Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 15 - Beicio

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn amlinellu polisïau'r Cyngor ynglyn â beicio ac mae'n manylu ar yr arweiniad a gynhwysir oddi mewn i'r strategaethau cludiant a chynlluniau datblygu presennol. Bydd y nodyn yn ystyriaeth faterol wrth benderfynu pob cais cynllunio perthnasol.

I annog mwy o deithio ar gefn beic, mae'r nodyn hwn yn datgan sut y disgwylir i ddatblygwyr ddarparu cyfleusterau ar gyfer beicwyr wrth baratoi cynlluniau datblygu perthnasol. Mae hefyd yn rhoi arweiniad dylunio ar adeiladu llwybrau beicio a darparu cyfleusterau parcio beiciau.

Llwybrau Beicio

Mae llwybrau beicio diogel, cyson a dymunol naill ai ar y ffordd neu oddi ar y ffordd yn hanfodol i annog mwy o ddefnydd o'r beic. Adeiladwyd nifer o lwybrau beicio yn ddiweddar ac mae llawer mwy yn yr arfaeth. I gadw cyfanrwydd y rhain, gwrthwynebir unrhyw gynnig a fyddai'n torri ar lwybr beicio presennol neu arfaethedig, oni fo'r cynnig yn gwneud darpariaeth i wneud iawn digonol am hyn. Dylai datblygwyr gysylltu datblygiadau a fyddai'n cynhyrchu neu'n denu nifer sylweddol o deithiau â'r rhwydwaith o lwybrau beicio ac yn ei dro i ardaloedd poblog a/neu gyfleusterau pob dydd. Mewn rhai achosion efallai bydd angen ychwanegu at neu wella'r rhwydwaith bresennol hefyd. Rhaid darparu llwybrau diogel o fewn ffiniau safle datblygu er mwyn sicrhau bod beicwyr yn gallu cael mynediad cyfleus a diogel i feysydd parcio beiciau.

Lle mae safle datblygu'n cael ei wahanu o dai, ysgolion neu siopau ger ffyrdd prysur, bydd angen darparu croesfannau diogel. Croesfannau twcan neu belican fydd y rhai mwyaf priodol, lle cydymffurfir â meini prawf sy'n ymwneud â lefelau llif traffig. Bydd angen cymysgedd o lonau beicio a chroesfannau gwasgarog, llinellau stopio ymlaen llaw ac arwyddion cyfeirio i alluogi beicwyr i ymdrin â neu osgoi peryglon fel prif gylchfannau a chyffyrdd yn ddiogel.

Yn aml, mae angen gwahanu beicwyr rhag traffig peryglus sy'n teithio'n gyflym ar ffyrdd prifwythiennol. Fodd bynnag, i ffwrdd o ffyrdd prifwythiennol, pan ddefnyddir ffyrdd ar gyfer traffig lleol, mae'n ddymunol rhoi lle ar y ffordd i feicwyr. Dylid cynllunio ffyrdd preswyl newydd, yn arbennig, gan ystyried anghenion beicwyr a chyflymdra traffig isel. Mae'n bosibl y bydd angen mesurau arafu traffig i gyflawni hyn. Fel arfer nid oes angen llwybrau beicio lle byddai beicwyr yn defnyddio ffyrdd llai sy'n cario llai na 4,000 o gerbydau y dydd, sy'n teithio 20mya neu lai.

Dylai ffyrdd a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer teithio rhwng ardaloedd poblog gael eu goleuo'n dda i alluogi teithio gyda'r nos ac yn ystod misoedd y gaeaf. Dylid lleoli colofnau golau ac arwyddion fel nad ydynt yn rhwystro beicwyr neu defnddwyr anabl. Dylid defnyddio marciau cyffwrdd a/neu â lliwiau i wahanu'r ardaloedd a ddefnyddir gan feicwyr o ardaloedd a ddefnyddir gan gerddwyr. Lle bo angen gwaith i ffwrdd o'r safle, bydd y Cyngor yn gosod amod a fydd yn ei gwneud hi'n ofynnol i gyflawni'r gwaith cyn y gellir dechrau'r defnydd neu'r datblygiad newydd a'i gadw wedyn.

