Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 23 - Datblygu Safleoedd ar Dir Llygredig

Dyma un o gyfres o nodiadau cyfarwyddyd cynllunio lleol sy'n ymdrin â pholisïau cynllunio lleol sy’n berthnasol i ddatblygu tir. Mae'n ganllaw i wybodaeth atodol sy’n angenrheidiol ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n cynnwys datblygu safleoedd sydd o bosib ar dir halogedig. Ei nod yw sicrhau i ymdrin ag unrhyw lygredd posibl yn ddigonol fel bod y tir yn addas ar gyfer ei ddefnydd newydd a hynny heb beryglu’r amgylchedd – gan sicrhau nad oes perygl i iechyd a diogelwch pobl sy'n debygol o fod yn gweithio neu'n byw ar y safle neu'n ymweld â'r safle.

Bydd y camau angenrheidiol wrth ystyried y potensial o dir halogedig yn amrywio'n helaeth. Y cam cyntaf yw ystyried y defnydd a wnaed o’r tir yn y gorffennol sydd o bosib wedi achosi llygredd, er enghraifft, hen orsaf petrol. Hyd yn oed os nad oes unrhyw dystiolaeth uniongyrchol bellach o lygredd ar y safle, mae'n beryglus gwneud unrhyw dybiadau. Gallech ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar hen fapiau, ar weithredoedd eiddo neu drwy wybodaeth leol. Er nad oes gan Adran Dai a Diogelu'r Cyhoedd y Cyngor gronfa ddata o safleoedd a allai fod yn llygredig, mae'n bosibl cysylltu â hwy am gyngor.

Cyn penderfynu ar gais cynllunio ar safle sydd o bosib ar dir halogedig, bydd angen i'r Cyngor wneud asesiad risg rhagarweiniol i benderfynu os gellir datblygu'r safle'n ddiogel. Dylai'r adroddiad hwn fod ar gael fel rhan o'ch cais cynllunio er mwyn osgoi unrhyw oedi gyda’ch cais. Lle mae'r astudiaeth yn argymell bod angen ymchwiliadau pellach, mae'n ddoeth gwneud y gwaith hwn cyn cyflwyno eich cais cynllunio.

Yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr halogiad, gallai'r Cyngor ofyn am wybodaeth bellach ar sut y bydd y safle'n cael ei lanhau. Mewn achosion eithriadol, efallai y bydd rhaid gwrthod caniatâd cynllunio, er byddai’n fwy tebygol bod modd gwneud gwaith o adfer y safle a bod amodau'n cael eu gorfodi ar unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir. Gellir gorfodi amodau ar gyfer gwaith ymchwilio pellach ac/neu ofynion adfer ar unrhyw ganiatâd cynllunio. Y cyngor gorau yw cael cyngor arbenigol ar ddechrau’r broses.

Gall halogiad ar ffurf cemegau neu nwyon yn y pridd, y dŵr, yr adeiladau neu unrhyw ddefnydd arall ar y safle gael effaith ar y tir. Fel arfer, mae'r safleoedd hyn yn safleoedd tir llwyd h.y. rhai sydd wedi eu datblygu'n flaenorol, yn aml ar gyfer defnydd masnachol neu ddiwydiannol.

Mae Rhan 2A o Ddeddf Diogelwch Amgylcheddol 1990 a Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) 2006 (fel y diwygiwyd) a’r rheoliadau  sy’n gysylltiedig ag ymbelydredd ar dir llygredig yn delio ag etifeddiaeth llygredd tir i sicrhau bod tir yn addas ar gyfer ei ddefnydd presennol. Os yw tir yn destun cais cynllunio a/neu gais Rheoliadau Adeiladu, nid yw Rhan 2A yn gymwys. Fodd bynnag, mae'n rhaid ailddatblygu safle yn unol â’r safon sy'n ofynnol o dan Ran 2A.

Nid yw’n bosib ymdrin â’r holl faterion sy’n gysylltiedig â thir halogedig yn y canllaw hwn. Felly, gofynnir i ymgeiswyr ac asiantau i ddilyn y cyfarwyddyd pellach yn y llyfryn ‘Cyfarwyddyd ar Ddatblygu Safleoedd Halogedig: Canllaw i Ddatblygwyr’ a baratowyd gan Gymdeithas Lywodraeth Leol Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru 2012.

Mae’n bwysig nodi bod angen gwneud ymchwiliad halogiad ar sail safleoedd unigol gan fod pob un safle yn wahanol.

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl na fydd y llygredd yn sylweddol – bydd ymchwiliadau safle priodol yn penderfynu ar yr hyn sy’n dderbyniol neu’n annerbyniol ar gyfer y safle a’i ddefnydd arfaethedig.

