Maethu

Maethu yw lle bydd unigolion yn rhoi amgylchedd o ofal a sicrwydd yn eu cartrefi eu hunain i blant a phobl ifanc pobl eraill. Mae modd maethu yn llawn-amser neu'n rhan-amser ac mae'n rhedeg yr holl ffordd o ofal am ddiwrnod neu dros y penwythnos i ychydig o fisoedd neu hyd yn oed am gyfnod hir. Mae maethu yn cynnig pob math o gyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn trwy helpu i roi cefnogaeth iechyd, addysg ac emosiynol.


A yw Maethu i chi?

Mae plant y gofelir amdanynt yn Wrecsam i gyd yn unigryw ac yn unigolion - ac mae angen unigolion unigryw i ofalu amdanynt. Efallai eich bod chi o fewn un neu amryw o'r categorïau isod - ni fydd yr un yn effeithio ar eich addasrwydd i fod yn Ofalwr Maeth.

 • Gellwch fod yn wryw neu'n fenyw
 • Gellwch fod yn briod, yn cydfyw neu'n sengl
 • Gellwch rentu neu fod yn berchen ar eich cartref eich hun
 • Gellwch fod â phlentyn neu blant eich hun
 • Gellwch fod yn ddiblant
 • Gellwch fod yn gyflogedig neu heb waith.
 • Gellwch fod wedi treulio amser mewn gofal eich hun hyd yn oed

Mae ychydig o rinweddau craidd y mae Gofalwyr Maeth yn eu rhannu:

 • Gallu i ddeall ac ymdeimlo â phlant.

 • Dymuniad i rannu eu cartref â phlentyn neu unigolyn ifanc sydd ei angen.

 • Gallu i weithio mewn tîm.

 • Dealltwriaeth, amynedd, ac ymroddiad i les plant sy'n agored i niwed.

 • Llawer o egni a synnwyr digrifwch.

 • Ymroddiad i ddatblygu sgiliau drwy hyfforddiant.

 • Ystafell sbâr.

Os ydych yn teimlo eich bod yn meddu ar y rhinweddau hyn beth am roi galwad i ni yn awr am fwy o wybodaeth ynghylch sut y gellwch fod yn Ofalwr Maeth i Wrecsam. Rhadffôn: 0800 7830618.

Mae croeso i chi ofyn gymaint o gwestiynau ag y dymunwch, neu os yw'n well gennych, gwnaiff ein swyddog recriwtio ymweld â chi yn eich cartref i drafod popeth yn fanwl â chi cyn i chi benderfynu gwneud cais.

Cais arbennig.

Mae angen mwy o ofalwr ar gyfer plant a phobl ifanc dros 10 oed. Os ydych yn teimlo y gellwch gynnig cartref i blentyn hyn beth am roi galwad i ni i ganfod mwy. Neu, os oes gennych ffrindiau, teulu neu gydweithwyr a fyddai â diddordeb mewn gofalu am blentyn hyn beth am ddangos y pecyn gwybodaeth hwn iddynt a gofyn iddynt gysylltu â ni os ydynt am wybod mwy - Rhadffôn: 0800 7830618

Cysylltiadau Maethu defnyddiol

 www.fostering.net

Y Rhwydwaith Maethu yw’r brif elusen yn y DU ar gyfer pawb sydd yn gysylltiedig â maethu. Yn llais i ofal maeth mae’n ymgyrchu i gael llywodraethau i weithredu ar faterion sy’n effeithio ar deuluoedd maeth ac yn  darparu adnoddau ymarferol, hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth i’w aelodau. Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth ragarweiniol i bobl sy’n ystyried maethu am y tro cyntaf.’

yn ôl i'r brig