Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adeiladau Mewn Perygl

Mae’r amgylchedd hanesyddol yn cynnwys nifer o elfennau gan gynnwys adeiladau, henebion, treflun, tirluniau a gerddi.  Mae llawer o adeiladau a strwythurau yn cael eu cydnabod fel rhai o arwyddocâd arbennig oherwydd eu gwerth pensaernïol a hanesyddol ac wedi eu dynodi fel adeiladau rhestredig.    Ar hyn o bryd mae yna 1045 adeilad rhestredig o fewn y Fwrdeistref Sirol. Er bod y statws hwn yn gwarchod adeiladau rhag newid niweidiol, drwy wneud addasiadau, nid yw’n angenrheidiol yn atal adeiladau rhag bod mewn perygl o esgeulustod neu ddadfeiliad.  Mae gwerth treftadaeth yr asedau hyn, fodd bynnag, yn ei gwneud yn bwysicach sicrhau eu bod yn cael eu diogelu ar gyfer y dyfodol. 

Mae adeiladau hanesyddol yn cynnig buddion esthetig, drwy greu diddordeb a chyfrannu at gymeriad ein tirwedd trefol a gwledig, maent hefyd yn gweithredu fel cofnod hanesyddol na ellir ei ddisodli a chysylltiad unigryw i fywydau, traddodiadau a digwyddiadau’r gorffennol. Yn yr un modd ni all yr adeiladau hyn gael eu cadw mewn amser fel gweddill o’r gorffennol; yn hytrach mae’n rhaid iddynt barhau i gael pwrpas, gan wasanaethu anghenion diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd presennol ein cymunedau lleol. 

Mae cyflwr stoc adeiladau rhestredig Cymru yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd mewn arolwg a gomisiynwyd gan Wasanaeth Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru (Cadw).    Mae’r arolwg yn cofnodi manylion cyflwr, bregusrwydd yr elfennau a throsedd, deiliadaeth a chyfradd dirywio holl asedau rhestredig ac mae’n rhoi sgôr risg i’r adeilad o dan y categorïau canlynol:

Cynhaliwyd yr arolwg mwyaf diweddar ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan ymgynghorwyr yn 2013/2014 ac mae’r ffigurau hyn yn cael eu hadolygu’n flynyddol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  Y nifer presennol o adeiladau mewn perygl yw 78 gyda 127 arall yn cael eu hystyried yn fregus. 

Mae’r Strategaeth Adeiladau Mewn Perygl, a gyhoeddir bob pum mlynedd, yn darparu modd i gynyddu ein dealltwriaeth o natur a graddfa’r problemau o ganlyniad i esgeulustod a dirywiad ac mae’n caniatáu i ni bennu a blaenoriaethu camau sydd eu hangen i fynd i’r afael â’r materion a wynebir.