr y Nos

O dan Ddeddf Drwyddedu 2003, rhaid i unrhyw un sy’n darparu lluniaeth hwyr y nos ddal trwydded adeiladau gan y Cyngor. Yn aml, bydd adeiladau o’r fath yn darparu alcohol hefyd (sydd hefyd yn weithgaredd trwyddedadwy) a byddai un Drwydded Adeiladau yn cael ei roi ar gyfer y ddau weithgaredd. Bydd angen Trwydded Bersonol ar unrhyw un sy’n gwerthu alcohol hefyd.

Nid oes raid i’r bwyd cynnes gael ei fwyta yn yr adeilad felly erbyn hyn mae’r drwydded yn berthnasol i siopau têc-awe hefyd.

Beth yw Lluniaeth Hwyr y Nos?

Mae unigolyn yn darparu lluniaeth hwyr y nos os:

Mae “cynnes” yn golygu bod y bwyd wedi’i gynhesu a’i fod yn cael ei gyflenwi wedi’i gynhesu neu fod modd ei gynhesu yn yr adeilad ar ôl ei werthu. Eithriadau

Mae’r eithriadau canlynol yn berthnasol:

Os yw’r unigolyn sy’n cael ei gyflenwi â bwyd neu ddiod gynnes yn:

Mae’r canlynol hefyd yn eithriadau:

Mae eithriadau eraill yn bodoli yn ardal Llundain Fawr, ond nid yw hynny’n cynnwys unrhyw ran o ardal Wrecsam.

Mae hyn yn golygu y bydd angen trwydded ar unrhyw siop têc-awe neu fwyty sy’n cyflenwi bwyd neu ddiod gynnes ar ôl 11.00 pm.

Adeiladau sy’n cyflenwi alcohol

Bydd angen trwydded adeiladau o dan y Ddeddf er mwyn gwerthu neu gyflenwi alcohol hefyd. Bydd hyn, ynghyd â thrwydded adeiladau i gyflenwi bwyd a diod gynnes, yn ffurfio un drwydded.

A fydd angen trwydded arnaf?

Fel y disgrifir uchod, bydd angen i unrhyw fwyty sy’n cyflenwi bwyd cynnes ar ôl 11.00 pm sicrhau bod eu trwydded adeiladau yn cynnwys darparu lluniaeth hwyr y nos ar yr un drwydded sy’n eu caniatáu i gyflenwi neu werthu alcohol.

Bydd angen i siopau têc-awe bwyd cynnes sydd ar agor ar ôl 11pm gael trwyddedau, hyd yn oed os nad oedd trwydded ganddynt o dan yr hen ddeddfau. Mae hyn yn cynnwys siopau têc-awe Tsieineaidd, siopau cebab, siopau pizza, siopau pysgod a sglodion, tai cyri ac ati, hyd yn oed os ydynt yn siopau têc-awe yn unig neu p’un a oes ganddynt fyrddau a chadeiriau ai peidio. Erbyn hyn, mae’r ddeddfwriaeth hon yn berthnasol i orsafoedd petrol a siopau eraill sy’n gwerthu bwyd y gellir ei gynhesu mewn popty microdon ar ôl ei werthu.

Digwyddiadau dros dro

Gall Rhybudd Digwyddiadau Dros Dro (TEN) gynnwys darparu lluniaeth hwyr y nos. Felly bydd cyflenwi byrgers, selsig neu gnau castan poeth, mewn digwyddiadau dros dro megis arddangosfeydd tân gwyllt cyhoeddus ac ati, ar ôl 11 pm yn rhan o’r TEN. Mae taflen ar wahân ar gael ar gyfer Digwyddiadau Dros Dro.

Rheolaethau eraill

Nid yw trwydded adeiladau sy’n caniatáu i chi ddarparu Lluniaeth Hwyr y Nos yn golygu fod yr adeilad yn eithriedig oddi wrth reolaethau eraill megis Diogelwch Bwyd, Iechyd a Diogelwch yn y gwaith ac ati, diogelwch tân neu reolaethau llygredd sŵn ac mae’n rhaid i drefnwyr sicrhau y cydymffurfir ag unrhyw ddeddfwriaethau eraill.

Gwybodaeth bellach

Os hoffech gyngor pellach am weithgareddau trwyddedadwy, cysylltwch â ni.

Mae’r daflen hon yn darparu cyngor sy’n seiliedig ar wybodaeth a oedd ar gael pan ysgrifennwyd y daflen ac fe allai hon newid. Canllaw yn unig ydyw ac nid yw’n darparu cyngor cyfreithiol awdurdodol.