Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 4 - Ardaloedd Cadwraeth

Un o gyfres o ganllawiau cynllunio lleol yw hwn sydd, ymysg pethau eraill, yn egluro cynigion cynllunio lleol gyda'r amcan o wella safonau dylunio.

Nid oes gobaith i’r canllawiau hyn ymdrin â phob agwedd a phwnc, a chynghorir ymgeiswyr ac asiantau, pryd bynnag y bydd yr amgylchiadau’n anarferol, i drafod eu cynigion gyda swyddog cynllunio cyn i ymgeisydd wneud cais ffurfiol.

Ers 1968 bu'r gallu gan Awdurdodau Lleol i ddynodi rhannau o’u hardaloedd gweinyddol yn Ardaloedd Cadwraeth. Dywed y ddeddfwriaeth y gellir dynodi ardal oherwydd ei ‘diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig, y dylid cadw neu wella ei chymeriad a’i golwg’. Nid oes unrhyw fanyleb safonol ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth. Gall diddordeb arbennig ardal ddeillio o gyfuniad o nodweddion, fel patrwm hanesyddol y strydoedd ac arddull draddodiadol neu nodedig yr adeiladau. Yr hyn sy’n bwysig i holl Ardaloedd Cadwraeth yw eu hansawdd gweledol. Daw’r agwedd hon yn bennaf o’r berthynas rhwng yr adeiladau a’r bylchau rhyngddynt, ynghyd ag ansawdd cynhenid yr adeiladau a strwythurau eraill. Mae ffiniau ardaloedd presennol yn cael eu hadolygu o dro i dro, ac ystyrir dynodi ardaloedd newydd.

Gyda gofal a sylw gellir cadw cymeriad ein Hardaloedd Cadwraeth, gan eu cynnal fel mannau hyfyw i weithio neu fyw ynddynt.

Ar hyn o bryd mae 21 o Ardaloedd Cadwraeth wedi eu dynodi yn y Fwrdeistref Sirol

Bangor-is-y-Coed, Y Bers, Y Waun, Erbistog, Gresffordd, Hanmer, Holt, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Marchwiel, Merffordd, Minera, Owrtyn, Pen-y-Cae, Rhiwabon, Dyfrbont Pontcysyllte, Gwyrddymp, Canol Tref Wrecsam, Ffordd y Tylwryth Teg, Ffordd Grosvenor, Ffordd Sailsbury, Barics Hightown.

CADW: Henebion Cymru
Henebion Cymru Adeiladau'r Goron Parc Cathays Caerdydd CF1 3NQ
Ffôn: 02920 500200

Bwrdd Croeso Cymru
North Wales Regional Office, 77 Ffordd Conway, Bae Colwyn
Ffôn: 01492 531731

The Victorian Society
1 Priory Gardens, Parc Bedford, Llundain W4 1TT
Ffôn: 020 8994 1019

Grwp Georgian
6 Fitzroy Square, Llundain W1T 5DX
Ffôn: 020 7387 1720

Groundwork Gogledd Cymru
Ffordd Parc Borras, Wrecsam LL13 9TR
Ffôn: 01978 757524

Cymdeithas Ddinesig Cylch Wrecsam
Ysgrifennydd
Ffôn: 01978 291161

Gweler hefyd Canllaw Rhif 11: Tai Teras yn Wrecsam.

Mabwysiadwyd Medi 1993; diweddarwyd Gorffennaf 2009