Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif.30 - Dylunio

Arweiniad i Ddatblygwyr a Phenseiri wrth Ddylunio Datblygiadau Preswyl

Mae'r nodyn esboniadol hwn yn ymhelaethu ar bolisïau'r cynllun datblygu ar hybu dylunio da (yn arbennig polisïau PS2 a GDP1 CDU mabwysiedig Wrecsam) ac mae'n amlinellu gofynion y Cyngor ar adeiladau cynaliadwy. Bydd yn ffurfio ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu holl geisiadau cynllunio perthnasol.

Cyflwyniad

Yn unol â chyfarwyddyd a pholisi Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn gofyn mabwysiadu egwyddorion adeiladu cynaliadwy er mwyn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd naturiol a dibynnu llai ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy.

Mae'r Nodyn Esboniadol yn dilyn yr egwyddorion polisi cyffredinol yn Nodyn Cyngor Technegol 12 (2002) Polisi Cynllunio Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Ddylunio. Yn gefn iddo mae Patrwm Canllawiau Dylunio Cymru: Datblygiad Preswyl, Mawrth 2005, a luniwyd gan Gymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Llawlyfr ar Strydoedd (Yr Adran Drafnidiaeth, Mawrth 2007) yn rhoi cyfarwyddyd hefyd i bobl sy'n ymwneud â chynllunio, dylunio, darparu a chymeradwyo strydoedd preswyl newydd.

Nid oes angen i ddatblygiad a ddyluniwyd yn dda a'r mannau dymunol y mae hynny'n eu creu i fyw ynddynt, gostio mwy, ond gallai beri mwy o alw o'r farchnad. Bydd dylunio trylwyr a chyfiawn yn arbed amser i chi pan fyddwch yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio. Bydd ymgynghori cynnar gyda swyddogion cynllunio a chymdogion yn cynorthwyo esmwytho'r broses ac yn osgoi'r annisgwyl. Mae'r Cyngor yn cynnig 'Dull Tîm Datblygu' ar gyfer cynigion mwy i gynorthwyo gweld beth yw'r problemau a chyfleoedd.

Mae dylunio da'n ymwneud â gweithio gyda holl elfennau'r amgylchedd naturiol ac adeiledig. Er mwyn creu datblygiad cynaliadwy, rhaid i ddylunio fynd tu hwnt i olwg cynllun a chynnwys agweddau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ar y datblygiad, ei adeiladu a'i berthynas â'i amgylchoedd. Mae hefyd yn ymwneud â chreu mannau y gallwn ymfalchïo ynddynt.

Bydd ceisiadau gyda dylunio gwael neu sydd heb eu cyfiawnhau yn y Datganiad Dylunio a Mynediad yn cael eu gwrthod.

Agwedd Gynaliadwy

Un o amcanion allweddol cynllunio yw datblygiad cynaliadwy. Rhaid i holl gynlluniau preswyl fod yn amgylcheddol gynaliadwy. Yn unol â chanllawiau a pholisi Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae Cynllun Datblygu'r Cyngor yn gofyn mabwysiadu egwyddorion adeiladu cynaliadwy er mwyn lleihau'r effaith ar yr amgylchedd naturiol a dibynnu llai ar ffynonellau ynni anadnewyddadwy. Mae datblygu cynaliadwy'n rhan annatod o'r broses ddylunio a rhaid ystyried yr agweddau hyn yn y cyfnod cyntaf.

Wrth gyflawni ateb dylunio amgylcheddol gynaliadwy mae'n bwysig bod datblygiad newydd yn ymgorffori mesurau i sicrhau defnyddio tir, ynni a d?r yn effeithlon; lleihau gwastraff ac annog ailgylchu deunyddiau; gwneud y mwyaf o ddulliau symud a chludo sydd leiaf niweidiol a gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig. Dylai'r broses ddylunio sicrhau hefyd bod datblygiad yn cyfrannu at ymosod ar achosion newid yn yr hinsawdd ac yn cael ei ddylunio i gyrraedd safonau dim carbon o'r dechrau.

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod nodweddion cynaliadwyedd yn cael eu hymgorffori yn yr Ateb Dylunio trwy ddefnyddio safonau cydnabyddedig ledled y wlad gyda sicrwydd ansawdd. Rhaid i holl ddatblygiad preswyl newydd gyrraedd o leiaf Lefel 3 y Cod Cartrefi Cynaliadwy neu gynllun cyfartal cydnabyddedig a darparu 10% o ofynion ynni'r adeilad yn y dyfodol trwy ffynonellau ynni adnewyddadwy.

Mabwysiadwyd Mehefin 2009