Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Maethu

Maethu yw lle bydd unigolion yn rhoi amgylchedd o ofal a sicrwydd yn eu cartrefi eu hunain i blant a phobl ifanc pobl eraill. Mae modd maethu yn llawn-amser neu'n rhan-amser ac mae'n rhedeg yr holl ffordd o ofal am ddiwrnod neu dros y penwythnos i ychydig o fisoedd neu hyd yn oed am gyfnod hir. Mae maethu yn cynnig pob math o gyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywyd plentyn trwy helpu i roi cefnogaeth iechyd, addysg ac emosiynol.


A yw Maethu i chi?

Mae plant Wrecsam sy’n derbyn gofal yn blant arbennig iawn - ac mae arnyn nhw angen unigolion arbennig i ofalu amdanyn nhw. Efallai eich bod un neu fwy o’r canlynol yn berthnasol i chi – ond ni fydd yr un ohonyn nhw’n effeithio ar eich addasrwydd i fod yn ofalwr maeth.

Dyma ychydig o nodweddion craidd y mae pob gofalwr maeth yn eu rhannu:

Os ydych chi’n teimlo eich bod chi’n meddu ar y rhinweddau yma beth am ffonio i gael mwy o wybodaeth am sut gallwch chi ddod yn ofalwr maeth yn Wrecsam - rhadffôn 0800 7830618.

Mae croeso i chi ofyn cymaint o gwestiynau ag y dymunwch neu, os ydi o’n well gennych chi, gallwch drefnu i’n swyddog recriwtio ymweld â chi yn eich cartref i drafod popeth efo chi’n fanwl cyn i chi benderfynu gwneud cais.

Cais Arbennig

Mae arnom ni angen mwy o ofalwyr ar gyfer ein cynllun maethu therapiwtig, lleoliadau remand, brodyr a chwiorydd, a phlant a phobl ifanc dros 10 oed. Os ydych chi’n teimlo y gallech chi gynnig lleoliad ar gyfer y plant a'r bobl ifanc yma beth am ein ffonio ni i gael mwy o wybodaeth - efallai y gallem ni gyflymu’r broses asesu hefyd.

Neu, os oes gennych chi ffrind, perthynas neu gydweithiwr sydd â diddordeb mewn gofalu am blant hŷn dangoswch y pecyn gwybodaeth yma iddyn nhw a dywedwch wrthyn nhw am gysylltu efo ni i wybod mwy – rhadffôn 0800 7830618.

Cysylltiadau Maethu Defnyddiol