Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pwy i roi gwybod iddynt pan fyddwch yn newid cyfeiriad

Yng nghanol y straen o gynllunio eich symudiad i Wrecsam, mae'n hawdd anghofio rhoi gwybod i unigolion, cwmnïau, a chyrff llywodraethol angenrheidiol eich bod wedi newid cyfeiriad. Er mwyn osgoi straen ychwanegol a risg o dwyll hunaniaeth, isod ceir rhestr wirio ddefnyddiol o bwy i roi gwybod iddynt.

Unwaith y byddwch yn gwybod eich bod yn mynd i symud i Wrecsam, lluniwch restr o bwy i gysylltu â nhw. Efallai y bydd rhai cwmnïau, fel eich darparwr ynni, yn gofyn am gyfnod penodol o rybudd i allu gweithredu'r newidiadau.

O leiaf 2 wythnos cyn symud

Darparwyr band eang a lein ffôn: Rhowch wybod i'ch darparwyr cebl / lloeren a’r rhyngrwyd eich bod yn mynd i symud i osgoi ffioedd canslo munud olaf. Mae symud tŷ yn gyfle da i siopa o gwmpas am fargeinion gwell.

Darparwyr gwasanaethau: Cysylltwch â'ch cyflenwyr nwy, trydan, a dŵr mor gynnar ymlaen llaw ag sy'n bosibl er mwyn osgoi costau a biliau ychwanegol. Yn ogystal, trefnwch i ddiffodd y gwasanaethau hyn yn eich hen gyfeiriad a gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer eich cartref newydd. Dylech hefyd gymryd darlleniad mesurydd terfynol pan fyddwch yn gadael eich eiddo.

Ysgolion: Os oes gennych blant, dylech ddweud wrth eu hysgolion ymhell ymlaen llaw eich bod yn symud. Mae hyn yn helpu'r ysgol i ddiweddaru eu cronfa ddata rhag ofn bod angen cysylltu â chi.

Cyflogwr: Rhowch wybod i'ch cyflogwr eich bod yn symud gan y bydd angen iddynt ddiweddaru eu cofnodion at ddibenion cyflogau.

Gweithredwyr rhwydweithiau symudol: Rhowch wybod i'ch gweithredwyr rhwydwaith symudol am eich cyfeiriad newydd fel y gallant anfon eich biliau ffôn i chi ar amser.
Tanysgrifiadau neu ddanfoniadau rheolaidd: Rhowch wybod i'ch darparwyr gwasanaethau dyddiol fel danfoniadau llefrith neu bapur newydd y byddwch yn newid cyfeiriad.

Unwaith y byddwch wedi cyrraedd eich cartref newydd:

Cynghorau: Dylech roi gwybod i Adran Treth y Cyngor eich cyngor lleol eich bod yn symud at ddibenion treth y cyngor. Mae'n hawdd gwneud hyn naill ai'n ysgrifenedig, drwy e-bost, ar-lein, dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb.

Banciau: Mae angen rhoi gwybod i unrhyw fanciau, cwmnïau credyd, a sefydliadau ariannol eraill lle rydych yn angen cofrestru am eich cyfeiriad newydd ychydig cyn symud neu’n syth ar ôl i chi symud. Gallai anghofio hyn eich rhoi mewn perygl o dwyll hunaniaeth.

Landlordiaid: Os ydych yn byw mewn eiddo ar rent, dylech adolygu eich cytundeb rhentu a rhoi gwybod i’ch landlord am eich bwriad i symud allan erbyn amser penodol. Fel rheol, mae gofyn i chi roi o leiaf 30 diwrnod o rybudd.

Cwmnïau yswiriant: Er mwyn sicrhau bod eich yswiriant yn ddilys, dylech roi gwybod i'ch darparwr yswiriant y cartref neu yswiriant rentwyr eich bod yn symud a gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer eich eiddo newydd.

Gwasanaethau ceir a cherbydau modur: Os ydych yn gyrru, dylech ddweud wrth y DVLA, eich yswiriant cerbyd, cofrestru cerbydau, a’ch cwmni adfer ar ôl torri i lawr eich bod yn symud cyn eich dyddiad symud er mwyn helpu atal materion yswiriant car.

Gwasanaethau Iechyd: Rhowch wybod i filfeddygfa eich anifail anwes, eich meddyg, deintydd, neu optegydd eich bod yn symud. Os ydych yn symud allan o ddalgylch eich practis lleol, efallai y bydd rhaid i chi gofrestru gyda meddygfa newydd.

Ffrindiau a theulu: Cysylltwch â'ch ffrindiau a'ch teulu a rhoi gwybod iddynt eich bod yn symud er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn cardiau pen-blwydd neu Nadolig.

Clybiau a sefydliadau: Os ydych yn aelod o unrhyw glybiau hamdden e.e. campfeydd, clybiau golff, ac ati, rhowch wybod i’r sefydliad beth yw eich cyfeiriad newydd er mwyn i chi gadw cysylltiad. Os ydych wedi cofrestru yn eich llyfrgell leol, rhowch wybod iddyn nhw hefyd.

Swyddfa’r Post: Cysylltwch â'ch Swyddfa Bost leol i'ch helpu i drefnu eich post gan fod modd iddynt ei ailgyfeirio atoch chi. Llenwch y ffurflen ar wefan Swyddfa’r Post a dylai'r newid fod ar waith o fewn 10 diwrnod.

Hyd yn oed ar ôl symud, dylech gadw llygad ar eich post am ychydig wythnosau. Os nad ydych yn derbyn y llythyrau neu’r biliau y byddech yn eu disgwyl, cysylltwch â'r cwmni neu’r sefydliad i wneud yn siŵr eu bod wedi diweddaru eich cyfeiriad. Os ydych yn dilyn y rhestr wirio hon, dylai popeth fod mewn trefn cyn gynted â phosibl ar ôl symud i mewn i'ch cartref newydd yn Wrecsam.

Darparwyd y cynnwys gan Movinga drwy'r Rhwydwaith Hysbysebu Cynghorau.