Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

ATHRO RHAN-AMSER 0.5

Hysbysebu

Manylion Swyddi

ATHRO RHAN-AMSER 0.5

YSGOL GYNRADD GYMUNEDOL FICTORIA STRYT POYSER WRECSAM LL13 7RR Ffôn: 01978 360060

Pennaeth: Mrs D Eccles

ATHRO RHAN-AMSER 0.5 Dydd Iau a dydd Gwener un wythnos Dydd Mercher, dydd Iau a dydd Gwener, bob yn ail wythnos Dyddiad Dechrau: Dydd Llun 6 Ionawr 2020

Dros dro am un flwyddyn gyda'r nod o fod yn swydd barhaol.

Rydym yn awyddus i benodi athro i weithio ym Mlwyddyn 3 gyda thîm creadigol a llawn cymhelliant. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

• Arddangos disgwyliadau uchel ar gyfer ei hun a phob disgybl. • Ymwybodol o fentrau newydd o fewn y byd addysg, megis cwricwlwm newydd Cymru a deddf diwygio ADY • Bydd yn gallu cymryd rhan ymarferol ym mywyd ehangach yr ysgol, gan gynnwys rhedeg y Pwyllgor Amgylcheddol. • Bod yn greadigol a hyderus wrth ddefnyddio strategaethau Asesu ar gyfer Dysgu, TGCh a dull Asesu Perfformiad Cynhwysfawr mewn mathemateg. • Bydd yn barod i gefnogi datblygiad Addysg Grefyddol a Hanes (Y Dyniaethau) yng Nghyfnod Allweddol 2.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid Testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg

DYDDIAD CAU: Dydd Gwener 15 Tachwedd 2019 CYFWELIADAU: Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019, 3.30pm ymlaen

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: MPR/UPR
Cyfnod Rhan Amser
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod Ad 04460
Dyddiad Postio 25/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu