Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 3 - Trosi Adeiladau Gwledig

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn esbonio'r ymagwedd y mae'r Cyngor yn ei chymryd tuag at ymdrin â chynigion i newid defnydd adeiladau gwledig a'u trosi. Mae'n cefnogi ac yn amlygu'r polisïau perthnasol (yn arbennig GDP1, H3, E5 a CLF9) a gynhwysir yng Nghynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

Bydd y nodyn yn ffurfio ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ar y ceisiadau cynllunio.

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn ymdrin â chynigion i drosi adeiladau gwledig i'w defnyddio ar gyfer dibenion eraill.

Cefndir

Mae ystod amrywiol o adeiladau yng nghefn gwlad nad ydynt bellach yn addas ar gyfer eu dibenion gwreiddiol. Mae'r mwyafrif yn debygol o fod yn adeiladau amaethyddol ond gall bobl hefyd chwilio am ddefnydd arall ar gyfer eglwysi, capeli, melinau, ysgolion, tafarndai, stablau ac adeiladau.

Mae nifer o'r adeiladau hyn yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad ac ymddangosiad yr ardal. Cyn belled â bod eu strwythur yn gadarn, gall trosi'r adeiladau hyn ddiogelu eu dyfodol, er enghraifft ar gyfer defnyddiau cyflogaeth neu gymunedol, lletyau ymwelwyr neu ar gyfer darparu tai. Trwy ailddefnyddio adnoddau presennol, gall trosi adeilad hefyd gyrraedd nodau datblygiad adeilad cynaliadwy.

Fodd bynnag, nid pob adeilad sy'n addas ar gyfer ei drosi, gan gynnwys:-

Yn arbennig, ni chaiff caniatâd cynllunio ei roi fel arfer os:-

Rhan 1 - Egwyddorion datblygu

Gydag ychydig iawn o eithriadau, mae'n hanfodol bod adeiladau a drosir yn cadw eu cymeriad gwreiddiol ac nad ydynt yn ymddangos fel pe baent yn strwythurau newydd gwreiddiol. Y nod felly yw cadw nodweddion megis:-

Mewn achosion lle nad oes gan yr adeilad unrhyw nodweddion teilwng gwreiddiol neu draddodiadol, bydd y Cyngor yn disgwyl i ddyluniad newydd unrhyw drosiant adlewyrchu cymeriad cynhenid ac ymddangosiad adeiladau eraill yn yr ardal gyfagos.

Felly, dylai'r cynigion roi ystyriaeth i'r egwyddorion dylunio a gosodiad a nodir isod.

Waliau

Toeau

Ffenestri a drysau

Nodweddion mewnol

Draeniad a gwastraff

Gwresogi ac awyru

Estyniadau ac ychwanegiadau

Cwrtilau a thirlunio

Adeiladau rhestredig

Gwarchod bywyd gwyllt

Rhan 2 - Trosi adeiladau amaethyddol yn anheddau

Er mwyn cynnal yr economi wledig, mae polisïau cynllunio cenedlaethol yn rhoi pwyslais ar gynyddu nifer yr adeiladau segur a ailddefnyddir ar gyfer dibenion dibreswyl. Adlewyrchir yr ymagwedd hon yng Nghynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

Yn achos adeiladau amaethyddol, mae polisi H3 y cynllun yn gofyn i gynigion ar gyfer trosi anheddau ddangos:-

Felly, bydd angen cyflwyno datganiad cefnogol yn esbonio pam nad yw'r adeilad bellach yn addas; pam na ellir ei wneud yn addas; neu pam nad oes ei angen bellach ar gyfer dibenion amaethyddol, gyda'r ceisiadau cynllunio. Dylai'r datganiad hefyd nodi'r rhesymau pam na fyddai'n ymarferol nac yn ddymunol defnyddio'r adeilad ar gyfer unrhyw ddiben heblaw am breswylio. Dylai'r datganiad fell roi ystyriaeth i'r deunyddiau a restrir yn y blwch a gysgodir ar y dudalen nesaf.

Os ymddengys bod yr adeilad yn addas ar gyfer defnydd dibreswyl, bydd disgwyl i ymgeiswyr ei hysbysebu ar werth neu i'w brydlesu ar gyfer dibenion dibreswyl cyn cyflwyno cais cynllunio. Dylid cynnwys canlyniad yr hysbyseb yn y datganiad cefnogol.

Os na wnaethoch hysbysebu, gallai'r Cyngor ofyn i chi wneud hyn ar ôl cyflwyno eich cais yn dibynnu ar asesiad y Prif Swyddog Cynllunio o'r achos. Fodd bynnag, os oes unrhyw amheuaeth ynglyn ag addasrwydd yr adeilad, bydd hysbyseb yn hanfodol. Y cyfnod lleiaf ar gyfer hysbysebu adeilad sydd â photensial i fod yn addas ar gyfer dibenion dibreswyl fydd chwe mis fel arfer oni nodir yn wahanol gan y Prif Swyddog Cynllunio.

P'un a yw cyn neu ar ôl cyflwyno'r cais, fe'ch argymhellir i drafod a chytuno manylion unrhyw weithdrefnau marchnata neu hysbysebu gyda swyddogion cynllunio.

