Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

33 - Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte - Safle Treftadaeth y Byd

Cyflwyniad

1.1 Mae'r nodyn arweiniad hwn wedi ei gynhyrchu ar y cyd gan dri Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Swydd Amwything, mewn perthynas â Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddwr a Chamlas Pontcysyllte. Mae'r nodyn yn ymhelaethu ar bolisïau cynllun datblygu'r tri Chyngor ac mae'n ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ceisiadau cynllunio sy'n effeithio'r Safle Treftadaeth a'i leoliad. Ei fwriad yw rhoi arweiniad i ddatblygwyr, aelodau'r cyhoedd, Swyddogion ac Aelodau'r Cyngor.

1.2 Yr amcan yw sicrhau cyfanrwydd Safle Treftadaeth y Byd Traphont Dd@r a Chamlas Pontcysyllte, ei adeiladau, strwythurau a'i dirwedd a sicrhau eu bod yn cael eu cynnal. Dylai datblygiad newydd sicrhau nad oes effaith andwyol. Argymhellir, yn dibynnu ar fath a chymhlethdod eu datblygiad, y dylai ymgeiswyr drafod eu cynigion gyda'r Cyngor perthnasol cyn cyflwyno unrhyw gais i sicrhau nad oes unrhyw ofynion penodol yn deillio o'r dynodiad fel Safle Treftadaeth.