Hen Reilffyrdd

Cefnogir ail ddefnyddio ac adfer hen reilffyrdd i greu llwybrau beicio. Lle bo beicwyr yn rhannu'r llwybrau hyn gyda cherddwyr, dylent fod o leiaf 3.0m o led.

Lle disgwylir y bydd pobl yn marchogaeth ceffylau ar ddarn o lwybr sydd wedi ei drosi, bydd angen llwybr ceffyl ar wahân sy'n mesur o leiaf 2.0m o led. Dylid gosod arwyneb o gerrig mân â glaswellt. Mae'r arwyneb yn cynnwys 150mm o sylfaen o gerrig mân, wedi ei orchuddio â 150mm o gymysgedd dwfn o gerrig mân a phridd ar ei ben â hadau rhygwellt.

Dylai llinellau rheilffyrdd wedi eu trosi gadw eu cymeriad agored a gwyrdd ac ni chaniateir datblygu ar ochr neu'n gyfagos i'r llinellau os byddant yn amharu ar gymeriad yr ardal. Mae'n bosibl y bydd angen mesurau yn y cynllun i atal mynediad gan feiciau modur neu feiciau sgrialu.

Ar rai achlysuron, bydd angen cryfhau pontydd presennol ac ail godi pontydd sydd wedi eu daduno dros ffyrdd prysur, lle byddai hyn yn cynorthwyo cysylltu datblygiad ag ardaloedd poblog a/neu gyfleusterau cymunedol. Lle'n briodol, bydd yn ofynnol i ddatblygwyr ddod i Rwymedigaeth dan Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i sicrhau taliadau cyfnewid i gynnal a chadw pontydd fel hyn.

Llwybrau Halio Camlesi

Gall llwybrau halio camlesi hefyd ddarparu llwybrau diogel a chyson ar gyfer beicwyr. Lle caniateir beciwyr gan British Waterways i rannu llwybr halio gyda defnyddwyr eraill, mae'n ddymunol i'r llwybr fesur 3.5 m o led. Dylid defnyddio defnydd geo-gweadol wrth adeiladu neu ailosod llwybr a dylai ei lefel derfynol fod yn uwch na'r tir cyfagos er mwyn caniatáu dwr i ddraenio. Dylai'r holl gynigion i addasu a gwella llwybrau halio ystyried costau cynnal a chadw cyfredol.

Ystyried Amwynderau

Mae materion tirlunio ac amwynderau'n ystyriaethau pwysig wrth asesu cyfaddasrwydd llwybrau beicio. Dylai llwybrau newydd osgoi ardaloedd o dan led corun coed amwynderol pwysig gan fod cywasgedd a gwaith tyllu yn gallu peri difrod difrifol i wreiddiau. Mae llwybrau beicio dolennog yn well yn esthetaidd na rhai syth neu onglog.

Dylai unrhyw waith sy'n cymryd lle'n agos at goed pwysig gydymffurfio â BS 5837 1991 - "Cyfarwyddyd am Goed Mewn Perthynas ag Adeiladu", i sicrhau nad oes difrod iddynt. Ni ddylai llwybrau beicio dorri trwy goedwrychoedd aeddfed a dylent hefyd osgoi mannau gwreiddio gwrychoedd. Dylid cyflwyno arolwg manwl o holl goed a gwrychoedd cyfagos gyda'r cynigion i adeiladu neu wella'r llwybr beicio.

