Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddfa Gofrestru

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am Swyddfa Gofrestru Wrecsam (a elwir hefyd yn Swyddfa’r Cofrestrydd) sy’n darparu gwasanaethau cofrestru ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil.

Oriau Agor

Mae ein swyddfeydd ar agor i ymwelwyr rhwng 8.30 a 5.00 o ddydd Gwener. Neu gallwch ein ffonio rhwng 8.30 a 5.30 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cofrestru Genedigaeth

Noder fod croeso i chi wneud apwyntiad i gofrestru genedigaeth eich plentyn yn Gymraeg neu yn Saesneg. Gofynnir i chi am eich dewis pan fyddwch yn cysylltu â ni i gofrestru'r enedigaeth.

Newyddion diweddaraf: Nodyn i Rieni

Os ganwyd eich plentyn ar neu ar ôl 29ain Hydref 2002, sicrhewch eich bod yn mynd â’ch nodiadau rhyddhau o’r ysbyty gyda chi i’r swyddfa gofrestru pan fyddwch yn cofrestru genedigaeth eich plentyn.  Mae’r nodiadau rhyddhau hyn yn cynnwys rhif GIG eich plentyn a bydd yn galluogi’r Cofrestrydd i roi ffurflen i chi gofrestru eich plentyn gyda’ch meddyg teulu.

Peidiwch â phoeni os anghofiwch fynd â’r nodiadau gyda chi.  Gall eich meddyg teulu gael y rhif GIG gan ffynhonnell wahanol.

Gofyn am gopïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth

Mae copïau o dystysgrifau geni, priodas a marwolaeth ar gael gan y Swyddfa Gofrestru. Mae angen y rhain arnoch at sawl diben beunyddiol:

Ar gyfer pob copi, rhaid i ni wybod:

Gallwch roi’r manylion hyn mewn llythyr neu lawrlwytho, cwblhau a phostio’r ffurflen gais (gweler isod) berthnasol, ynghyd â’r ffi briodol at:

Swyddfa Gofrestru Wrecsam
Neuadd y Dref
Wrecsam
LL11 1AY (LL13 8BG Defnyddwyr Llyw Lloeren)

Bydd gofyn i chi amgáu siec neu archeb bost yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Buasem yn ddiolchgar pe gallech gynnwys amlen barod hefyd.

Gallech alw heibio i’r Swyddfa Gofrestru’n bersonol yn ystod oriau swyddfa arferol.

Costau

Mae tystysgrifau Genedigaeth, Marwolaeth, Priodas a Phartneriaeth Sifil yn costio £11.00 yr un.

Bydd taliad yn dderbyniol gydag arian parod neu gerdyn debyd / credyd.

Bydd tystysgrifau a archebwyd wrth ein desg groesawu’n, neu ar y teleffon, cael eu postio i’r cyfeiriad ar y ffurflen gais cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Os oes arnoch chi angen eich tystysgrif yn gynt, mae gennym ni Wasanaeth Blaenoriaeth am £35.00 (pris yn cynnwys tystysgrif).

Gwasanaethau Ychwanegol y mae ffi yn daladwy ar eu cyfer o 1 Tachwedd 2017

Pob tystysgrif geni fer a gyhoeddir ar adeg cofrestru £11
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain £50
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Cyffredinol o ysgariad/ddiddymu partneriaeth sifil a gafwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain   £75
Llythyr a ddarperir gan y Cofrestrydd Cyffredinol i gadarnhau, ar sail y wybodaeth a ddarperir, nad oes cofnod o briodas neu bartneriaeth sifil yng Nghymru a Lloegr wedi’i ganfod o fewn cyfnod chwilio 10 mlynedd (er enghraifft: os oes ei angen wrth briodi neu ffurfio partneriaeth sifil y tu allan i Gymru neu Loegr) £50 (am bob Chwiliad 10 Mlynedd)
Ffioedd am gywiriadau i Gofrestriad Dechreuol
Enw cyntaf wedi’i ychwanegu o fewn 12 mis o gofrestru genedigaeth £40
Ystyriaeth gan Gofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol o gais am gywiriad   £75
Ystyriaeth gan y Cofrestrydd Cyffredinol o gais am gywiriad   £90

Diogeledd

Ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ceisiadau dros y ffôn ac argymhellwn na ddylech anfon manylion ariannol na phersonol trwy ebost.

Dyfarniad Ysgariad

Gallwch gael copi o’ch papurau ysgaru gan y llys lle proseswyd yr ysgariad.

Os bu i chi ysgaru yn Wrecsam, gallwch gael copi o’r dyfarniad absoliwt gan:

Y Llys Sirol Wrecsam
Y Llys Ynadon
Wrecsam Sir Ddinbych Cymru
LL12 7BP

Ffôn: 01978 317400

Fel arall, cysylltwch â staff yn eich swyddfa gofrestru leol a fydd yn gallu rhoi’r rhif ffôn perthnasol i chi neu cysylltwch â’r:

Cofnodion Ysgaru Cenedlaethol
First Avenue
42-49 High Holborn
Llundain
WC1V 6NP

Ffôn: 020 7947 6051