Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor i'ch cadw'n ddiogel y gaeaf hwn

Gall brechiad arbed y Ffliw

Cael brechiad ffliw yn flynyddol, cyn y gaeaf, yw'r ffordd orau i amddiffyn eich hun rhag y salwch. Os ydych yn perthyn i un o'r grwpiau o bobl sydd 'mewn perygl' o ddal y ffliw, amddiffynnwch eich hun ac eraill y gaeaf hwn drwy gael brechiad ffliw.

Gall palmentydd a ffyrdd rhewllyd fod yn llithrig

Cymrwch bwyll os byddwch yn mentro allan a gwisgwch esgidiau sydd gan wadnau â gafael da. Mae'r Swyddfa Dywydd yn eich cynghori i brynu halen, graen neu wasarn cathod a'i daenu ar lwybrau a'r ffordd at eich ty i leihau'r perygl o lithro ar y rhew.

Gofalwch am eich ffrindiau a'ch cymdogion oedrannus

Gwnewch yn siwr eu bod yn ddiogel ac yn iach dros y gaeaf. Sicrhewch eich bod yn ddigon cynnes, yn enwedig gyda'r nos, a bod ganddynt ddigon o fwyd a moddion fel nad oes raid iddynt fentro allan yn ystod tywydd garw. Byddwch yn gymydog da a helpwch drigolion eraill i glirio eira a rhew y tu allan i'w cartrefi. Nid oes cyfraith yn eich atal rhag gwneud hyn cyn belled eich bod yn cymryd gofal ac yn defnyddio'ch synnwyr cyffredin. Peidiwch â defnyddio dwr poeth i doddi'r eira, gall hyn achosi rhew du gan gynyddu'r perygl y bydd rhywun yn cael ei anafu.

Os ydych yn poeni am berthynas neu gymydog oedrannus, cysylltwch â'ch cyngor lleol neu galwch linell gymorth Age Cymru ar 0800 169 6565 neu ewch i wefan.

Gyrru mewn rhew ac eira

 • A yw'ch taith yn hanfodol neu a allwch chi aros hyd nes i'r tywydd wella? Cynlluniwch eich siwrne gan edrych i weld a oes oedi neu dywydd garw
 • Cliriwch yr eira oddi ar eich cerbyd cyn gyrru.
 • Cadwch lygaid rhag ofn bydd rhew ar y ffordd - edrychwch am gliwiau megis rhew ar balmentydd neu ar eich sgrin wynt cyn i chi gychwyn ar eich taith a chymrwch ofal.
 • Ceisiwch beidio â brecio yn sydyn fel bod eich olwynion yn cloi. Gall olwynion wedi cloi achosi i chi sgidio.
 • Cadwch lygaid am gerbydau gwasanaeth gaeafol sydd yn taenu halen neu erydr eira.
 • Mae ganddynt oleuadau ambr sydd yn fflachio ac maent yn teithio'n arafach - tua 40 milltir yr awr.

Peidiwch â phasio'r cerbydau hyn oni bai ei bod yn ddiogel gwneud hynny - efallai bod eira heb ei glirio ar y ffordd o'ch blaen. Am y wybodaeth ddiweddaraf ewch i wefan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru www.nmwtra.org.uk.

Cadwch becyn argyfwng yn y car, yn cynnwys:

 • Crafwr rhew a hylif meirioli
 • Tortsh
 • Dillad cynnes a blanced
 • Pâr o esgidiau
 • Cit cymorth cyntaf
 • Gwifrau cyswllt ar gyfer batri'r car
 • Rhaw (rhag ofn bydd eira)
 • Bwyd a fflasg o ddiod poeth
 • Sbectol haul i'ch helpu i weld yn ystod disgleirdeb haul isel y gaeaf
 • Ffôn symudol wedi ei wefru'n llawn a gwerfydd

Tywydd

Y Swyddfa Dywydd sydd yn darparu'r rhagolygon tywydd i'w darlledu ar y teledu a'r radio, felly gwrandewch ar y bwletinau'n rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf ar y tywydd. Mae rhybuddion tywydd garw hefyd yn cael eu cyhoeddi ar wefan Y Swyddfa Dywydd, neu gallwch alw'r ganolfan gwsmer ar 0870 900 0100

Dilynwch y cynghorion canlynol i'ch cadw chi a'ch teulu yn gynnes ac iach yn ystod y tywydd garw.

 • Cadwch lenni a drysau ynghau i atal drafftiau.
 • Yfwch ddigonedd o ddiodydd poeth a bwytewch bryd cynnes o leiaf unwaith y dydd os yn bosibl. Mae bwyta'n rheolaidd yn helpu i godi lefelau egni'r corff yn ystod y gaeaf.
 • Cadwch mor brysur â phosibl. Symudwch o leiaf unwaith bob awr a pheidiwch ag eistedd am amser hir, gall hyd yn oed ymarfer corff ysgafn eich cadw'n gynnes.
 • Cadwch lefel gwres eich prif ystafell fyw rhwng 18-21°C (64-70°F), ac o leiaf 16°C (61°F) yng ngweddill y ty. Os na allwch wresogi pob ystafell fyddwch yn ei defnyddio, gwresogwch eich prif ystafell fyw yn ystod y dydd a'ch ystafell wely cyn i chi fynd i gysgu.
 • Lapiwch amdanoch yn gynnes, yn y ty ac wrth fentro allan. Mae sawl haen denau o ddillad yn well na un haen dew. Peidiwch ag anghofio gwisgo het, menig a sgarff. Os yn bosib, arhoswch yn y ty yn ystod tywydd garw os ydych yn dioddef o glefyd y galon neu anawsterau anadlu
 • Prynwch eich olew gwresogi yn gynnar pan nad oes llawer o alw amdano a'r pris yn isel. Sicrhewch fod gwresogyddion trydan yn cael eu cynnal a'u cadw'n iawn a'u bod wedi eu hawyru'n ddigonol.

Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref am ddim galwch ein llinell rhadffôn 24 awr ar 0800 169 1234.

Lluniwyd gan Fforwm Cymru Gydnerth y Gogledd – grwp aml-asiantaeth sydd yn gweithio mewn partneriaeth i wneud Gogledd Cymru yn lle diogelach

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.