Ystyriaethau pwysig wrth gynnig trosi adeilad amaethyddol yn annedd

Lleoliad cyffredinol

Mewn nifer o achosion, bydd adeiladau a leolir mewn ardaloedd anghysbell iawn yn anaddas ar gyfer defnyddiau dibreswyl. Gallai dosbarthu nwyddau fod yn anodd, bydd costau dosbarthu yn debygol o fod yn uchel ac efallai y bydd yn amhosibl cael digon o staff.

Fodd bynnag, gallai lleoliad a wasanaethir gan gludiant cyhoeddus fod yn addas iawn ar gyfer ystod o ddefnyddiau.

Rhwydwaith ffyrdd lleol

Am resymau diogelwch ffyrdd, fel arfer caiff defnydd dwys o ffyrdd gwledig cul unffordd sydd ag ychydig iawn o leoedd i gerbydau fynd heibio i'w gilydd ei weld yn annymunol. Os oes ffordd annosbarthedig sy'n llai na 4 metr o led (fel y diffinnir ar y mapiau Arolwg Ordnans graddfa 1:25,000 a 1:50,000) yn arwain at yr adeilad, efallai na fyddai ei defnyddio ar gyfer busnes, masnach neu ddibenion twristiaeth yn briodol.

Mynedfa'r safle

Os yw mynedfa'r safle yn gul ac/neu wedi'i rannu ag adeiladau eraill; neu os caiff gwelededd ei rwystro gan adeiladau a waliau terfyn, gallai lefelau sylweddol o draffig ychwanegol fod yn beryglus. Mewn amgylchiadau tebyg, efallai mai trosi'r adeilad ar gyfer defnydd preswyl yw'r unig opsiwn diogel, er y gallai hyn fod yn annerbyniol mewn achosion eithriadol.

Parcio

Mewn nifer o achosion ni fydd lleoedd parcio ar gael ar y ffordd gerllaw'r adeilad. Mae'n annhebyg hefyd y bydd unrhyw ddarpariaeth oddi ar y ffordd gerllaw. Yn unol â hynny, rhaid i adeilad sy'n addas ar gyfer defnydd dibreswyl gynnwys digon o leoedd parcio o fewn y cwrtil presennol ac, yn ddelfrydol, o leiaf un lle sy'n ddigon mawr ar gyfer cerbyd dosbarthu.

Ymddangosiad allanol

Wrth drosi adeiladau amaethyddol, dylid ceisio cadw cymeriad ac ymddangosiad amaethyddol y strwythur presennol. Er y gellir cyflawni hyn mewn trosiannau preswyl, gallai defnyddiau masnachol ofyn am osod ffenestri mwy, drysau dosbarthu, fentiau awyr a gosod offer allanol eraill. Dim ond pe bai modd addasu'r adeilad heb orfod gwneud newidiadau allanol mawr y byddai'n debygol o fod yn addas ar gyfer dibenion dibreswyl.

Maint a ffurf yr adeilad

Mae rhai adeiladau fferm (yn arbennig rhai a adeiladwyd yn gymharol ddiweddar) yn debyg i unedau diwydiannol ac anaml iawn y maent yn addas ar gyfer trosiannau preswyl cydymdeimladwy. Mae adeiladau fel hyn yn amlwg yn fwy addas ar gyfer defnydd dibreswyl.

Adeiladau cyfagos

Gallai grwp o adeiladau fferm gyda'i gilydd fod â photensial sylweddol ar gyfer busnes neu dwristiaeth a phe na bai un yn cael ei drosi i fod yn annedd, gellid ei gyfaddawdu. Hyd yn oed os yw'r adeiladau eraill yn parhau i fod â defnydd amaethyddol, gallai gwrthdaro godi rhwng y preswylwyr a'r gweithgareddau ffermio. Mewn amgylchiadau tebyg, efallai na fydd defnydd dibreswyl yn opsiwn priodol.

Agosrwydd at safleoedd ac adeiladau busnes presennol

Os oes nifer sylweddol o safleoedd ac adeiladau eisoes ar gael ar gyfer dibenion busnes yn yr ardal leol (er enghraifft, ar ystâd ddiwydiannol), mae'n annhebygol y bydd yr angen i gadw adeiladau amaethyddol ar gyfer dibenion masnachol yn gryf iawn.

Hanes cynllunio

Efallai y bydd caniatâd cynllunio ar gyfer trosi'r un adeilad yn adeilad preswyl yn ddigonol i orbwyso'r angen i brofi y byddai defnydd arall yn fwy priodol. Os oes caniatâd wedi'i roi ar gyfer trosiant preswyl o fewn yr un grwp o adeiladau, gallai hyn sefydlu rhagesiampl ar gyfer trosi adeiladau eraill ar gyfer defnydd preswyl.

Rhan 3 - Gwybodaeth ofynnol

Ni ellir derbyn ceisiadau am ganiatâd cynllunio amlinellol ar gyfer trosi adeiladau. Rhaid i'r holl geisiadau fod ar gyfer caniatâd llawn a chynnwys:-

Efallai y bydd gofyn i ymgeiswyr hefyd gyflwyno:-

Croesawir trafodaethau cyn rhoi cais yn ogystal â chyflwyno cynigion bras er mwyn cael sylwadau anffurfiol.

Mabwysiadwyd Mawrth 2006