Strwythur Cyfundrefnol

Adrannau a phrif gyfrifoldebau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Newidiadau Strwythur Sefydliadol Chwefror 2014

Cytunwyd ar newid i strwythur y Cyngor yn y Cyngor ar 26 Chwefror 2014. Mae'r ddogfen amgaeedig yn rhoi cefndir a gwybodaeth am y newidiadau.

Strwythur Rheoli (Diwygiwyd 1 Medi 2011)


Strwythur Rheoli fersiwn testun

Disgrifiad Byr o Rolau a Chyfrifoldebau Adrannau

Plant a Phobl Ifanc – Atal a Gofal Cymdeithasolc

  • Gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid; Cymorth i deuluoedd; Rhianta corfforaethol; Ymyrryd yn fuan; Cymorth ôl-16

Pennaeth Plant a Phobl Ifan – Atal a Gofal Cymdeithasolc: Susan Evans
Ebost: susan1.evans@wrexham.gov.uk

Dysgu Gydol Oes

  • Cefnogaeth i ysgolion; Anghenion dysgu ychwanegol; Gwasanaethau cymorth ieuenctid; Dysgu i oedolion ac yn y gymuned; Hyfforddi a datblygu staff

Pennaeth Dysgu Gydol Oes: John Davies
Ebost: john.davies@wrexham.gov.uk

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

  • Anableddau dysgu; Iechyd meddwl / diogelu; Pobl hŷn; PSNI / gofalyddion; Perthynas â BCUHB

Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion: Andrew Figiel
Ebost: andrew.figiel@wrexham.gov.uk

Tai a Diogelu'r Cyhoedd

  • Gwasanaethau tai strategol; Gwasanaethau landlord; Diogelu'r Cyhoedd (yn cynnwys Iechyd a Diogelwch)

Pennaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd: Andy Lewis
Ebost: andy.lewis@wrexham.gov.uk

Amgylchedd

  • Strydlun; Priffyrdd a phontydd; Cludiant; Parciau a chefn gwlad

Pennaeth yr Amgylchedd: John Bradbury
Ebost: john.bradbury@wrexham.gov.uk

Lles Cymunedol a Datblygu

  • Canolfannau hamdden; Canolfannau cymunedol; Cynllunio; Rheoliadau adeiladu; Cynllunio at argyfwng; Cydlyniant a chydraddoldebau; Llyfrgelloedd; Diogelwch Cymunedol

Pennaeth Lles Cymunedol a Datblygu: Lawrence Isted
Ebost: lawrence.isted@wrexham.gov.uk

Asedau a Datblygu Economaidd

  • Yr economi leol; Adfywio economaidd; Twristiaeth, marchnata a chanolfannau croeso; Rheoli asedau; Rheoli cyfleusterau; Treftadaeth a diwylliant; Cymunedau'n Gyntaf; Adfywio cymunedau

Pennaeth Asedau a Datblygu Economaidd: Steve Bayley
Ebost: steve.bayley@wrexham.gov.uk

Cyllid

  • Cyfrifyddiaeth; Archwilio (mewnol a SAC); Refeniw; Cyflogres; Risg; Caffael

Pennaeth Cyllid: Mark Owen
Ebost: mark.owen@wrexham.gov.uk

Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol

  • Adnoddau Dynol; Gwasanaethau cyfreithiol; Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau; TGCh; Gwasanaethau cymorth swyddfa; Mynediad i'r cyhoedd (yn cynnwys y dderbynfa a'r switsfwrdd)

Pennaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol: Trevor Coxon
Ebost: trevor.coxon@wrexham.gov.uk

yn ôl i'r brig