Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysgrifennydd Ysgol,(Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 3)

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Ysgrifennydd Ysgol,(Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 3)

Ysgol Gynradd Parc Acton, Lôn y Bwth, Wrecsam, LL12 8BT 01978318950 Pennaeth: Miss J E Grundy

Ysgrifennydd Ysgol (Gweinyddu a Threfniadaeth Lefel 3) 32.5 awr yr wythnos

YN YSTOD Y TYMOR (A 5 DIWRNOD HYFFORDDI) HEB DDIM GWYLIAU YN YSTOD Y TYMOR

Mae Pennaeth a Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Parc Acton yn dymuno penodi Ysgrifennydd Ysgol trefnus, llawn cymhelliant, brwdfrydig, gofalgar a llawn empathi i ymuno â’n hysgol gynradd gyfeillgar a hapus.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd feddu ar sgiliau rhyngbersonol, sgiliau cyfrifiadurol a sgiliau trefnu ardderchog er mwyn cynorthwyo’r Pennaeth ac Ysgrifennydd Arweiniol yr Ysgol i ymgymryd â gweithdrefnau gweinyddol, ariannol a threfniadol eraill yn effeithiol ac effeithlon. Byddai dealltwriaeth o systemau rheoli ysgolion, fel SIMS a P2P o fantais ond bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu addasu a bod yn hyblyg i weithio yn y swydd brysur hon, sy’n aml yn heriol ac mae’r gallu i wneud amryw o dasgau yn angenrheidiol.

Rhaid i ymgeiswyr allu gweithio mewn tîm ac ar ben eu hunain; gan gyfathrebu’n effeithiol gyda phlant, rhieni, staff, llywodraethwyr ac ymwelwyr. Mae hefyd angen brwdfrydedd, annibyniaeth a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod cael datgeliad GDG manylach angenrheidiol cyn cadarnhau penodiad.

I wneud cais: lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu, os hoffech chi gael pecyn cais, cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt, Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG neu ffoniwch: 01978 292012 – Cyfnewid Testun 18001 Neu e-bostio schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

Rhaid dychwelyd y ffurflenni cais wedi’u llenwi at: Miss. J. E Grundy, Pennaeth. Gellir dosbarthu’r rhain naill ai i Ysgol Gynradd Parc Acton, Lôn y Bwth, Wrecsam. LL12 8BT neu eu hanfon drwy e-bost, at sylw’r Pennaeth, i mailbox@actonpark-pri.wrexham.sch.uk

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran. Sylwch fod angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer pob swydd mewn ysgol. (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2019 (12 hanner dydd) CYFWELIADAU: Yr wythnos sy’n dechrau ar 16 Rhagfyr 2019

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 11/12/2019
Cyflog/Graddfa: GO5 - £19,171 - 19,945 per hour FT/E
Cyfnod
Adran Addysg ac Ymyrraeth Gynnar
Cyfeirnod 04545
Dyddiad Postio 21/11/2019

Hysbysebu