Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheoli Newid mewn Ardaloedd Cadwraeth

Mae ardaloedd cadwraeth yn gyfoeth o dystiolaeth gorfforol o’r gorffennol, sy’n cyfrannu at ein synnwyr o les. Maent yn amgylcheddau byw sy’n werth eu trysori oherwydd eu nodweddion arbennig ac felly mae rheoli newid yn ofalus yn hanfodol i sicrhau y diogelir ac ychwanegir at eu cymeriad a’u hymddangosiad. 

Mae Adran 69 y Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol roi sylw arbennig i ddymunoldeb cadw neu ychwanegu at Ardaloedd Cadwraeth yn eu polisïau Cynllun Datblygu Lleol ac wrth bennu ceisiadau cynllunio o fewn neu wrth ymyl Ardal Gadwraeth.   Mae’r ddyletswydd statudol hon yn cael ei hailgadarnhau o fewn Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 24 ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol’ lle mae tybiaeth gyffredinol o blaid cadw ac ychwanegu at gymeriad ac ymddangosiad ardal.  Mae’r dogfennau hyn hefyd yn pwysleisio rhagdybiaeth gref yn erbyn rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad, gan gynnwys hysbysebion, a fyddai’n niweidio cymeriad neu ymddangosiad ardal i lefel annerbyniol.  Felly mae angen mwy o ofal wrth ddylunio a dewis deunyddiau i sicrhau bod cynllun yn cadw neu’n ychwanegu at ddiddordeb arbennig ardal.

Er mwyn gwarchod cymeriad arbennig ac ymddangosiad Ardal Gadwraeth, mae rheoliadau cynllunio llymach yn bodoli. Mae’r rheoliadau hyn yn ychwanegol at reoliadau cynllunio arferol ac ni fwriedir fel rhwystr i newid, ond yn rheolaeth gadarnhaol i ddiogelu cymeriad yr ardal yn ei chyfanrwydd.

Rheoliadau Cynllunio: Tai annedd

Rydych angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol os ydych yn bwriadu:

Rheoliadau Cynllunio: Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2)

Gall newidiadau tameidiog, bychain achosi'r difrod mwyaf i gymeriad a golwg yr ardal gadwraeth. Gall amnewid deunyddiau traddodiadol gyda deunyddiau amgen amhriodol, neu dynnu nodweddion gwreiddiol, ymddangos fel petai’n cael effaith di-nod, ond effaith gronnus y newidiadau yma sydd yn raddol erydu cymeriad arbennig yr ardal. 

Mewn rhai Ardaloedd Cadwraeth mae’r Cyngor wedi cyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4(2). Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 (2) yn gyfarwyddyd cyfreithiol o dan y Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ac mae'n caniatáu i’r Awdurdod Cynllunio Lleol gael rheolaeth ychwanegol dros ddatblygiadau ac addasiadau bach i  dai drwy ofyn i gais cynllunio ffurfiol gael ei gyflwyno.  Byddai’r datblygiadau ac addasiadau bach hyn fel arfer yn ddatblygiad a ganiateir, sy’n golygu y gellir eu cynnal heb yr angen am ganiatâd cynllunio ffurfiol. 

Mae Cyfarwyddiadau Erthygl 4(2) yn yr Ardaloedd Cadwraeth canlynol:

Os bydd Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) yn ei le yna byddwch angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio os ydych yn bwriadu:

Mae’n bwysig nodi bod Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) ond yn rheoli addasiadau i ddrychiad tŷ annedd sy'n wynebu priffordd, dyfrffordd neu ofod agored.

Rheoliadau Cynllunio: Dymchwel

Mae angen Caniatâd Ardal Gadwraeth gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer dymchwel unrhyw adeilad neu strwythur o fewn Ardal Gadwraeth lle byddai'n effeithio ar y canlynol:

Bydd Ceisiadau ar gyfer Caniatâd Ardal Gadwraeth angen cynnwys Datganiad o'r Effaith ar Dreftadaeth a fydd angen cynnwys y canlynol: 

Rheoliadau Cynllunio: Adeiladau Masnachol

Nid oes gan eiddo a ddefnyddir yn fasnachol hawliau datblygu a ganiateir o dan y Gorchymyn Cynllunio Tref a Gwlad (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995.  Felly'r unig waith y gellir ei wneud heb Ganiatâd Cynllunio yw gwaith trwsio a chynnal ac addasiadau mewnol, cyn belled nad yw’r adeilad yn Adeilad Rhestredig.

Rheoliadau Cynllunio: Hysbysebion

Mae holl hysbysebion allanol yn effeithio ar ymddangosiad yr adeilad yn ogystal â'r ardal ehangach. O fewn Ardaloedd Cadwraeth anogir busnesau yn gryf i arddangos hysbysebion sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol i ymddangosiad yr adeilad a’r ardal.  Er mwyn cyflawni hyn, mae’r dyluniad a’r deunydd yn bwysig iawn.

O fewn Ardaloedd Cadwraeth caiff arwyddion arddangos eu cyfyngu i lefel yr wynebfwrdd ac mae’n rhaid i wynebfyrddau a’r llythrennau arnynt fod yn gymesur â'r adeilad cyfan ac ni ddylent guddio nodweddion traddodiadol y drychiad. Dylid osgoi ffasgia wedi’i oleuo'n fewnol ac arwyddion ymestynnol.

Mewn Ardaloedd Cadwraeth dylid cael Caniatâd Hysbysebu gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol os:

Rheoliadau Cynllunio: Adeiladau Newydd

Mae’n bosibl y byddai datblygiad newydd o fewn Ardaloedd Cadwraeth yn dderbyniol mewn rhai amgylchiadau, lle byddent yn disodli adeilad o ddyluniad gwael, cyn belled â’u bod o ansawdd uchel ac yn gwella cymeriad ac ymddangosiad ardal.  Anogir rhywun i ofyn am gyngor cyn gwneud cais gan y Gwasanaethau Cynllunio.