Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Ydym yn ei Wneud?

Eich Aelodaeth

Dod yn aelod

Mae aelodaeth y gwasanaeth llyfrgell AM DDIM! Gallwch ymuno yn unrhyw lyfrgell yn Sir Wrecsam drwy gyflwyno tystiolaeth o'ch enw a'ch cyfeiriad presennol.

Gallwch ymuno yn unrhyw oedran – gorau po gyntaf! - Ond os ydych o dan 16 oed, cofiwch bod angen i oedolyn lofnodi i ddweud ei bod yn iawn i chi ymuno.

Ymuno Arlein

Fel arall, gallwch ymuno ar-lein drwy glicio ar y botwm isod ar ôl i chi ddarllen a derbyn yr amodau aelodaeth.  I gasglu eich cerdyn llyfrgell, dangoswch dystiolaeth o bwy ydych yn y llyfrgell a nodwyd gennych yn y 2 diwrnod nesaf.  Byddwch fel arfer yn gallu benthyg llyfrau yn syth.

Beth sydd angen gyda chi i ymuno

Os ydych dros 16 oed, rhaid i chi ddarparu un tystiolaeth o’ch enw a’ch cyfeiriad.  Y dystiolaeth dderbyniol yw

 • Trwydded Yrru
 • Cyfriflen banc*
 • Biliau gwasanaethau*
 • Bil Pensiwn / Budd-daliadau
 • Presgripsiwn Meddyg
 • Llythyrau Swyddogol eraill *

*(Rhaid iddynt fod yn ddim hŷn na 3 mis)

Wedi ymuno â’r llyfrgell

 • Dewch â'ch cerdyn llyfrgell gyda chi pan fyddwch yn benthyg llyfrau o'r llyfrgell neu pan fyddwch am ddefnyddio'r cyfleusterau TGCh
 • Dewch â'ch eitemau a fenthycwyd yn ôl ar amser.  Bydd rhaid i chi dalu ffi am eitemau sy’n cael eu dychwelyd yn hwyr.
 • Byddwch yn gyfrifol am eitemau sy'n cael eu benthyg ar eich cerdyn.
 • Codir tâl arnoch am unrhyw eitemau sy'n cael eu colli neu eu difrodi.
 • Ni ddylai unrhyw un arall ddefnyddio eich cerdyn llyfrgell

Amodau Aelodaeth

Byddwch yn gallu benthyca:

 • Byddwch yn gallu benthyg 20 eitem (oedolion a plant)
 • 3 Dvd am wythnos

Fel arfer bydd yn rhaid i chi dalu i fenthyg CDs a DVDs.  Mae cyfnodau benthyca estynedig ar gael os ydych yn fyfyriwr neu os ydych yn mynd i ffwrdd ar wyliau.

Byddwch yn gallu defnyddio holl adnoddau'r gwasanaeth llyfrgell ar-lein a lawrlwytho llyfrau sain ac eLyfrau fel benthyciadau.

Byddwch yn cael mynediad i gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd yn rhad ac am ddim.  Mae gan pob un o'n llyfrgelloedd gyfrifiaduron gyda mynediad i'r rhyngrwyd a meddalwedd Microsoft Office.  Mae gan sawl un o'n llyfrgelloedd Wi-Fi am ddim hefyd.

Adnewyddu

Gallwch adnewyddu’r rhan fwyaf o eitemau (hyd at uchafswm o 5 gwaith) yn bersonol neu dros y ffôn. Bydd ffi ar gyfer adnewyddu DVDs a CDs.  Gall eitemau sydd wedi eu cadw gael eu hadnewyddu am dri diwrnod yn unig

Ceisiadau am eitemau

Os nad yw'r eitem rydych ei angen ar gael gallwch ei archebu ar lein o unrhyw lyfrgell yng Ngogledd Cymru, neu yn unrhyw lyfrgell yn Wrecsam, am ddim. Hefyd, mae'n bosibl cael eitemau sydd ddim ar gael yn Llyfrgelloedd Wrecsam trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth Benthyciadau rhwng Llyfrgelloedd, ond efallai y bydd ffi am y gwasanaeth hwn.

Print Bras / Llyfrau Llafar

Mae gennym ddetholiad o lyfrau print bras a llyfrau llafar yn Saesneg ac yn Gymraeg i chi eu benthyca ym mhob un o'n llyfrgelloedd. Mae teitlau newydd yn cael eu hychwanegu at y stoc yn rheolaidd.

Gofynnwch i'r staff am gymorth os ydych angen llyfr penodol ac yn methu dod o hyd iddo ar y silffoedd. Os yw ar gael mewn fformat print bras neu sain, gwnawn ein gorau i'w gael i chi.

Llyfrgell Deithiol

Mae ein llyfrgell deithiol yn darparu gwasanaeth poblogaidd iawn i'r ardaloedd hynny o'r fwrdeistref sirol nad ydynt o fewn cyrraedd hwylus i lyfrgell gangen. Mae'n ymweld â dros 70 o leoliadau unwaith bob tair wythnos ac yn cario ystod helaeth o lyfrau ffuglen, ffeithiol (gan gynnwys gwerthwyr gorau poblogaidd), print bras, a llyfrau sain ar gyfer oedolion a phlant, sy’n cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Mae lifft ar gael ar y cerbyd ar gyfer mynediad hawdd i’r rhai sydd ei angen.

