Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 19 - Ardaloedd Cymeriad Tref Wrecsam

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn ehangu ar gyfarwyddyd cynllun datblygu presennol mewn perthynas â chynllunio tirlun trefol (adeiladau a'r bylchau rhyngddynt) o fewn ardal anheddiad Wrecsam.

Mae'r cyfarwyddyd yn ffurfio ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ar bob cais cynllunio a allai effeithio ffurf a golwg y dirwedd a'r treflun yn nhref Wrecsam.

Amcan y Cyfarwyddyd yw:

a) rhoi gwell dealltwriaeth i ddatblygwyr a thrigolion lleol o'r agweddau sy'n gwneud Wrecsam yn wahanol;

b) ei gwneud hi'n haws i baratoi ac asesu cynlluniau datblygu ar sail gyson;

c) rhoi cyfarwyddyd i gynorthwyo i sicrhau y bydd newidiadau yn bositif a phriodol ar gyfer yr ardal, gan arwain at wella'r tirlun trefol.

Rhannwyd y dref i nifer o ardaloedd cymeriad, sy'n rhannu'r un nodweddion o ran oed, ffurf, cysyniad neu ddefnydd. Dangosir y rhain ar y map ardal cymeriad tirlun trefol Wrecsam y dylid ei ddarllen ynghyd â'r nodyn cyfarwyddyd hwn. Gosodir cyfres o nodau cynllunio ar gyfer pob ardal. Yn ychwanegol amlinellir cyfres o gyfleoedd gweithredu; mae'r rhain yn weithrediadau nad ydynt yn perthyn yn uniongyrchol i'r broses cynllunio y gellir eu gweithredu gan weithgareddau'r awdurdod lleol ac eraill.

Mae'r canllawiau hyn yn cyfannu cyfarwyddyd cynllunio safonau rheoli datblygu, nodiadau cyfarwyddyd cynllunio lleol a chyfarwyddyd Ardaloedd Cadwraeth presennol sydd ar gael o'r Adran Cynllunio.

Tra bod y cyfarwyddyd yn cydnabod amrywiaeth a gwerth treflun Wrecsam, mae'n anelu at warchod nodweddion gorau o fewn pob ardal cymeriad, nid yw'n diystyru atebion cynllunio tirlun trefol mentrus, anarferol neu arloesol, lle y bo'n briodol.

Cyfarwyddyd cynllunio presennol

Mae polisïau S4 (b) E1 ac E2 Cynllun Lleol Wrecsam Maelor mabwysiedig yn anelu at sicrhau nad yw datblygiadau newydd yn amharu ar gymeriad tirlun a threflun. Mae gan bolisïau PS2 a GDP1(b) drafft y Cynllun Datblygiad Unedol amcanion tebyg a byddant yn cymryd lle polisïau'r cynllun lleol cyn bo hir.

Yr Ardaloedd Cymeriad

Rhannwyd Wrecsam yn 10 ardal cymeriad gwahanol sy'n rhannu i 5 categori ar sail ymarferol a chronolegol gan ddangos sut mae'r dref wedi tyfu a newid, yn enwedig ers canol y 19eg ganrif.

Ymgynghori Cyhoeddus

Datblygwyd y canllawiau ar gyfer yr ardaloedd cymeriad yn dilyn ymgynghori a ddigwyddodd yn ystod haf 2000. Ymgynghorwyd â phob Cyngor Cymuned Tref Wrecsam, Cymdeithas Preswylwyr a chymdeithas mwynderau. Cynhaliwyd arddangosfa hefyd yng nghyntedd Llyfrgell Wrecsam i alluogi aelodau'r cyhoedd i gyflwyno'u sylwadau.

Ardaloedd Cymeriad Tirlun Trefol Wrecsam

Categori Rhif Ardaloedd Cymeriad

1. CANOL Y DREF

Mae canol y dref, sy'n cynnwys rhan hynaf y dref, y ganolfan siopa bresennol, a'r ardal a ddefnyddir ar gyfer pwrpasau 'dinesig' yn gorwedd i'r gogledd o ddyffryn bach Afon Gwenfro. Mae canol Wrecsam wedi ei wahanu o'r ardaloedd preswyl gan gylch o ddefnyddiau tir dibreswyl cymysg i raddau helaeth ond mae'n dal i fod yn brif ganolbwynt y dref.

1a Craidd Hanesyddol

Ardal yn amgylchynu Eglwys y Plwyf San Silyn y 14eg Ganrif. Mae llawer yn gynwysedig yng Nghanol y Dref ac yn Ardaloedd Cadwraeth Ffordd Grosvenor. Canolfan fanwerthu.

