Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3

Gweithiwr Cymdeithasol Lefel 2/3

Gwahoddir ceisiadau gan Weithwyr Cymdeithasol Cymwysedig (lefel 2/3) ar gyfer y swyddi Gweithiwr Cymdeithasol o fewn y Tîm ar gyfer Pobl Hŷn.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus ystod eang o brofiad a gwybodaeth a bydd angen iddynt ddangos diddordeb mewn datblygu gofal cymdeithasol i bobl hŷn â phroblemau iechyd meddwl.

Mae'r Tîm ar gyfer Pobl Hŷn yn gweithio'n agos gydag asiantaethau partner i gefnogi a hyrwyddo rhyddhau o'r ysbyty yn amserol ac yn darparu ymyriadau priodol ar gyfer pobl hŷn er mwyn sicrhau eu bod yn cael pob cyfle i aros yn annibynnol o fewn y Gymuned.

Byddai profiad o weithio amlddisgyblaethol yn fanteisiol. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd i weithredu o fewn fframwaith amlddisgyblaethol gydag ystod eang o asiantaethau, gofalwyr, darparwyr cymorth ac asiantaethau'r trydydd sector. Mae’r gallu i ddangos dealltwriaeth o sut mae deddfwriaeth yn ffurfio tirlun Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn hanfodol. Mae'n ddymunol bod gan ddeiliad y swydd rhywfaint o brofiad o weithio gydag oedolion sydd ag anawsterau iechyd corfforol a meddyliol. Byddai dealltwriaeth o ofal canolraddol hefyd yn ddymunol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rheolwr y Tîm Ruth Davies ar 01978 298165, Cyfnewid testun: 18001 01978 298,165 i gael trafodaeth anffurfiol.

I gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY dros y ffôn 01978 292012, Cyfnewid testun: 18001 01978 292012 neu anfonwch e-bost at: hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu ei gweithlu dwyieithog ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317 - £32,029
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04463
Dyddiad Postio 28/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu