Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu

Hysbysebu

Manylion Swyddi

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu

Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm profiadol a chefnogol a byddant yn cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth gwaith cymdeithasol i blant y mae’r awdurdod yn gofalu amdanynt a phlant sy’n cael eu cefnogi gan yr awdurdod drwy ei Wasanaeth Maethu. Pwrpas y tîm yw recriwtio, hyfforddi a goruchwylio digon o ofalwyr maeth i ddiwallu’r anghenion lleoliad a nodwyd ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r tîm yn recriwtio, asesu, hyfforddi, (trwy’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau - QCF), cefnogi a goruchwylio gofalwyr maeth. Rydym yn paru plant sy'n derbyn gofal â gofalwyr maeth gyda'r nod o baru’r gofalwyr mwyaf addas ag anghenion y plentyn. Profiad o weithio mewn tîm, profiad blaenorol o weithio gyda phlant a/neu oedolion diamddiffyn, yn ogystal â brwdfrydedd ac awydd i gefnogi teuluoedd a gwella canlyniadau i blant, gan sicrhau eu diogelwch a’u lles cyn popeth arall.

Bydd disgwyl i chi ymateb i anghenion plant a’u teuluoedd, gan weithio dan ganllawiau, polisïau a safonau statudol, fel Deddf Plant 1989 a 2004 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014.

Am hynny, rydym yn cynnig:

- Goruchwyliaeth a chymorth ardderchog gan reolwyr - Mynediad at gyfleoedd hyfforddiant a datblygu parhaus - Cydbwysedd Bywyd a Gwaith gan gynnwys gweithio hyblyg - Talebau gofal plant - Cynllun Beicio i’r Gwaith - Cynllun Rhannu Ceir - Gostyngiadau a chynigion Staff - Mynediad at Undeb Credyd

I gael pecyn cais, cysylltwch â Chanolfan Wasanaeth Adnoddau Dynol, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, dros y ffôn 01978 292012/Tecstio 18001 01978 292012, neu anfonwch e-bost at hrservicecentre@wrexham.gov.uk neu lawr lwythwch a llenwch y ffurflen gais pdf sydd ar gael ar y wefan. Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddatblygu ei weithlu dwyieithog ac mae’n croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n dangos eu gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo'u hil, rhyw, anabledd, tueddfryd rhywiol, crefydd neu oedran.

Manylion Swyddi
Dyddiad Cau 15/11/2019
Cyflog/Graddfa: £26,317 - £28,785
Cyfnod Llawn Amser
Adran Gofal Cymdeithasol
Cyfeirnod 04462
Dyddiad Postio 20/08/2019
Ymlyniad

Hysbysebu