Mae'n rhaid i bob cynnig i adeiladu llwybrau beicio fod o safon cynllunio uchel. Ni chaniateir mesurau peirianyddol anghyson fel bolardiau dur, ffensys neu ffensys palisad dur lle byddent yn cael effaith annerbyniol ar dirlun a chymeriad eu lleoliad. Mae'n well defnyddio cerrig mân wedi eu rhwymo â resin na defnyddio asffalt du neu goch wedi ei rolio ar lwybrau beicio i ffwrdd o'r ffyrdd mewn ardaloedd gwledig. Ni chaniateir llwybrau a fydd yn tynnu oddi ar ansawdd y treflun a'r tirlun na chymeriad a safle Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth.

Llun o Rhes o Stondinau Sheffield

Parcio Beiciau

Mae'n rhaid i ddatblygiadau newydd wneud darpariaeth i barcio beiciau. Mabwysiadwyd cyfres o safonau isafswm ar gyfer gwahanol ddatblygiadau. Dangosir y rhain ym Mlwch 1.

Gwrthwynebir unrhyw ddatblygiad a fydd yn golygu colli cyfleuster parcio beiciau, oni bai fod y datblygiad yn gwneud darpariaeth ddigonol i wneud iawn am hyn.

Ynghanol Tref Wrecsam ac yng nghanolfannau siopa ardal Cefn Mawr, Y Waun, Coedpoeth, Gresffordd, Gwersyllt, Rhiwabon a Rhosllannerchrugog, gall ddatblygwyr gyfrannu tuag at ddarparu cyfleusterau parcio beiciau cymunedol oddi ar y safle yn lle cyfleuster i wasanaethu defnydd yr unigolyn.

Lle cynigir datblygiadau sylweddol (uned ddiwydiannol fawr, cyfadeilad swyddfa neu gynllun tai er enghraifft) gellir gostwng safonau parcio ceir pe byddai'r datblygiad yn cynnwys mesurau i leihau dibyniaeth ar deithio mewn car. Dylid manylu ar fesurau o'r fath o fewn Cynllun Cludiant Gwyrdd, a gynhyrchir gan yr ymgeisydd. Mae Cynlluniau Cludiant Gwyrdd yn argymell mesurau sy'n rhoi blaenoriaeth i ddulliau amgen o deithio na'r car. I annog beicio, gallai mesurau gynnig tâl anogaeth i feicwyr a darparu cyfleusterau fel ystafelloedd newid a chawodydd.

Lle bo'n briodol bydd gofyn i'r datblygwr ddod i rwymedigaeth dan Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 i sicrhau bod y mesurau a gytunwyd arnynt yn cael eu gweithredu a'u bod yn cadw atynt wedyn.

Cynllunio Cyfleusterau Parcio Beiciau

Stondinau Sheffield (sef bariau dur siâp n a osodir yn y ddaear) sy'n fwyaf addas ar gyfer parcio tymor byr. Dylai'r rhain fod:

Os nad oes llawer o le a lle na ellir defnyddio stondinau Sheffield, gellir defnyddio cylchoedd sydd wedi eu cysylltu i waliau ac adeiladau. Dylid lleoli cylchoedd wal 750 mm uwch ben lefel y llawr bob 1.8 m.

Mewn ardaloedd lle bo angen cyfleusterau parcio beiciau tymor hir (yn hwy nag wyth awr) dylai datblygwyr ddarparu cyfleusterau parcio mwy diogel ar ffurf caets beiciau neu lochesi cloadwy. Fel arall, gall ffald ddiogel o fewn adeilad fod yn dderbyniol, os yw wedi ei lleoli ar y llawr isaf gyda mynediad rhwydd.

Mae'n rhaid i geisiadau cynllunio ar gyfer datblygu neu ail ddatblygu cludiant cyhoeddus ddarparu ar gyfer beicwyr drwy gynnig cyfleusterau diogel a llwybrau beicio. Mae llochesi beiciau a chaetsis cloadwy yn well na stondinau Sheffield neu gylchoedd yn y mannau hyn.

