Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Mynediad Lleol Wrecsam

Sefydlodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam y Fforwm Mynediad Lleol ym mis Tachwedd 2002 yn unol â darpariaethau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Mae’r Fforwm yn cynghori’r awdurdod lleol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac eraill ar wella mynediad cyhoeddus i dir ar gyfer hamdden awyr agored a mwynhad o’r ardal. Mae hyn yn cynnwys gwella hawliau tramwy cyhoeddus a’r hawl newydd i fynediad i gefn gwlad agored a thir comin cofrestredig.

Dewiswyd yr aelodaeth i roi croes-toriad da o’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan y ddeddfwriaeth ac mae’n cynnwys tirfeddianwyr, coedwigwyr, cadwraethwyr, cerddwyr, marchogwyr ceffylau, beicwyr, pysgotwyr a chefnogwyr bywyd gwyllt. Mae gan y Cyngor ddyletswydd i sicrhau bod y Fforwm mor gytbwys â phosibl rhwng yr amryw grwpiau sy’n defnyddio cefn gwlad.

Mae’r holl gyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd ac fe’u cynhelir yn Neuadd y Dref fel arfer.

Cyfarfod Nesaf

Cyfarfod rhif chwe deg saith y Fforwm i'w gynnal ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr, Cefn Mawr, ddydd Gwener, 1 Rhagfyr 2017 am 10 am

Mae croeso i’r cyhoedd fynychu.

Cysylltiadau Defnyddiol