1b Craidd Dinesig

Yn cynnwys swyddfeydd y cyngor, llyfrgell, Byd Dwr gorsaf yr heddlu a'r llysoedd. Yn gymharol ddiweddar a chymeriad agored.

2. PRESWYL CYN Y RHYFEL BYD CYNTAF

Dymchwelwyd Llawer O'r Tai Diwydiannol Hynaf A Adeiladwyd Cyn Y Rhyfel Byd Cyntaf Yn Agos I Ganol Y Dref Dan Raglenni Iechyd Cyhoeddus A Chlirio Slymiau, Ond Mae Ardaloedd Sylweddol O Dai Fictoriaidd Ac Edwardaidd Yn Parhau Y Tu Allan I Ganol Y Dref. Mae'r Tai Hyn Yn Rhannu Yn Ddau Gategori O Gymeriad Cyferbyniol.

2a Terasau Traddodiadol

Patrwm Dwys O Strydoedd Cul, Terasau Bric Coch, Adeiladau Cymunedol, Parcio Ar Y Stryd, Ychydig O Goed Ond Gyda Rhai Ardaloedd Mawr O Leoedd Cymunedol Agored

2b Maestrefol Cyn Y Rhyfel Byd Cyntaf

Filâu Maestrefol, Gerddi, Coed Aeddfed A Gwrychoedd. Llawer Ohono Wedi Ei Gynnwys Yn Ardaloedd Cadwraeth Parc Salisbury A Ffordd Y Tylwyth Teg

3. PRESWYL RHWNG RHYFELOEDD

Adeiladwyd Tai Rhwng Y Ddau Ryfel Yn Bennaf I'r Gogledd A'r Dwyrain O Ganolfan Hynaf Wrecsam Gyda Rhai Ystadau Llai I'r De A'r Gorllewin. Mae'r Ardaloedd Preswyl Hyn Yn Cynrychioli Maestrefoli Wrecsam Ddiwydiannol Ar Raddfa Fawr. Maent Yn Cynnwys Dau Brif Fath O Dai Yn Bennaf Ond Maent I Gyd Yn Rhannu Nodweddion Y Mudiad Gardd-Ddinas Gydag Arddulliau Pensaernïol Tebyg A Nodweddion Tirlun Fel Gerddi Blaen A Chefn, Gwrychoedd Ffin Ac Yn Aml Ochrau Glaswelltog  Choed Ar Y Stryd.

3a Tai Maestrefol Rhwng Rhyfeloedd

Tai Pâr 'Y Siroedd Cartref' Y 1930au. Maent Yn Aml Ar Ffurf Datblygiad Stribedog Ar Hyd Ffyrdd Prifwythiennol. Gerddi Blaen A Chefn, Gwrychoedd, Coed Aeddfed.

3b Maestrefi Cynllunedig Rhwng Rhyfeloedd

Stadau Wedi Eu Cynllunio O Dai Teras A Thai Pâr - Garden Village, Yr Hen Ddatblygiad Parc Acton, Spring Lodge, Huntroyde, Rhodfa'r Dwyrain

4. PRESWYL AR ÔL YR AIL RYFEL BYD


Ers Yr Ail Ryfel Byd Cafwyd Datblygiadau Tai Eang Iawn Ar Gyrion Wrecsam, Yn Enwedig I'r Gogledd A'r Dwyrain, Â Thair Prif Is-Adran Cymeriad Tirlun.

4a Ystadau Tai Yn Gynnar Ar Ôl Yr Ail Ryfel Byd

Terasau Byr O Dai Wedi Eu Gwahanu O'r Priffyrdd, Ychydig O Ddarpariaeth Ar Gyfer Ceir, Llawer O Leoedd Agored

4b Fflatiau Hightown

Fflatiau Concrit Onglog Uchder Canolig

4c Ystadau Diweddar
Ystadau Diweddar Helaeth O Dai Ar Wahân Gyda Ffyrdd Wedi'u Cynllunio Ar Gyfer Y Car.
5. DIBRESWYL CYMYSG

Ardal Sy'n Amgylchynu'r Craidd Hanesyddol Ac Sy'n Cynnwys Yn Draddodiadol Cymysgedd O Ddatblygiad Preswyl, Diwydiannol A Masnachol Ar Raddfa Fechan Neu Gymedrol Ac Mae Rhai Ardaloedd Yn Weddill.

