Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Peiriannwr (Gwaith Amgylcheddol)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Peiriannwr (Gwaith Amgylcheddol)

Dros dro i 31/03/2019

Dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Peirianneg, bydd deilydd y swydd yn rheoli ac yn cydlynu gwaith dylunio a darparu mân brosiectau peirianneg sifil o fewn stoc dai’r Cyngor.

Bydd y gwaith yn cynnwys cynnal arolygon manwl a chynllunio amrywiaeth o waith amgylcheddol, gan gynnwys meysydd parcio bychain, systemau draenio, lloriau caled a gwaith sifil a mân waith arall.

Am wybodaeth bellach yn ymwneud â’r swydd, cysylltwch â Mr Lee Roberts – Arweinydd Buddsoddi Mewn Eiddo ar 01978 315357.

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan.

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: G09 £29,636 - £32,029 per annum
Cyfnod Llawn Amser Dros Dro
Adran Tai a'r Economi
Cyfeirnod 04363
Dyddiad Postio 16/09/2019

Hysbysebu