Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gyfer plant 3 oed yn Wrecsam

Oes gennych chi blentyn fydd yn 3 oed rhwng 1 Medi a chyn dechrau tymor yr haf (ar ôl y Pasg)? Os OES, darllenwch ymlaen...

Mae cyllid ar gael i blant tair oed yn Wrecsam dderbyn Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gyfer y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed. I fod yn gymwys, mae’n rhaid i'ch plentyn fod yn 3 oed cyn y tymor y bydd yn cychwyn ac yn byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gall eich plentyn dderbyn lle mewn lleoliad wedi’i ariannu naill ai:

neu...

Bydd hyn yn dibynnu ar y dewisiadau sydd ar gael yn y lleoliad cymeradwy.

Mae lleoliad wedi’i ariannu yn cael ei gymeradwyo ar gyfer darparu Addysg Gynnar wedi’i Hariannu ar gyfer plant tair oed, a gall fod yn un o'r lleoliadau dynodedig canlynol:

Gallwch wneud cais ar-lein neu drwy lenwi ffurflen dderbyn.

Gall rhieni wneud cais am leoliad wedi’i ariannu mewn UN lleoliad yn unig. Mae’r arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol i'r lleoliad bob hanner tymor.

Bydd lleoliadau sy’n cael eu hariannu:

NID YW cael lle mewn lleoliad Addysg Gynnar wedi'i ariannu yn golygu y cewch chi le mewn dosbarth meithrin yn Wrecsam. MAE’N RHAID i chi wneud cais am hynny ar wahân yn www.wrecsam.gov.uk/derbyniadau neu drwy lenwi ffurflen bapur sydd ar gael yng Nghanolfan Gyswllt, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam.

Derbyn Ar-lein

Mae Wrecsam wedi ymrwymo i roi’r cychwyn gorau posibl i’n plant lleiaf ym myd addysg drwy ddarparu profiadau dysgu holistig ac ysgogol o’r ansawdd uchaf.

Dysgu trwy Chwarae