Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 21- Lle o Gwmpas Anheddau

Lle o Gwmpas Anheddau

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn manylu ar bolisïau mewn cynlluniau datblygu ar amwynder preswyl. Mae'n gymwys ar gyfer adeiladu a throsi tai newydd a bydd yn ffurfio ystyriaeth bwysig wrth benderfynu pob cais cynllunio perthnasol.

Mae'n ddymunol gwneud y defnydd gorau posibl o dir drwy gynyddu amlder tai. Fodd bynnag, mae gan breswylwyr hawl i fwynhau gradd resymol o le, preifatrwydd a golau dydd yn ac o gwmpas eu cartrefi - ffactorau a elwir yn 'amwynderau preswyl' fel arfer. Mae'r nodyn hwn yn gosod allan cyfres o ganllawiau i sicrhau bod datblygiad newydd yn diogelu amwynder preswyl.

Pellterau rhwng anheddau

Dylai tai newydd gael budd o radd foddhaol o breifatrwydd a golau dydd. Ni ddylai preswylwyr tai presennol gael eu heffeithio'n ormodol gan y datblygiad.

I gyflawni hyn, dylid cynnal pellterau gwahanu lleiaf rhwng tai ac yn arbennig rhwng ffenestri sy'n rhoi golau i ystafelloedd y gellir byw ynddynt. Mae'r ystafelloedd hyn yn cynnwys ystafelloedd byw, ystafelloedd gwely, astudfeydd, a cheginau bwyta. Nid ydynt yn cynnwys cynteddau, pennau grisiau, coridorau ac ystafelloedd defnyddiol.

Yn achos ffenestr cegin, gellir llacio’r safonau hyn os oes sgrîn briodol yn ei lle.

Mae’r safonau hyn yn berthnasol i dir gwastad.

Lle mae’r tir yn gogwyddo, bydd angen mwy o bellter er mwyn i’r pellter yn y safon gynyddu un fetr am bob hanner metr o wahaniaeth yn yr uchder. Gofynnir i ddatblygwyr nodi lefel(au) llawr gorffenedig eu hadeilad(au) ar eu cynlluniau mewn perthynas â phwynt sail penodol a, lle ceir ffenestri ar eiddo cyfagos presennol, lefelau’r eiddo.

Pellterau rhwng anheddau ar lethr

Pellterau Gwahanu ar Tir ar Ogwydd Yn achos datblygiadau tri llawr neu fwy ger datblygiad un neu ddau lawr, bydd y safon 13m/22m yn cynyddu 2 fetr am bob llawr ychwanegol (yn ogystal ag unrhyw gynnydd o ganlyniad i wahaniaethau yn lefel y tir).

Gerddi

Dylai pob tÿ newydd gael budd o ardd breifat ar gyfer sychu dillad, cadw anifeiliaid anwes, lle i blant chwarae, mwynhad tawel, ayb. Nid yw gerddi blaen yn gyfystyr â gerddi preifat. Dylid dilyn y safonau canlynol er mwyn sicrhau bod yr ardd yn adlewyrchu maint a phwrpas y tÿ arfaethedig. Mae’n bosibl y bydd angen gosod gwrychoedd, waliau neu ffensys er mwyn sicrhau nad yw tai a gerddi cyfagos yn edrych i mewn ar yr ardd dan sylw. Rhaid cynllunio mannau preifat fel bod preswylwyr yn cael haul/golau dydd rhesymol. Ni ddylent gael eu hamgylchynu gan wal nac adeiladau uchel.

Mae'r uchod yn lleiafswm safonau. Bydd gerddi mwy yn cael eu cefnogi gan y gallant gefnogi datblygiad cynaliadwy drwy alluogi preswylwyr i dyfu ychydig o fwyd eu hunain a chompostio eu gwastraff cartref.

Biniau

Rhaid gwneud darpariaeth ar y safle ar gyfer storio biniau gwastraff/ailgylchu. Dylid sgrinio’r man hwn yn briodol.

Parcio Ceir

Lle darperir lle i barcio ceir ar y safle, ni ddylai cerbydau wedi eu parcio fod ar nac ymyrryd â defnyddio'r ffordd neu'r palmant. I wneud hyn, dylai pob tramwyfa newydd fesur o leiaf 5.5 m o hyd. Dylid gosod garej mor bell yn ôl o'r ffordd i alluogi drws y garej i gael ei agor a'i gau tra bod car wedi ei barcio ar y dramwyfa.

Mae angen caniatâd cynllunio i adeiladu mynediad i gerbydau neu gerddwyr ar dir annedd o ffordd ddosbarthedig neu briffordd. Lle ystyrir cynigion mynediad yn dderbyniol ar sail diogelwch y ffyrdd a sail weledol, bydd angen lle i droi cerbydau hefyd. Bydd hyn yn sicrhau na orfodir ceir i facio allan i'r ffordd neu'r palmant. Dylai'r lle troi ddilyn yr esiampl a osodir allan yn y diagram isod.

Fodd bynnag, bydd eangderau helaeth o darmac neu goncrid tu blaen i eiddo’n hyll fel arfer ac mae’n well lleoli’r rhain tu ôl i linell yr adeilad. Gall plannu coed a gwrychoedd a defnyddio defnyddiau gwahanol ymrannu’r man parcio a lleddfu effaith ceir wedi eu parcio o’r ffordd ac o’r eiddo.

Adolygwyd Ionawr 2007