Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Coed mewn Ardaloedd Cadwraeth

Mae coed yn nodweddion gwerthfawr yn ein trefi a’n pentrefi ac yn ogystal â’r nifer o wasanaethau y mae coed yn eu darparu i’n cymunedau ac i’r amgylchedd, mae gan goed rôl arwyddocaol hefyd o ran cyflenwi a gwella cymeriad, hanes a ffurf bensaernïol yr ardaloedd hynny sydd wedi’u dynodi’n Ardaloedd Cadwraeth.

Mae dyletswydd ar Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl) i gadw a gwella cymeriad ac ymddangosiad Ardaloedd Cadwraeth, ac mae coed yn ffactor ac yn gyfyngiad allweddol yn y rôl honno. Felly cyn ymgymryd ag unrhyw waith ar goed o fewn Ardal Gadwraeth, mae’n rhaid i chi, yn ôl y gyfraith, gyflwyno chwe wythnos o ‘Rybudd o Fwriad’ i’r ACLl yn unol ag adran 211 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

Os na wnewch chi ddarparu Rhybudd ymlaen llaw i’r Cyngor yn unol ag adran 211 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, fe allech chi gael eich erlyn.

Mae yna eithriadau i’r Ddeddf allai adael i berchennog y coed ymgymryd â rhywfaint o waith arnynt heb ganiatâd. Un eithriad o’r fath yw cael gwared â choed sydd wedi marw, wedi torri neu sy’n beryglus, neu rannau ohonynt. Os credwch chi fod yr eithriad hwn yn berthnasol i chi, dylech gysylltu â gweithiwr trin coed cymwys neu gysylltu â ni.

Mae eithriad arall sy’n werth ei nodi yn ymwneud â maint y goeden. Os yw diamedr boncyff y goeden, ar lefel 1.5m oddi ar y ddaear, yn llai na 75mm, yna does dim rhaid i chi ddarparu unrhyw ‘Rybudd’ i’r Cyngor. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth, cysylltwch â ni.

Yr ACLl yw’r unig gorff all rwystro rhywun rhag ymgymryd â chwe wythnos o Rybudd o Fwriad. Os bydd yr ACLl yn ystyried y bydd y gwaith arfaethedig yn niweidiol naill ai i goeden â gwerth amwynder uchel neu i gymeriad ac ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth, gall rwystro’r gwaith rhag cael ei wneud trwy osod Gorchymyn Cadw Coed (GCC) ar y goeden dan sylw.

Y ffordd symlaf o gyflwyno ‘Rhybudd’ adran 211 o waith ar goed wedi’u lleoli o fewn Ardal Gadwraeth ddynodedig yw trwy’r Porth Cynllunio (cyswllt allanol) ar lein. Mae’n hawdd cofrestru a gallwch lenwi’ch ffurflen gais a lanlwytho dogfennau ategol fel mapiau a ffotograffau. Ni chodir tâl ar hyn o bryd am gyflwyno cais i wneud gwaith ar goed a leolir o fewn Ardal Gadwraeth.