Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif. 32 Bioamrywiaeth a Datblygiad

Cyflwyniad

Un o gyfres o nodiadau esboniadol cynllunio lleol yw hwn yn ymhelaethu polisïau'r cynllun datblygu lleol ac yn adlewyrchu deddfwriaeth genedlaethol. Bwriad y nodyn esboniadol hwn yw gwella ansawdd a thynnu sylw at faterion gwarchod natur, rhywogaethau gwarchodedig a bioamrywiaeth wrth gyflwyno ac ystyried ceisiadau cynllunio.

Bydd y ddogfen hon yn cael ei thrin fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ceisiadau cynllunio ac mae a wnelo â pholisïau perthnasol canlynol Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig Wrecsam:

Polisi PS2

Rhaid i ddatblygiad beidio ag effeithio'n sylweddol niweidiol ar gefn gwlad, cymeriad tirwedd / trefwedd, tir agored, nac ansawdd yr amgylchedd naturiol.

Polisi PS11

Bydd cynigion sy'n gwella gwerth safleoedd i fioamrywiaeth ac yn sefydlu gwarchodfeydd natur lleol yn cael eu hannog pan fo budd gwarchod natur a thirwedd y tir yn cael ei warchod a'i wella.

Polisi EC4

Dylai cynigion datblygu ddarparu ar gyfer cadwraeth a rheolaeth gwrychoedd, coed, perllannau, coetir, bywyd gwyllt a nodweddion naturiol eraill tirwedd a dŵr, a chynnwys plannu newydd er mwyn cyfoethogi cymeriad y dirwedd a'r drefwedd. Ni fydd datblygiad sy'n arwain at golled neu ddifrod sylweddol i goed gwerthfawr, gwrychoedd pwysig neu safleoedd coetir hynafol yn cael ei ganiatáu.

Polisi EC6

Bydd datblygiad naill ai o fewn neu'n agos at safleoedd o fudd i fioamrywiaeth yn cael ei oddef yn unig pan fo modd dangos yn eglur bod yr angen am y datblygiad yn gorbwyso'r angen i amddiffyn gwerth gwarchod natur cynhenid y safle. Lle caiff datblygiad o'r fath ei ganiatáu, dylid lleihau difrod i'r eithaf, a dylid darparu mesurau cydadferol. Bydd mesurau i wella gwerth safleoedd i fioamrywiaeth a chyfoethogi eu budd i gadwraeth natur ac ansawdd tirwedd, gan gynnwys sefydlu gwarchodfeydd natur lleol, yn cael eu cefnogi.

Pwysigrwydd Bioamrywiaeth

Yn 1992 dangosodd y DU ymrwymiad i "warchod a defnyddio amrywiaeth fiolegol yn gynaliadwy er lles cenedlaethau heddiw a'r dyfodol". Bioamrywiaeth yw amrywiaeth a chyfoeth holl bethau byw. Mae'n disgrifio nifer ac amrywiaeth rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid mewn cynefin a hefyd amrywiaeth cynefinoedd mewn ecosystem. Mae pwysigrwydd economaidd i fioamrywiaeth, mae'n ychwanegu at ansawdd ein bywydau, mae'n cyfrannu at hynodrwydd lleol ac mae iddi fudd a gwerth cynhenid hefyd. Trwy warchod amrywiaeth fiolegol heddiw, rhown y dewis i genedlaethau a ddaw ei gwerthfawrogi ac elwa arni hefyd.

Bioamrywiaeth yn y Fwrdeistref Sirol

Ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam mae casgliad cyfoethog ac amrywiol dros ben o gynefinoedd a rhywogaethau gan gynnwys trwch mawr o byllau sydd o bwysigrwydd Ewropeaidd yn cynnal amrywiaeth o rywogaethau pwysig fel y fadfall ddŵr gribog sy'n cael ei gwarchod yn y gyfraith. Mae rhostir agored Cefn y Fedw a Mynydd Esclus yn gynefinoedd gwerthfawr i lawer o boblogaethau adar yr ucheldir ac yn un o'r ardaloedd pwysicaf i'r rugiar ddu yng Nghymru. O werth arbennig yw'r safleoedd llynnoedd tir isel a mawnogydd pwysig yn rhyngwladol, gyda Gwarchodfa Natur Genedlaethol Mawnogydd Fenns, Whixall, Llys Bedydd a Cadney fel y mwyaf amlwg ohonynt, yn cwmpasu 948 hectar ar draws ffiniau Swydd Amwythig a'r Fwrdeistref Sirol.

Mae dynodiadau cenedlaethol a rhyngwladol yn gwarchod llawer o rywogaethau a chynefinoedd prin y Fwrdeistref Sirol. Yn atodiadau 1 a 2 mae crynodeb o'r rhain a'r ddeddfwriaeth sy'n eu gwarchod. Fodd bynnag, mae hefyd yn hanfodol cynnal mwy o rywogaethau a chynefinoedd cyffredin a pheidio ag anwybyddu cyfraniad tir amaeth a mannau trefol at gynnal bioamrywiaeth. Mae tramwyfeydd bywyd gwyllt mewn cylchoedd adeiledig neu mewn ardaloedd lle mae amaethu dwys yn creu ardaloedd di-dor pwysig i symudiad planhigion ac anifeiliaid.

Cynllun Gweithredu Lleol ar Fioamrywiaeth Wrecsam yw'r fframwaith ar gyfer gweithredu lleol ar fioamrywiaeth fydd yn cyfrannu at gyrraedd targedau cenedlaethol ar gynefinoedd a rhywogaethau allweddol, a gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o berthnasedd bioamrywiaeth.