Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynorthwyydd Cefnogi Busnes

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Cynorthwyydd Cefnogi Busnes

Mae swydd Cynorthwyydd Cefnogi Busnes wedi codi gyda’r Tîm Dechrau’n Deg. Bydd y sawl a benodir yn darparu cefnogaeth weinyddol ar gyfer y tîm amlasiantaeth ehangach ym mhrif swyddfa Dechrau’n De yng Ngwenfro gan ddarparu gwasanaeth o dro i dro hefyd yn swyddfeydd eraill Dechrau’n Deg eraill yn Wrecsam.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus fod â phrofiad o ddefnyddio pecynnau TG yn y gweithle ac o wneud gwelliannau i ymarfer, yn ychwanegol at sgiliau llafar, ysgrifenedig, rhifedd, cyfathrebu a chymryd cofnodion rhagorol a’r gallu i ymdrin â materion cynhennus. Fydd mewnosodi fanylion fel tystiolaeth o’r perfformiad y wasanaeth yn rhan mawr o’r swydd

Am drafodaeth anffurfiol ffoniwch Melita Colling– Cydlynydd y Gwasanaeth Dechrau’n Deg ar (01978) 317020.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: G04 - £18,426 - £18,795 per annum pro rata
Cyfnod Rhan Amser Dros Dro
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04486
Dyddiad Postio 29/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu