Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 25 - Lleoli dysglau lloeren teledu

Mae hwn yn un o gyfres o nodiadau cyfarwyddyd cynllunio lleol sy'n ymhelaethu ar gynigion cynllunio lleol mewn ffurf glir a chryno gyda'r nod o hybu ymwybyddiaeth a gwella safonau. Bydd y nodyn cyfarwyddyd hwn yn ffurfio ystyriaeth bwysig wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a mabwysiad ffurfiol gan y Cyngor.

Ni all y canllawiau hyn gwmpasu'r holl faterion, a chynghorir ymgeiswyr a gweithredwyr, lle bynnag y bo'r amgylchiadau'n anarferol, i drafod eu cynnig yn anffurfiol gyda swyddog cynllunio cyn cyflwyno cais ffurfiol. Fe'ch cynghorir i ymofyn cyngor cyn prynu a gosod dysgl loeren.

Gyda thwf teledu lloeren, bu cynnydd yn nifer y dysglau lloeren a osodir. Mae'r gyfraith cynllunio o ran dysglau lloeren hefyd wedi dod yn gymhleth. Mae'r daflen hon yn canolbwyntio ar ddysglau lloeren sy'n darlledu rhaglenni teledu1. Mae'n amlinellu:

Bydd y Cyngor yn penderfynu ar geisiadau ynghylch dysglau lloeren yn unol â'r nodyn cyfarwyddyd hwn, ynghyd ag ystyriaethau perthnasol eraill.

Caiff newidiadau o ran technoleg dysglau lloeren sy'n arwain at newidiadau i'w trawiad gweledol a deddfwriaeth cynllunio eu monitro er mwyn sicrhau y caiff y nodyn cyfarwyddyd hwn ei ddiweddaru.

Er mwyn helpu i leihau effaith ac annibendod dysglau lloeren ar gefn gwlad, pentrefi a threfi, mae polisi'r Cyngor yn gofyn bod dysglau lloeren yn cael eu gosod yn ofalus. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau hynny lle nad oes angen caniatâd cynllunio, mae'n ofynnol i osod dysglau lloeren gyda'r effaith leiaf posibl ar adeilad, ac i'w tynnu pan nad oes eu hangen. Mae gosod dysglau lloeren yn ofalus yn osgoi'r angen i'r Cyngor ofyn iddynt gael eu symud neu eu tynnu.

Os oes ei angen, dylid sicrhau caniatâd cynllunio cyn gosod dysgl loeren.

Antena lloeren (neu ddysgl neu erial):
Cyfarpar a luniwyd i drosglwyddo neu dderbyn egni radio microdon i neu o loerennau, a ddefnyddir amlaf i dderbyn signalau darlledu teledu uniongyrchol.

Antena microdon ddaearol:
Cyfarpar a luniwyd i drosglwyddo neu dderbyn signalau gan antenâu eraill sydd ar dir. Telegraffyddion codau trwyddedig sy'n defnyddio'r rhain fwyaf.

Pryd mae angen caniatâd cynllunio?

Mae rheolau gwahanol yn ôl y math o adeilad a’i leoliad. Gall yr Adran Gynllunio gynnig cyngor os yw eiddo yn un sydd â dynodiad arbennig h.y. adeilad rhestredig, neu adeilad o fewn ardal gadwraeth, neu sy’n adeilad gyda chyfyngiadau cynllunio arno.

A) Eiddo heb benodiad arbennig

Nid oes angen caniatâd cynllunio os bodlonir yr amodau canlynol:

Tai ac adeiladau hyd at 15 metr o uchder.

Adeiladau sy’n uwch na 15 metr

B) Eiddo gyda phenodiad arbennig

Adeiladau rhestredig

Mae adeilad yn 'rhestredig' oherwydd ei gymeriad pensaernïol arbennig neu bwysigrwydd hanesyddol. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae angen math gwahanol o ganiatâd gan y Cyngor gyda dysglau lloeren sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig, sef caniatâd adeiladau rhestredig. Mae gan y Cyngor ddyletswydd pwysig i ddiogelu cymeriad adeiladau rhestredig. Gellir cael cyngor pellach ynghylch adeiladau rhestredig gan Swyddog Cadwraeth y Cyngor.

Ardal Gadwraeth

Mae gan yr ardaloedd hyn gymeriad arbennig a dylid ymestyn a chadw’r rhain. Mae 22 ardal gadwraeth yn y Fwrdeistref Sirol. Ceir cyfyngiadau ychwanegol i’r rheiny a ddarperir yn Adran A ar osod soseri lloeren ar eiddo a leolir yn yr ardaloedd hyn.

Mae angen caniatâd cynllunio os bydd gosod dysgl yn cynnwys:

Mae rhai ardaloedd cadwraeth yn destun Cyfarwyddyd Erthygl 4. Golyga hyn bod angen caniatâd cynllunio ar osod soseri lloeren hyd yn oed os gwneir newidiadau i adeilad nad oes angen caniatâd cynllunio arnynt fel arall.

Mae chwe ardal yn y Fwrdeistref Sirol yn destun Cyfarwyddyd Erthygl 4:

Gall y Cyngor benderfynu ar ddynodiadau ychwanegol yn y dyfodol.

Canllawiau ar gyfer yr effaith leiaf.

Yr hyn y gellir ei wneud ac na ellir ei wneud

Gosod

Defnyddiwch y lleoliadau canlynol;

Lliw, maint a siâp

Dewisiadau eraill i ddysglau lloeren

Materion cyffredinol

Os yw lleoliad y ddysgl loeren yn methu â bodloni'r cyfarwyddyd a amlygir yn y daflen hon, a/neu os gwrthodir caniatâd, gallai'r Cyngor ddwyn achos cyfreithiol. Bydd y Cyngor bob amser yn ceisio cyd-drafod lleoliad derbyniol ar gyfer y ddysgl loeren a fydd yn lleihau ei olwg cyn ystyried unrhyw achos cyfreithiol ffurfiol. Byddai gweithred ffurfiol gan y Cyngor yn gofyn i'r ddysgl gael ei symud neu ei thynnu, os bydd cyd-drafodaethau'n methu. Mae hawl i apelio yn erbyn unrhyw weithred ffurfiol a gymerir gan y Cyngor. Gellir cael manylion pellach gan yr Adran Gynllunio.

Cyfeiriadau defnyddiol ychwanegol

Confederation of Aerial Industries (CAI)
41a Market Street, Watford, Hertfordshire WD18 0PN
Ffôn: 01923 803030
www.cai.org.uk

The Digital Television Group
1 Nine Elms Lane, Vauxhall, London SW8 5NQ
Ffôn: 020 7501 4300
www.dtg.org.uk

Y Porth Cynllunio
Yr Arolygaeth Cynllunio, Adeiladau’r Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
Ffôn: 029 2082 3866
www.planningportal.co.uk

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Isadran Cynllunio, Parc Cathays, Caerdydd CF1 3NQ
Ffôn: 0845 010 3300
https://llyw.cymru/adeiladu-a-chynllunio

Virgin Media
www.virginmedia.com

Office of Communications (Ofcom)
Cardiff Office, 2 Caspian Point, Caspian Way, Caerdydd CF10 4DQ
Ffôn: 029 2046 7233
www.ofcom.org.uk

Digital UK
Ffôn: 08456 50 50 50
www.digitaluk.co.uk

Mabwysiadwyd Medi 2003. Revised Mai 2009.