Casgliad Gofalwyr

Casgliad Gofalwyr

Mae gan bob Llyfrgell yn Wrecsam gasgliad o lyfrau i helpu gofalwyr i gael gafael ar wybodaeth am eu rôl gofalu.  Mae’r teitlau yn y casgliad yn cynnwys pynciau sy’n amrywio o awtistiaeth a dementia i hawliau, budd-daliadau ac agweddau emosiynol o fod yn ofalwr llawn amser.  Gallwch hefyd fenthyg llyfrau o’r llyfrgell deithiol yn ogystal â'r gwasanaeth Cyswllt Cartref.  I gael rhagor o wybodaeth am y casgliad Gofalwyr, ffoniwch Llyfrgell Wrecsam ar 01978 292090.

Casgliadau Arbennig

Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae llyfrau Bibliotherapi ar gael yn holl lyfrgelloedd Wrecsam. Weithiau gall fod yn help i bobl ddarllen deunydd hunangymorth ac os yw meddygon teulu yn meddwl y gall llyfrau helpu, byddant yn rhoi presgripsiwn am deitl 'hunan gymorth' a argymhellir i'w claf. Gallwch fenthyg y llyfrau hyn o unrhyw lyfrgell yn Wrecsam.

Casgliad Profedigaeth

Mae gan Lyfrgelloedd Wrecsam gasgliad o lyfrau i helpu oedolion a phlant mewn profedigaeth.

Cyfeiriol

Mae'r llyfrgell cyfeiriol yn cynnig casgliad o adnoddau ar ystod eang o bynciau, staff gwybodus i’ch cynorthwyo, mynediad am ddim i'r rhyngrwyd, Wi-Fi ac ardal astudio.

Cysylltwch â ni gyda'ch ymholiad neu dewch i mewn i bori’r casgliad a defnyddio ein cyfleusterau.

Rydym hefyd yn cynnig...

 • Gwasanaeth Ymholiadau
 • Hunan wasanaeth llungopio - Lliw maint A4 ac A3
 • Gwasanaeth ffacs
 • Argraffu
 • Adnoddau Sganio
 • Mapiau
 • Papurau Newydd (Daily Post, Guardian, The Independent and llawer mwy)
 • Cylchgronau
 • Gwyddoniaduron
 • Geiriaduron
 • Gwybodaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Gwybodaeth Ewropeaidd - Europe Direct
 • Gwybodaeth busnes – Businessline  
 • Adroddiadau Which
 • Gwybodaeth Hanes Lleol
 • Paypoints (ar gyfer talu treth y cyngor, trethi dŵr ac ati)
 • Lleoliadau astudio
 • WI-FI am ddim
 • Llogi Ystafell

Dysgu Gyda Llyfrgelloedd Wrecsam

Os ydych yn awyddus i ddysgu er eich pleser eich hun, neu os ydych yn mynychu cwrs mwy ffurfiol, neu ddim ond yn gwneud eich gwaith cartref, mae Gwasanaeth Llyfrgell Wrecsam yma i helpu.

Mae 10 llyfrgell gyhoeddus yn Wrecsam yn ogystal â llyfrgell deithiol a gwasanaeth cyswllt cartref, sy’n agored ar adegau amrywiol iawn. Mae gan staff y llyfrgell brofiad mewn ymwneud ag amrywiaeth eang o ymholiadau a gallant eich arwain at yr adnoddau priodol i helpu’ch anghenion dysgu.  Gall ein llyfrgelloedd ddarparu pecynnau iaith i chi, DVDs ffeithiol, llyfrau gwaith a phrosbectws colegau.

TGCh

Sesiynau Blasu Cyfrifiadurol

Os ydych yn ofni cyfrifiaduron, neu’n ddieithr i dechnoleg gallwn gynnig cyflwyniad hawdd i chi fydd yn cael gwared ag unrhyw bryderon fydd gennych.  Mae sesiynau i’ch helpu i ddysgu prosesu geiriau sylfaenol, sut i ddefnyddio’r Rhyngrwyd ac e-bost. 

Cynhelir y sesiynau blasu yma AM DDIM mewn awyrgylch hamddenol braf gan aelodau staff profiadol, ac maent ar gael yn Llyfrgelloedd Cefn Mawr, Brynteg, Y Waun, Rhos a Wrecsam. 

Dylech gysylltu â’r canghennau unigol am fwy o fanylion.

Gwasanaeth Cyswllt Cartref

Mae'r Gwasanaeth Cyswllt Cartref ar gyfer pobl sy'n byw yn Sir Wrecsam ac yn gaeth i'w tai heb unrhyw un i gasglu llyfrau ar eu rhan. I gael gwybodaeth am y gwasanaeth hwn anfonwch e-bost at library@wrexham.gov.ukneu ffoniwch Lyfrgell Wrecsam ar 01978 292090.