Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 24 - Cynllunio i Atal Troseddu

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn amlygu polisïau cynlluniau datblygu mewn ffordd glir a chyson, sy'n cydnabod y gall cynllun amgylchedd corfforol ddylanwadu'n gadarnhaol ar ymddygiad. Gall cynllun dymunol, llawn dychymyg a dichonol helpu i leihau troseddu, gofidio am droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol i gyflawni amgylchedd diogelach ac o ansawdd uchel a gwelliant yn ansawdd bywyd trigolion. Bydd y nodyn yn ffurfio ystyriaeth sylweddol wrth benderfynu ar holl geisiadau cynllunio perthnasol.

Egwyddorion Cynllunio

Mae cynllunio i atal troseddu'n dibynnu ar gyflawni'r egwyddorion allweddol canlynol:

Ymagwedd Gyffredinol

Mae mesurau a anelir at wella diogelwch cyhoeddus yn estyn y tu hwnt i swyddogaethau cynllunio defnydd tir. Felly, mae'r ymagwedd a gymerir ar gyfer cynllunio i atal troseddu'n:

Rhestr Wirio

a) Tai

Lleoliad, Cynllun a Symudiadau

Adeiladau a Ffiniau

b) Adeiladau Masnachol a Chyhoeddus

Lleoliad, Cynllun a Symudiadau

Adeiladau a Ffiniau

c) Mannau Agored Cyhoeddus a Thirlunio

Lleoliad, Cynllun a Symudiadau

Materion Manwl

Ceir cyngor pellach yn Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 10 - Mannau Agored Cyhoeddus ar Ddatblygiadau Tai Newydd.

Adolygwyd Mai 2003