Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meithrin Ar Gyfer Medi 2020

Mae'r Cyngor, fel yr Awdurdod Lleol (ALl), yn sicrhau y darperir addysg feithrin mewn ystod o ysgolion. Gall fod yn addysg cyfrwng Saesneg, Cymraeg neu'n ysgol a gynorthwyir neu a reolir. Cynigir addysg feithrin ar sail 5 sesiwn o 2½ awr yr wythnos yn ystod y flwyddyn ysgol 2020/2021. Bydd y pennaeth yn rhoi gwybod i chi pa sesiynau fydd eich plentyn yn gallu eu mynychu gynted â phosibl ar ôl i chi gael gwybod am le meithrin i'ch plentyn.

Mae copïau o’r ddogfen Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam ar gael yn swyddfeydd, ysgolion a llyfrgelloedd cyhoeddus y Fwrdeistref Sirol at ddibenion cyfeirio, neu cliciwch ar y ddolen isod i weld y ddogfen. Os ydych am ymweld ag ysgol cyn mynegi eich dewis, dylech drefnu apwyntiad gyda’r pennaeth. Yna, gallwch fynegi dewis yn seiliedig ar y wybodaeth yn y dogfennau uchod ac unrhyw ymweliadau ag ysgolion.

Nid yw'r gyfraith yn caniatáu i chi ddewis ysgol ar gyfer eich plentyn, dim ond mynegi dymuniad i fynychu ysgol benodol. Dylai rhieni nodi dewisiadau lluosog ar gyfer ysgolion yn Wrecsam rhag ofn bydd eu cais ar gyfer un neu fwy o'r ysgolion maent yn gofyn amdanynt yn aflwyddiannus.

Fe gewch chi wneud cais ar-lein am le Meithrin i’ch plentyn o 6 Ionawr 2020, gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyn Ar-lein ar www.wrecsam.gov.uk. Yr oll sydd ei angen arnoch yw eich cyfeiriad e-bost er mwyn gwneud cais ar-lein o’ch cyfrifiadur gartref, tabled neu ffôn symudol.

Trwy ddangos eich cerdyn llyfrgell fe gewch chi ddefnyddio’r cyfleusterau yn Galw Wrecsam a Llyfrgell Wrecsam i wneud eich cais ar-lein. Os yw’n well gennych chi gwblhau ffurflen gais ar bapur, mae’r rhain ar gael gan Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

Gall rhieni nodi nifer o ysgolion a ffefrir yn eu cais o'r rhestr o ysgolion a ddarparwyd.  

PWYSIG: Mae'r terfyn amser ar gyfer ceisiadau mynediad i ddosbarth meithrin 2020 wedi’i ymestyn. Dylid cyflwyno eich cais ar-lein/papur erbyn 23:59 ar y 28ain o Chwefror 2020. Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael ei ystyried fel cais HWYR.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Chwefror 2020.

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Ymdrinir â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser, felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw at y dyddiad y cyfeirir ato uchod.

Gall yr Awdurdod Derbyn dderbyn nifer penodol o ddisgyblion yn unig i bob dosbarth meithrin, a bydd yn derbyn hyd at y nifer derbyn yn unig. Dangosir y nifer yn y rhestr ysgol yn ddogfen Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam.

Os ceir mwy o geisiadau nag o leoedd ar gael yn eich dewis ysgol, bydd yr Awdurdod Derbyn yn defnyddio’r meini prawf gormod o geisiadau fel a gyhoeddir yn y ddogfen Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam. Atgoffir rhieni, os yw eich plentyn eisoes yn derbyn addysg Hawliau Bore Oes, nid oes gwarant o le yn nosbarth meithrin yr ysgol honno gan bod rhaid gwneud cais ffurfiol ar wahân.

Os ydych chi wedi mynegi dewis am ysgol gymuned, feithrin, gynradd neu reoledig, bydd eich cais yn cael ei ystyried gan yr ALl. Ar y llaw arall, os ydych chi wedi mynegi dewis am ysgol Gatholig neu’r Eglwys yng Nghymru a gynorthwyir, bydd eich cais yn cael ei ystyried gan gorff llywodraethol yr ysgol honno.

Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r broses dyrannu lleoedd, ond byddwch yn cael eich hysbysu erbyn 8 Mai 2020 a yw eich plentyn wedi cael lle meithrin yn eich dewis ysgol ai peidio.

Os nad yw’r ALl, neu’r corff llywodraethol yn achos y sector a gynorthwyir yn wirfoddol, yn medru cydymffurfio â’ch dewis ac yn methu rhoi lle i’ch plentyn yn eich dewis ysgol, nid oes hawl ffurfiol i apelio.

Yn achlysurol mae materion yn ymwneud â ‘chyfeiriad cartref’ plentyn yn cael eu dwyn i sylw’r ALl ar ôl dyrannu’r lleoedd ysgol. Mewn achosion o’r fath mae rheidrwydd ar yr ALl i gynnal ymchwiliadau ynghylch ‘cyfeiriad cartref’ plentyn ac, wrth wneud hynny, gall ofyn i’r rhieni/gofalwyr ddarparu dogfennau swyddogol fel tystiolaeth yn cadarnhau ‘cyfeiriad cartref’ plentyn. Cynghorir rhieni/gofalwyr y gallai lle ysgol plentyn cael ei dynnu’n ôl yn gyfreithiol os canfyddir yn ddiweddarach bod y wybodaeth ar y ffurflen gais yn dwyllodrus neu’n gamarweiniol. Canlyniad hyn yw y gellid cael sefyllfa nad oes lle ar gael i’ch plentyn yn eu hysgol agosaf nesaf. Os na all y ddau riant gytuno pa un yw eu dewis ysgol(ion), rhaid iddynt geisio cyngor cyfreithiol annibynnol, a gorchymyn llys priodol os oes angen, cyn cyflwyno un cais i’r ALl.

Os teimlwch fod amgylchiadau arbennig y dymunwch dynnu sylw’r Awdurdod atynt, nodwch y rhain ar y ffurflen. Os oes gan eich plentyn anabledd a allai effeithio ar ei g/chynnydd yn yr ysgol, nodwch hyn ar y ffurflen a chynnwys unrhyw dystiolaeth gefnogol, er enghraifft, llythyr gan weithiwr iechyd proffesiynol fel meddyg neu weithiwr cymdeithasol.

Os oes gan eich plentyn Ddatganiad Anghenion Addysgol Arbennig / Cynllun Datblygu Unigol, bydd yr ALl yn gwneud ei orau i ganiatáu eich dewis ysgol feithrin ond rhaid iddo fod yn sicr y gall yr ysgol fodloni anghenion eich plentyn yn llawn. Ar ôl i’r Awdurdod dderbyn eich ffurflen, bydd Swyddog yr Awdurdod Lleol yn ysgrifennu atoch ac mae’n bosibl y bydd am drefnu cyfarfod i drafod addysg feithrin eich plentyn.

Os oes gan eich plentyn frawd neu chwaer hŷn wedi’i gofrestru yn eich dewis ysgol yn gyfredol, a fydd yn parhau’n gofrestredig yno ar yr adeg y bydd y plentyn iau yn dechrau, nodwch hyn ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda, gan nodi enw’r brawd neu’r chwaer hŷn a’i ddyddiad geni.

Fe’ch atgoffir na ddarperir cludiant i blant oedran meithrin, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol. Nodwch, hefyd, nad yw derbyn i ddosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn yn nosbarth derbyn yr ysgol honno, gan bod angen gwneud cais ffurfiol ar wahân.

Sesiynau Galw Heibio

Bydd staff derbyniadau ysgolion wrth law i ateb cwestiynau a chynnig cyngor ynghylch derbyniadau ysgolion. Mae croeso i bawb!

Rhwng 13 Medi 2019 i 21 Chwefror 2020

Galw Wrecsam,
16 Stryt yr Arglwydd,
Wrecsam,
LL11 1LG