5 Dibreswyl Cymysg

Yn Cynnwys Amrywiaeth O Fusnesau Diwydiannol, Manwerthu, Gwasanaethau A Datblygiadau Hamdden Ynghyd  Datblygiadau Ffyrdd Cysylltiedig A Meysydd Parcio Yn Bennaf. Mae Adeiladau'n Aml Ar Raddfa Fawr Sy'n Gallu Edrych Yn Anghydweddol Pan Fônt Ger Adeiladau Hyn

Canllawiau Cynllunio Ar Gyfer Ardaloedd Cymeriad Tref Wrecsam

Rhif Ardal Cymeriad Strategaeth
Ar Gyfer Newid
Nodau Cynllunio
1a CRAIDD HANESYDDOL Cadwraeth

Adfer

Annog Amrywiaeth

 • Cyfeiriwch At Gyfarwyddyd Ardal Gadwraeth Cyfredol A'r Cynigion Gwella Arfaethedig.
1b CANOLFAN DDINESIG Gwella

Annog Amrywiaeth

 

 • Cadw A Chryfhau Mannau Cyhoeddus Gyda Chysylltiadau Cerddwyr A Beiciau Yn Ymestyn Allan I Ardaloedd O Gwmpas Ac Ar Gyrion Wrecsam.
 • Hyrwyddo'r Defnydd O Gynllunio O Ansawdd Uchel A Defnyddiau O Ansawdd Uchel.
 • Annog Cynllunio Adeiladau Arloesol Sy'n Gymesur Gyda'r Adeiladau Presennol Mewn Gosodiad Tirlun Addas.
 • Ymrannu Ardaloedd Eang O Feysydd Parcio Gyda Choed A Gwrychoedd.
 • Dilyn Cyfarwyddyd Ardal Gadwraeth Presennol Lle Y Bo'n Berthnasol.
2a TERAS
TRADDODIADOL

Gwella

Annog Cydymffurfiad


 • Cadw A Gwella Holl Ardaloedd Agored Cymunedol.
 • Diogelu Ffurf, Dwysedd A Manyldra'r Adeiladau.
 • Gwrthwynebu Colli'r Adeiladau Presennol.
 • Dilyn Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Rhif 11 Ar Gyfer Tai Teras O Ran Cadw Ac Adfer Adeiladau.
 • Tai Newydd I Barchu Dwysedd, Ffurf Yr Adeiladau, Llinell Adeiladu, Defnyddiau A Nodweddion Presennol Ffiniau Adeiladau Cyfagos.
 • Cadw'r Waliau Terfyn Cerrig Neu Fric Gwreiddiol A Cherrig Copa Amrywiol, Peidio  Chefnogi Amnewidiadau Gan Ffensiau Neu Ddefnyddiau Eraill.

CYFLEOEDD GWEITHREDU

 • Gwella Palmentydd Ac Amodau Cyffredinol Ar Gyfer Cerddwyr A Beciwyr.
 • Annog Tynnu/Rhesymoli Pyst Telegraff Ac Arwyddion A Rhwystrau Diangen.
 • Gwella Parcio Ar Y Stryd Lle'n Bosibl, A Pheidio  Chefnogi Parcio Mewn Gerddi Blaen.

2b MAESTREFOL CYN Y RHYFEL BYD CYNTAF

Cadwraeth

Adfer

 

Cyfeiriwch At Yr Asesiad Ardal Gadwraeth Presennol, A'r Canllawiau Gwella Sydd Ar Fin Eu Cyhoeddi.

3a MAESTREFI
RHWNG Y
RHYFELOEDD

Cadwraeth

Adfer

Gwella


 • Cadw A Gwella Ochrau Ffyrdd A Choed Stryd Presennol.
 • Mynnu Gwelliannau A Newidiadau Sensitif I Anheddau Sy'n Cadw Ac Yn Ail Greu Manylion Pensaernïol Presennol.
 • Cadw'r Dwysedd Isel O Ddatblygiad A Gwrthwynebu Gor-Ddatblygu Lleiniau Neu Ddatblygiad Cefnwlad Ansensitif.
 • Cadw Waliau Ffin Cerrig Neu Frics Presennol.
 • Cadw Gwrychoedd.

CYFLEOEDD GWEITHREDU

 • Gwella Ochrau A Choed Stryd Presennol
3b MAESTREFI
CYNLLUNIEDIG
RHWNG Y
RHYFELOEDDCadwraeth

Adfer

Gwella

Annog Cydymffurfiad


 • Annog Cadw Ac Ailosod Gwrychoedd.
 • Annog Cadw Nodweddion Cynllunio Gwreiddiol 'Celfyddyd A Chrefft' Mewn Adeiladau Gyda Nodweddion Tirlun Gwreiddiol Fel Clwydi, Pyst Lampau, Coed Aeddfed Ar Ochrau Glaswelltog.

