Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal

Gofal Cymdeithasol i Blant

Yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol

Llawn Amser, 37 awr,

Rydym yn dymuno penodi Gweithwyr Cymdeithasol i ymuno â’r Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm profiadol a chefnogol ac yn cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol i blant a phobl ifanc y mae’r awdurdod yn gofalu amdanynt. Amcan y gwasanaeth yw sicrhau sefydlogrwydd i blant sy’n dod i mewn i’r system derbyn gofal a sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn lleoliadau sy'n cwrdd â'u hanghenion, yn adlewyrchu eu hawl i ddiogelwch ac sy'n eu hannog i gyrraedd eu llawn botensial ym mhob cam yn eu datblygiad. Mae hyn yn cynnwys cefnogi pob plentyn a pherson ifanc sy'n derbyn gofal i gyrraedd eu potensial addysg lawn ac i hybu eu hiechyd gan gynnwys eu hiechyd meddwl. Os mai mabwysiadu yw cynllun gofal y plentyn, bydd y tîm yn gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru i ddod o hyd i deulu newydd i'r plentyn. Mae’r gwaith yn canolbwyntio’n bennaf ar sicrhau, diogelu a hyrwyddo lles y plentyn.

Mae dyletswyddau yn y tîm gadael gofal yn cynnwys gweithio gyda phlant dan ofal i symud i annibyniaeth, cwblhau asesiadau a chynlluniau llwybrau dysgu a chefnogi pobl ifanc gyda sgiliau ymarferol, mynediad i hyfforddiant ac addysg. Mae’r swydd yn ganolog i gefnogi pobl ifanc i wella eu cyfleoedd wrth iddyn nhw ddod yn oedolion. Byddwch yn gweithio’n agos gydag asiantaethau sy’n cynnwys Tai, darparwyr llety, gwasanaethau cyfiawnder ieuenctid, iechyd ac addysg a darparwyr hyfforddiant.

Bydd gan y person cywir ar gyfer y swydd hon sgiliau cyfathrebu rhagorol, profiad o weithio mewn tîm y gallent ei brofi, profiad blaenorol o weithio gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, yn ogystal â brwdfrydedd ac awydd i gefnogi teuluoedd a gwella canlyniadau i blant, gan sicrhau eu diogelwch a’u lles cyn popeth arall.

Bydd disgwyl i chi ymateb i anghenion plant a’u teuluoedd, gan weithio dan ganllawiau, polisïau a safonau statudol, fel Deddf Plant 1989 a 2004 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae’n rhaid i chi fod yn Weithiwr Cymdeithasol cofrestredig.

Am hynny, rydym yn cynnig:

- Goruchwyliaeth a chymorth ardderchog gan reolwyr - Mynediad at gyfleoedd hyfforddiant

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 22/11/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317- £35,934 per annum
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 03641
Dyddiad Postio 22/11/2018
Ymlyniad

Hysbysebu