O dan Ran 2A o Ddeddf 1990, tir halogedig yw:

"unrhyw dir sy'n gyfrifoldeb ar yr awdurdod lleol perthnasol sydd yn y fath gyflwr, lle bydd sylweddau ar, neu o dan y tir yn:

a) achosi niwed sylweddol neu fod posibilrwydd o achosi niwed sylweddol, neu
b) achosi halogiad sylweddol mewn dyfroedd neu fod posibilrwydd sylweddol o achosi halogiad o’r fath."

Ceir manylion pellach ar sut i gyflawni'r ymchwiliadau canlynol yn y llyfryn: ‘Datblygu Tir Halogedig: Canllaw i Ddatblygwyr’ wedi’i baratoi gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Asiantaeth Amgylchedd Cymru 2012.

Dylid anfon copïau o'r holl adroddiadau ar ymchwilio halogiad i'r awdurdod cynllunio lleol ac Adran Dai a Diogelu'r Cyhoedd y Cyngor er mwyn penderfynu os oes angen gwaith pellach.

Cam Cyntaf: Asesiad Risg Rhagarweiniol

Dylid cyflawni asesiad risg rhagarweiniol o'r safle a'r tir o fewn pellter dylanwadol o'r safle. Dylai gynnwys o leiaf y canlynol:

Bydd asesu'r wybodaeth hon yn dynodi os bydd halogiad yn broblem ar y safle. Os yw'r astudiaeth yn dynodi bod tir halogedig yn bodoli neu wedi arfer â bodoli yna dylai'r datblygwr gomisiynu gwaith ymchwilio pellach.

Ail gam: Archwiliadau / asesiad risg feintiol ar y safle

Gall ail gam o’r ymchwiliad achosi aflonyddwch, h.y. cloddio pyllau arbrofol neu drilio tyllau yn y ddaear i asesu cyflwr y ddaear. Efallai bydd angen casglu samplau (pridd, dŵr, trwytholch, nwy) i'w dadansoddi a/neu fonitro yn y tymor byr neu hir amgylchedd y dŵr codi neu’r nwyon.

Bydd y gwaith hwn yn nodi’r halogiad gwirioneddol sydd yn y ddaear a faint ohono a pha mor ddwys yw’r halogiad. Yna bydd yr ymgynghorydd yn cyflawni asesiad risg, a phan yn briodol, yn cynllunio’r gwaith adfer. Bydd y Cyngor yn cytuno ar nodau, sgôp a gweithrediad y cam hwn o’r ymchwiliad cyn dechrau ar y gwaith er mwyn osgoi ystyriaeth annigonol neu anghyflawn o halogiad posibl ar y safle.

Mae'r cynllun, dulliau a'r gweithdrefnau sydd ar gael ar gyfer y cam hwn o’r gwaith ymchwilio yn amrywio ac yn dibynnu ar y safle. Dylent fod yn seiliedig ar ganlyniadau'r asesiad risg rhagarweiniol.

Trydydd Cam: Gwaith Adfer

Yn dibynnu ar ddifrifoldeb yr halogiad, gall yr ymgynghorydd argymell gwaith adfer. Mewn achosion eithriadol, efallai y bydd angen caniatâd cynllunio gan fod y gwaith adfer mor sylweddol. Ar gyfer y gwaith adfer bydd angen cyflwyno:

Bydd y Cyngor yn asesu holl adroddiadau’r Ymgynghorwyr ac un ai’n eu gweld nhw’n ddigonol (ond o bosib angen gwirio’r gwaith adfer) neu’n annigonol ac angen rhagor o waith asesu. 

Cam Pedwar: Gwiriadau

Mae’r Cyngor yn disgwyl i gwmni addas a chymwys i wneud yr holl waith a’i fod yn cael ei ddogfennu’n llawn a’i wirio’n briodol o ran iechyd a diogelwch a sicrhau ansawdd. Rhaid hefyd cytuno â’r Cyngor o flaen llaw ar fodd o arddangos cydymffurfiad.

Rhaid i unigolyn cymwysedig, er enghraifft, ymgynghorydd amgylcheddol, gyflawni’r holl waith ymchwilio.

Mae manylion ynglŷn â chymwysterau, profiad, yr angen am yswiriant indemniad proffesiynol ayb… i’w cael mewn rhagor o fanylder yn y llyfryn ‘‘Datblygu Tir Halogedig: Canllaw i Ddatblygwyr’ wedi’i baratoi gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Asiantaeth Amgylchedd Cymru 2012.

Mabwysiadwyd Mai 2003
Diweddarwyd Awst 2013