CYFLEOEDD GWEITHREDU

 • Edrych Ar Atebion Eraill I Broblemau Parcio.
 • Ail Osod Ochrau Ffordd A Gollwyd.
 • Annog Cynnal A Chadw Cost Effeithiol Ystad Dai Gyfan Sy'n Diogelu A Gwella Nodweddion Pwysig.
 • Gwella Amodau Ar Gyfer Cerddwyr.
 • Annog Tawelu Traffig Gan Ddefnyddio Defnyddiau Sy'n Briodol I'r Safle.
4a YSTADAU YN GYNNAR AR ÔL YR AIL RYFEL BYD

Gwella Ac / Neu
Ailddatblygu

Annog Amrywiaeth


 • Sicrhau Bod Materion Tirlun/Treflun Yn Cael Ystyriaeth Gynnar Mewn Unrhyw Gynigion Gwella Neu Ailddatblygu.
 • Cadw'r Hen Byst Lampau, Sicrhau Bod Rhai Newydd Ar Raddfa Debyg.
 • Annog Rhesymoli/Symud Polion Telegraff Wrth I Gyfleoedd Godi.
 • Cadw Waliau Cerrig, Gan Sicrahu Bod Ailbwyntio Yn Cael Ei Wneud Gyda Chymysgedd Morter Sy'n Wannach Na'r Garreg. Defnyddio Gwrychoedd Yn Hytrach Na Ffensiau Ar Ben Waliau Carreg Cynnal Tir.
 • Cadw Gwrychoedd (E.E. Ffawydden, Prifet), Ond Defnyddio Ffens Balis Pren Yn Hytrach Na Ffens Ddolenog Os Ydynt Yn Cael Eu Hailosod. Lle Mae Gerddi Blaen Cynllun Agored Yn Gaeëdig Defnyddio Gwrych (Fyddai Orau), Neu Ffens Balis Bren Wedi'i Staenio I Gyd Fynd A'r Hyn Sy'n Bod Eisoes.

CYFLEODD GWEITHREDU

 • Penderfynu Swyddogaethau Ardaloedd Lleoedd Agored Cyhoeddus Presennol Ac Angenrheidiol A Datblygu'r Tirlun Yn Unol  Hyn.
 • Diffinio Ffiniau Cyhoeddus/Preifat Gyda Phlanhigion, Waliau A Ffensiau.
 • Darparu Manylion O Ansawdd Uchel Sydd Eu Hangen, Lle Mae Cyfleoedd Yn Codi, Er Mwyn Cyfoethogi Tirlun Strydoedd, Rhoi Mwy O Unigoliaeth I Ardaloedd Ac Uwchraddio Delwedd Yr Ardal.
 • Gwella Cyflwr Palmentydd Cul.
 • Creu Lleodd Parcio Ychwanegol Lle Bo Angen Ar Gwr Lleoedd Agored Glaswelltog, A Phlannu O'u Hamgylch.
 • Defnyddio Cyfleoedd Sydd Ar Gael Mewn Lleoedd Agored Cyhoeddus Eang I Blannu Coed Mwy A Darparu Llwybrau Troed A Llwybrau Beiciau.
 • Gwella Lleoedd Agored Ym Mhobman I'w Gwneud Yn Fwy Diddorol A Bod Mwy O Gymeriad Iddynt.
4b FFLATIAU HIGHTOWN
Gwella
Ac / Neu
Ailddatblygu

Annog
Amrywiaeth


 • Hyrwyddo Newidiadau Sy'n Cynorthwyo Torri Graddfa Adeiladau I Fyny, Cynorthwyo Intigreiddio A Gwella Delwedd.
 • Ailosod Colledion Mewn Lleoedd Agored Cyhoeddus Mor Aml Ag Sydd Angen.

