Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Marcio Ffyrdd ac Arwyddion a Physt Nad Ydynt yn Oleuedig

Marciau ffyrdd a Stydiau ffordd

Caiff pob marc gorfodol sy'n bodoli cyn cynnal gwaith arwynebu neu waith i drin arwyneb y ffordd naill ai eu gorchuddio yn ystod y driniaeth neu eu hailosod cyn gynted ag y bo'n bosibl ar ôl cwblhau'r gwaith. Os bydd angen gohirio rhoi marciau parhaol am ba bynnag reswm, yna ystyrir rhoi marciau dros dro.

Ar ôl arwynebu, dylid ailosod marciau Ildiwch a Stop o fewn 7 niwrnod, arwyddion gorfodol eraill o fewn 14 diwrnod a stydiau ffordd o fewn 28 diwrnod. Dylid defnyddio arwyddion "Dim Marciau Ffordd" yn ystod gwaith arwynebu.

Caiff stydiau adlewyrchol sydd naill ai ar goll neu'n ddiffygiol eu hailosod gyda tharged o 90% o stydiau'n adlewyrchol cyn cyfnod y gaeaf.

Dylid adnewyddu marciau ffordd ar ffyrdd dosbarth A a B mewn mannau sy'n ddrwg am ddamweiniau pan fydd mwy na tua 30 y cant o'u harwyneb yn aneffeithiol neu wedi'u treulio.

Dylid ailosod marciau ffordd ger croesfannau cerddwyr wedi iddynt ddirywio o tua 30 y cant.

Arwyddion a physt nad ydynt yn oleuedig

Dylid archwilio arwyddion a physt nad ydynt yn oleuedig bob dwy flynedd gyda'r nos ar ôl eu glanhau. Dylid eu glanhau yn flynyddol.

Caiff arwyddion a ddifrodir eu trwsio cyn gynted â phosibl.

Dylid ailbaentio arwyddion, cynhalbyst a fframiau bob 10 mlynedd.