Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Grant Mynediad Amddifadedd Disgyblion Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 07/06/2018 ei fod yn newid yr hen Grant Gwisg Ysgol am ‘Grant Mynediad Amddifadedd Disgyblion’. Mae’r grant werth £125.

Dechrau

Ar gyfer beth?

Pwy all wneud cais amdano?

Rhieni / Gwarcheidwaid plant a fydd yn cychwyn yn Nosbarth Derbyn Ysgol Gynradd yn Sir Wrecsam neu ym Mlwyddyn 7 Ysgol Uwchradd yn Sir Wrecsam ym mis Medi 2018.  Mae’r grant hefyd ar gael i ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, safleoedd adnoddau anghenion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion a fydd yn 4 neu’n 11 oed ym mis Medi 2018.

A oes dyddiad cau?

Gallwch wneud cais ar-lein o 6 Awst 2018.

A oes dyddiad cau?

Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2018

All pob rhiant / plentyn gael y grant?

Dim ond rhieni sy’n derbyn y budd-daliadau perthnasol neu blant sy’n cael eu gofalu amdanynt gan yr Awdurdod Lleol sy’n gymwys i dderbyn y grant

Cymhwysedd?

  • Cymorth Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth Seiliedig ar Incwm
  • Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wlad
  • Credyd Cynhwysol
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches1999

Sut mae gwneud cais?

Gwneir ceisiadau drwy ffurflen ar-lein ddiogel.  Bydd angen i chi greu Fy Nghyfrif Wrecsam drwy ddilyn y ddolen isod:

www.wrexham.gov.uk/FyNghyfrif

Faint yw gwerth y Grant?

Mae’r grant werth £125

Sut mae’r grant yn cael ei dalu i rieni?

Mae’r grant yn cael ei dalu drwy drosglwyddiad BACS i gyfrif y Rhiant/Gwarcheidwad.

Y dyddiad cau yw 31 Rhagfyr 2018