CYFLEOEDD GWEITHREDU

 • Cyfoethogi'r Tirlun Gyda Dodrefn Stryd O Ansawdd Uchel Lle Y Bo'n Briodol.
 • Defnyddio Lliw I Dorri Maint Adeiladau.
 • Annog Plannu Ar Falconïau.
 • Plannu Mwy Mewn Lleoedd Agored Cyhoeddus.
 • Wynebu Llwybrau Cerddwyr Gyda Defnyddiau O Ansawdd Uchel.
4c YSTADAU DIWEDDAR

Gwella

Annog Amrywiaeth


 • Cyflwyno Coed Mawr A Fydd Yn Cyfrannu Mwy Na Choed Maint Gardd At Fwynderau Yn Y Dyfodol.
 • Annog Defnyddio Mathau Eraill O Wrychoedd I Leihau Problemau Yn Y Dyfodol Gyda Choed Leyland A Lawson Sy'n Tyfu'n Gyflym.
 • Darparu Cylchfa Ragod Ar Gyfer Datblygiadau Newydd Ar Ymyl Cefngwlad A Chynnwys Nodweddion Cefn Gwlad Blaenorol Yn Y Datblygiad Newydd. Darparu Cysylltiadau I'r Cefn Gwlad O Amgylch Yn Ogystal  Chysylltiadau I Mewn I Ardaloedd Trefol Presennol.
 • Ystyried Cynlluniau Ffyrdd Mewn Datblygiadau Newydd Sy'n Wahanol I'r Canllawiau Safonol I Annog Cynlluniau Tai Arloesol Nad Ydynt Yn Cael Eu Cynllunio O Gwmpas Y Car.
 • Annog Plannu Coed Stryd A Gwrychoedd Terfyn Mewn Datblygiadau Newydd.

CYFLEOEDD GWEITHREDU

 • Edrych Am Gyfleoedd I Gynyddu Cysylltiadau Cerddwyr A Beiciwyr Rhwng Ffordd Ben-Gaead I Leihau Dylanwad A Goruchafiaeth Y Car.
 • Cyflwyno Coed Mawr Lle Bo Modd.
5 DIBRESWYL
CYMYSG

Gwella

Ailddatblygu
(Peth)

Annog Amrywiaeth


 • Cadw'r Hyn Sydd Orau O'r Tirlun Presennol Mewn Datblygiadau Newydd Gan Gynnwys Ardaloedd O Ddiddordeb Ecolegol (Hyd Yn Oed Os Nad Ydynt Wedi Eu Penodi), Gwrychoedd, Waliau Cerrig, Dyfrffosydd Ac Unrhyw Nodweddion Eraill O Werth Hanesyddol Neu Arall.
 • Defnyddio Cyn Lleied A Bo Modd O Ffensiau Diogelwch Yn Enwedig Os Oes Angen Ffens Balis. Os Oes Angen Ffens, Defnyddier Lliw Gwyrdd Tywyll Neu Ddu Gyda Physt Yr Un Lliw.
 • Cynnal A Chreu Cysylltiadau I Dai Oddi Amgylch A Chanol Y Dref, Gan Ddefnyddio Cyfleoedd Ar Gyfer Llwybrau Troed/Beiciau Ar Wahân A Hefyd Arosfannau / Llochesi Sy'n Ddeniadol, Diogel Ac Yn Gyfforddus I'w Defnyddio.
 • Llochesi Bws Newydd Sy'n Ddeniadaol, Diogel Ac Yn Gyfforddus I'w Defnyddio.
 • Cadw A Gwarchod Coed Aeddfed Presennol Ac Integreiddio Datblygiadau Manwerthu Mawr I'r Treflun Trwy Ddefnyddio Lliwiau Enciliol Ar Gyfer Waliau A Thoeau Ynghyd  Phlannu Coed Ar Raddfa Fawr. Mae'n Bosibl Y Bydd 'Toeau Gwyrdd' Yn Opsiwn Ar Gyfer Y Dyfodol. Torri Llinellau Toeau I Fyny Er Mwyn Lleihau'r Raddfa Amlwg (E.E. Mae Hen Doeau Ffatri Dantllif Gyda Ffenestri Sy'n Wynebu'r Gogledd Yn Enghraifft Dda O Effeithlonedd Egni Ac Yn Cydweddu Gyda Graddfa Toeau Domestig).
 • Osgoi Gwaith Cloddio A Llenwi Ar Raddfa Fawr Sy'n Dinistirio'r Dirffurf Wreiddiol A Chreu Hafnau Ac Argloddiau Annaturiol. Rhoi Ystyriaeth I Ddatblygiadau Lefel Gwahân Fel Dewis Arall.
 • Cynnal Cylchfa Ragod Ger Dyfrffosydd A Dwr.
 • Cyflwyno Planhigion Newydd Lle Bo'n Briodol.

CYFLEODD GWEITHREDU

 • Rhannu Mannau Parcio Eang Drwy Blannu Coed A Llwyni Ac Arwynebau Cyferbyniol.
 • Ailblannu Coed.

Mabwysiadwyd Chwefror 1993