Gall paneli hysbysebu sengl neu baneli nawdd sy'n cynnwys logo neu arweiniad sydd ynghlwm wrth grwpiau o stondinau beicio fod yn dderbyniol lle nad ydynt yn creu llanast gweledol. Lle tybir bod hysbysebion yn dderbyniol, ni ddylai arwyneb y panel hysbysebu fod yn hwy na 600 cm².

Safonau isafswm parcio beiciau
{Dimensiynnau beic : 1.8 m(H) x 0.6 m(Ll)}
Math o Ddefnydd Nifer y lleoedd beiciau angenrheidiol
Siopau

Siopau/Rhodfeydd unigol

1 fesul 100m² allc (neu ran o hynny)

Archfarchnadoedd bwyd 1 fesul 150m² allc (neu ran o hynny)
Archfarchnadoedd di-fwyd 1 fesul 200m² allc (neu ran o hynny)
Banciau, cymdeithasau adeiladu, siopau betio a swyddfeydd eraill a geir o fewn ardaloedd siopa 1 fesul 60m² allc (neu ran o hynny)
Siopau bwyd a diod 1 fesul 60m² allc (neu ran o hynny)
Defnydd diwydiannol
Swyddfeydd gweinyddol, defnydd ymchwil a datblygu 1 fesul 350 m² allc (neu ran o hynny)
Defnydd diwydiannol cyffredinol 1 fesul 500 m² allc (neu ran o hynny)
Defnydd storio a dosbarthu 1 fesul 1000 m² allc (neu ran o hynny)
Defnydd preswyl
Gwestai 1 fesul 10 ystafell gwely
Cartrefi gofal preswyl, cartrefi nyrsio ac ysbytai 1 fesul 10 gweithiwr
Ysgolion preswyl, colegau preswyl a chanolfannau hyfforddi preswyl 1 fesul 10 staff & 1 fesul 5 myfyriwr
Tai Dim safon benodol. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen ardaloedd parcio beiciau cyfleus a diogel mewn amgylchiadau priodol (e.e. datblygiadau
dwysedd uwch heb ddim neu nifer gyfyng o leoedd parcio)
Defnydd addysgiadol
Ysgolion cynradd ac uwchradd 4 fesul ystafell ddosbarth
Colegau 6ed Dosbarth ac Addysg Bellach 1 fesul 35m² allc
Canolfannau meddygol ac iechyd 2 fesul ystafell ymgynghori
Defnydd hamdden
Orielau, amgueddfeydd a llyfrgelloedd 1 fesul 150m² allc
Sinemâu, canolfannau hamdden, neuaddau bingo, neuaddau cyngerdd 1 fesul 75m² allc
DS: allc = arwynebedd llawr cyfan
Dylid darparu o leiaf 1 lle ymhob achos

Lleoli Cyfleusterau Parcio Beiciau

Dylid lleoli mannau parcio beiciau:

Mae clystyrau bychain o gyfleusterau parcio beiciau yn well na ffald parcio fawr ganolog. Dylid lleoli'r stondinau i gyd fel nad ydynt yn rhwystro cerddwyr, yn enwedig cerddwyr dall neu rannol ddall a defnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae'n bosibl y bydd angen bolardiau â streipiau gwahanol i roi diogelwch ychwanegol. Mae hefyd yn bosibl y bydd angen amgylchynu meysydd parcio beiciau â marciau cyffwrdd.

Ni ddylai cyfleusterau parcio beiciau ddifrodi treflun neu dirlun yr ardal. Mewn Ardaloedd Cadwraeth ac yn agos i Adeiladau Rhestredig, dylid rhoi sylw arbennig i'r safiad, dylunio a'r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer y cyfleuster parcio. Gwrthwynebir mesurau sy'n amharu ar gymeriad neu safiad Adeilad Rhestredig neu sy'n difrodi cymeriad Ardaloedd Cadwraeth.

Mabwysiadwyd Ebrill 2000