Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen

Ysgol Gynradd Rhosddu Lôn Price Rhosddu Wrecsam LL11 2NB Ffôn: 01978 318831

Pennaeth: Mrs Marian Young

Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen Contract Rhan Amser Dros Dro Dydd Llun drwy'r dydd a bore Mercher bob wythnos ac amser CPA 1 Ionawr 2020 a 31 Awst 2020 Graddfa Gyflog MPS/UPS

YN YSTOD Y TYMOR A 2 DDIWRNOD HYFFORDDIANT

Mae corff llywodraethu Ysgol Gynradd Rhosddu yn dymuno penodi athro/athrawes rhan amser dros dro mewn dosbarth Blwyddyn 1. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos dealltwriaeth dda o fentrau cenedlaethol a lleol. Byddant yn gallu gweithredu a chyflawni arwyddair ein hysgol, ‘Gofalu, Ysbrydoli, Cyflawni’ trwy eu gwaith a chefnogi disgyblion i wneud yr un peth. Mae arferion addysgu a dysgu rhagorol a gwybodaeth gadarn o ddysgu'n annibynnol yn hanfodol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Pennaeth.

I wneud cais: lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu, os hoffech chi gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG neu ffoniwch: 01978 292012 – Cyfnewid Testun 18001 neu anfonwch e-bost at: schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

LLENWCH Y FFURFLEN GAIS A’I DYCHWELYD YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Nodwch fod angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob swydd yn yr ysgol.

DYDDIAD CAU: 22.11.19 CYFWELIADAU: 04.12.19

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 22/11/2019
Cyflog/Graddfa: MPS/UPS
Cyfnod Adeg Tymor
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04488
Dyddiad Postio 29/10/2019
Ymlyniad

Hysbysebu