Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif.29 - Datblygu Cyflogaeth A Gwarchod Natur

Stad Ddiwydiannol Wrecsam

Mae hwn yn un o gyfres o nodiadau cyfarwyddyd cynllunio lleol sydd yn ehangu ar y polisïau yng Nghynllun Datblygu Unedol mabwysiedig Wrecsam (CDU), a'r cyfarwyddyd cynllunio atodol yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Wrecsam (2002) a Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol 26: 'Y Dirwedd a Datblygiad Diwydiannol'. Bydd y cyfarwyddyd hwn yn bwysig pan fydd y Cyngor yn penderfynu ar Geisiadau Cynllunio.

Cyflwyniad

Gan ei bod yn 550ha, Stad Ddiwydiannol Wrecsam yw un o'r mwyaf yn Ewrop ac mae ei datblygiad parhaol fel canolfan gyflogaeth strategol yn hanfodol i feithrin twf a ffyniant economaidd yn y Fwrdeistref Sirol. Er, wedi dweud hynny, mae'r Stad yn cynnwys rhwydwaith pwysig o gynefinoedd bywyd gwyllt sydd yn cynnal amrediad eang o anifeiliaid a phlanhigion sydd yn helpu i wneud y Stad yn lle deniadol i weithio ac sydd yn cyfrannu at ansawdd bywyd pobl y Fwrdeistref Sirol. Mae llawer o'r rhywogaethau a'r cynefinoedd hyn yn cael eu gwarchod gan Ddeddfwriaeth y DU/UE, e.e. ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid, sydd yn rhoi cyfrifoldeb clir ar ddatblygwyr/perchnogion tir i osgoi eu niweidio, a dyletswydd ar y Cyngor i hyrwyddo bioamrywiaeth wrth gyflawni ei waith. Mae gwarchod a gwella cynefinoedd o bwysigrwydd ecolegol a thirweddau lleol hefyd yn ganolog i amcanion CDU mabwysiedig Wrecsam (Polisïau EC4, EC6) a chyngor y llywodraeth ym 'Mholisi Cynllunio Cymru' i sicrhau datblygiad cynaliadwy a chynlluniau o ansawdd uchel.

Mabwysiadwyd Awst 2009