Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cais i Ostwng Ymyl Palmant

Eiddo mae'r cyngor yn berchen arno neu'r arferai fod yn berchen arno

Os mai'r cyngor sydd berchen yr eiddo dan sylw yna bydd angen i chi wneud cais i'r swyddfa dai berthnasol am eu caniatâd i newid tir blaen yr eiddo yn un wyneb caled ar gyfer cerbydau.

Eiddo sy'n cael ei rentu

Os yw’r eiddo dan sylw yn cael ei rentu, bydd angen i chi wneud cais i’ch landlord am eu caniatâd i wneud y gwaith. Bydd rhaid anfon y caniatâd ysgrifenedig gan y landlord gyda’r ffurflen gais.

Ffyrdd dosbarth A, B neu C - caniatâd cynllunio

Os yw’r fynedfa arfaethedig i gerbydau yn cael ei hadeiladu ar ffordd dosbarth A,B neu C, yna bydd angen caniatâd cynllunio arnoch gan yr awdurdod cynllunio lleol cyn y gallwn ystyried eich cais ymhellach. Does dim angen hyn ar gyfer ceisiadau ar ffyrdd dosbarthiadau eraill.

Bydd rhaid talu ffi na fydd yn cael ei ddychwelyd o £163.20 ar gyfer pob cais er mwyn talu am gostau gweinyddu ac archwiliadau. Fe’ch cynghorir maes o law pryd i wneud y taliad.

Unwaith rydym wedi derbyn y ffurflen gais wedi ei chwblhau, bydd caniatâd fel arfer yn cael ei roi i adeiladu'r fynedfa yn unol â’n manylion.

Ymholiad gostwng ymyl palmant neu fynediad i eiddo

Dechrau

Contractwyr

Ni allwn argymell contractwr penodol, ond, mae gennych hawl i gyflogi contractwr o’ch dewis yn unol â'r amodau a eglurir yng nghyfnod nesaf y broses ceisiadau cynllunio, os cymeradwyir eich cais cychwynnol.

Mae’n ofyniad fod gan y contractwr Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gydag isafswm gwarant o £5 miliwn ac wedi ei awdurdodi o dan y Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 i weithio o fewn y Briffordd gyhoeddus.

Cais am Ganiatâd ar gyfer Mynedfa i Gerbydau - Adran 184 Deddf Priffyrdd 1980

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd