Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif. 28 - Tai Fforddiadwy

Mae'r daflen hon yn rhoi canllaw i wybodaeth atodol sy'n ofynnol mewn cysylltiad â cheisiadau am Dai Fforddiadwy.

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn ategu'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Unedol a anelwyd at sicrhau tai fforddiadwy drwy'r system gynllunio. Bydd yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar bob cais cynllunio perthnasol.

Mabwysiadwyd y nodyn cyfarwyddyd diwygiedig hwn gan y Cyngor ym mis Chwefror 2013, yn dilyn ymgynghori'n eang â'r cyhoedd.

Cefndir

Mae rhai pobl leol yn cael trafferthion gwirioneddol i sicrhau tai fforddiadwy. Caiff y problemau sy'n gysylltiedig â fforddiadwyedd eu hachosi gan amryw o ffactorau - gan ddylanwadu ar gyflenwad a galw. Daeth y cyflenwad yn brinnach oherwydd dirywiad sylweddol yn niferoedd ac argaeledd tai cyngor, prisiau tai yn codi, cael gafael ar gyllid morgais a chyflenwad cyfyngedig a lefelau rhent cymharol uchel yn y sector rhentu preifat. Ar yr un pryd cynyddodd y galw o ganlyniad i aelwydydd yn cael eu ffurfio o'r newydd a rhai llai, niferoedd cynyddol o bobl hwn a mewnfudo. Y system gynllunio yw un o'r mecanweithiau mwyaf pwysig i sicrhau tai fforddiadwy er mwyn diwallu anghenion y rheiny nad ydynt yn gallu cystadlu yn y farchnad dai leol.

Cyd-Destun Y Polisi Cynllunio

Mae Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam (CDU) yn gosod cyd-destun y polisi cynllunio lleol ar gyfer cyflawni tai fforddiadwy yn y Fwrdeistref Sirol. Mae'r Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol hwn yn chwyddo'r polisïau CDU canlynol:

Mae Polisi H7 yn mynnu fod elfen o dai fforddiadwy'n cael eu datblygu ar ddatblygiadau o 25 neu fwy o anheddau. Bydd y Cyngor fel arfer yn disgwyl i 25% o'r lle ar y safle gael ei ddarparu fel tai fforddiadwy. Ni fydd hi'n dderbyniol is-rannu neu raddoli'r datblygiad yn fwriadol mewn ymgais i osgoi'r trothwy hwn.