Wrexham Council homepage

Advertising

Swyddog Gweinyddol Rhan amser – Lefel 2, Ysgol Bro Alun

Vacancy Details

Swyddog Gweinyddol Rhan amser – Lefel 2, Ysgol Bro Alun

Ysgol Bro Alun Rhodfa Delamere Gwersyllt Wrecsam LL11 4NG 01978 269580 mailbox@broalun-pri.wrexham.sch.uk Pennaeth: Mr. Osian Jones Nifer ar y gofrestr: 233

Swyddog Gweinyddol Rhan amser – Lefel 2 Graddfa L04 £4,684 - £4,950 12.5 awr yr wythnos (2 ddiwrnod)

Dyddiad Cychwyn: Cyn gynted â phosib

Rydym yn edrych am aelod o staff i weithio yn nerbynfa brysur ein hysgol; person a fyddai’n barod i weithio’n hyblyg ar ystod o dasgau. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn berson trefnus fydd yn medru gwneud cyfraniad gwerthfawr i’n hysgol. Os oes gennych sgiliau gweinyddol, cyfrifiadurol a chyfathrebu da a fod gennych ddiddordeb mewn gweithio mewn ysgol, dyma’r swydd i chi! Cynigir hyfforddiant wedi ei deilwra i ofynion yr ymgeisydd llwyddiannus er mwyn medru cyflawni’r swydd.

Mae Ysgol Bro Alun yn ysgol gyfrwng Gymraeg newydd ym mhentref Gwersyllt ac yn ran o ffederasiwn efo Ysgol Plas Coch. Gallwn gynnig awyrgylch ac ethos hyfryd ymysg y staff a’r plant yn ogystal â’r adnoddau diweddaraf. Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n medru’r Gymraeg. Cysyllter â’r Pennaeth am fwy o fanylion neu os am ymweld â’r ysgol

Mae'r swydd hon yn amodol ar gofrestru gyda Cyngor y Gweithlu Addysg.

I wneud cais: lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais PDF sydd ar gael ar y wefan neu cysylltwch â Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG neu ffoniwch 01978 292012 Cyfnewid Testun 18001 neu e-bostiwch schoolshrservicecentre@wrexham.gov.uk

DYCHWELWCH Y FFURFLEN GAIS WEDI’I CHWBLHAU YN UNIONGYRCHOL I’R PENNAETH YN YR YSGOL

Mae Cyngor Wrecsam yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys beth bynnag fo eu hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb, cred grefyddol neu oedran. Noder fod yr holl swyddi mewn ysgolion yn ddibynnol ar wiriad DBS uwch (Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)

DYDDIAD CAU: Dydd Llun, Hydref 22ain CYFWELIADAU: Dyddiad i’w gadarnhau

Vacancy Details
Closing Date 22/10/2018
Salary/Rate Graddfa L04 £4,684 - £4,950
Term Part Time
Department Education
Reference Ad 03709
Posted Date 09/10/2018
Attachments